Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Logo Oldebroek

De burgemeester van Oldebroek;

Overwegende dat:

 • -

  ik zorg draag voor de bestuurlijke handhaving van het gestelde bij of krachtens diverse wet- en regelgeving;

 • -

  met het oog daarop door mij toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aangewezen zijn welke belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet- en regelgeving;

 • -

  het noodzakelijk is om de bestaande aanwijzingen als toezichthouder te actualiseren;

 • -

  door de aanwijzing als toezichthouder, de toezichthouders van de bevoegdheden als genoemd in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht gebruik kunnen maken.

gelet op het bepaalde in:

 • -

  artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Oldebroek;

 • -

  artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • -

  artikel 41 van de Alcoholwet.

BESLUIT:

 • 1.

  De in bijlage 1 genoemde ambtenaren in dienst van de gemeente aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Oldebroek en artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • 2.

  De in bijlage 2 genoemde ambtenaren in dienst van de gemeente aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening Oldebroek, artikel 34 van de Wet op de kansspelen en artikel 41 van de Alcoholwet;

 • 3.

  te bepalen dat de onder 1 genoemde aanwijzingen vervallen bij beëindiging van het dienstverband;

 • 4.

  te bepalen dat met dit besluit alle eerdere aanwijzingen als toezichthouder van de in de bijlagen genoemde ambtenaren komen te vervallen;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024;

 • 5.

  te bepalen dat mededeling van dit besluit wordt gedaan door plaatsing in het Gemeenteblad.

Oldebroek, 13 november 2023

namens de burgemeester van Oldebroek,

manager team Ruimte,

F.A. Beekhuis.

BIJLAGE 1 behorend bij besluit van de burgemeester van Oldebroek van 13 november 2023, nummer 62230

Naam

Geboortedatum

D. Zuiderwijk

xx-xx-xxxx

R.J. Gussinklo

xx-xx-xxxx

T. Steen Redeker

xx-xx-xxxx

G.J.W. van Hoorn

xx-xx-xxxx

BIJLAGE 2 behorend bij besluit van de burgemeester van Oldebroek van 13 november 2023, nummer 62230

Naam

geboortedatum

S. Mulder

xx-xx-xxxx

A. Meijerink

xx-xx-xxxx

Naar boven