Besluit van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat van 20 november 2023 tot wijziging van de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Wijziging Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit)

De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 4.5 en 5.34, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 3.5, tweede lid, artikel 3.16, tweede lid, artikel 3.19, tweede lid, artikel 3.25, derde lid, artikel 3.40c, derde lid, artikel 3.40e, derde lid, artikel 3.42, tweede lid, artikel 3.45, tweede lid, artikel 3.48k, tweede lid, artikel 3.48p, artikel 3.51, tweede lid, artikel 3.55, tweede lid, artikel 3.58, tweede lid, artikel 3.61, tweede lid, artikel 3.64, tweede lid, artikel 3.67, tweede lid, artikel 3.70, tweede lid, artikel 3.73, tweede lid, artikel 3.76, tweede lid, artikel 3.79, tweede lid, artikel 3.82, tweede lid, artikel 3.85, tweede lid, artikel 3.88, tweede lid, artikel 3.91, tweede lid, artikel 3.94, artikel 3.104, tweede lid, artikel 3.108, artikel 3.112, tweede lid, artikel 3.119, tweede lid, artikel 3.123, tweede lid, artikel 3.124, tweede lid, artikel 3.125, tweede lid, artikel 3.129, tweede lid, artikel 3.135, tweede lid, artikel 3.141, artikel 3.145, tweede lid, artikel 3.149, artikel 3.160, artikel 3.179, tweede lid, artikel 3.185, vijfde lid, artikel 3.186, vierde lid, artikel 3.187, derde lid, artikel 3.191, vierde lid, artikel 3.192, vierde lid, artikel 3.197, tweede lid, artikel 3.222, tweede lid, artikel 3.226, tweede lid, artikel 3.236, artikel 3.260, tweede lid, artikel 3.286, derde lid, artikel 3.301, tweede lid, artikel 3.324, tweede lid, artikel 3.335, tweede lid, artikel 6.55, artikel 7.60, eerste lid, en artikel 17.18 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving,

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt ‘watervergunning’ vervangen door ‘omgevingsvergunning voor een wateractiviteit’ en wordt ‘artikel 6.21 van de Waterwet’ vervangen door ‘artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving’.

B

In artikel 1, tweede lid, wordt ‘beheerplan voor de rijkswateren’ vervangen door ‘nationale waterprogramma’ en wordt ‘artikel 3, tweede lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009’ vervangen door ‘artikel 2.17, vierde lid, al dan niet in samenhang met het vijfde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving’.

C

In artikel 1, derde lid, wordt ‘artikel 6.20 van de Waterwet’ vervangen door ‘artikel 5.34, eerste lid, van de Omgevingswet’.

D

In artikel 2 wordt ‘artikel 6.6, tweede lid, van de Waterwet’ vervangen door ‘artikel 4.5 van de Omgevingswet’.

ARTIKEL II

Na inwerkingtreding van dit besluit berust de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit mede op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 4.5 en 5.34, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 3.5, tweede lid, artikel 3.16, tweede lid, artikel 3.19, tweede lid, artikel 3.25, derde lid, artikel 3.40c, derde lid, artikel 3.40e, derde lid, artikel 3.42, tweede lid, artikel 3.45, tweede lid, artikel 3.48k, tweede lid, artikel 3.48p, artikel 3.51, tweede lid, artikel 3.55, tweede lid, artikel 3.58, tweede lid, artikel 3.61, tweede lid, artikel 3.64, tweede lid, artikel 3.67, tweede lid, artikel 3.70, tweede lid, artikel 3.73, tweede lid, artikel 3.76, tweede lid, artikel 3.79, tweede lid, artikel 3.82, tweede lid, artikel 3.85, tweede lid, artikel 3.88, tweede lid, artikel 3.91, tweede lid, artikel 3.94, artikel 3.104, tweede lid, artikel 3.108, artikel 3.112, tweede lid, artikel 3.119, tweede lid, artikel 3.123, tweede lid, artikel 3.124, tweede lid, artikel 3.125, tweede lid, artikel 3.129, tweede lid, artikel 3.135, tweede lid, artikel 3.141, artikel 3.145, tweede lid, artikel 3.149, artikel 3.160, artikel 3.179, tweede lid, artikel 3.185, vijfde lid, artikel 3.186, vierde lid, artikel 3.187, derde lid, artikel 3.191, vierde lid, artikel 3.192, vierde lid, artikel 3.197, tweede lid, artikel 3.222, tweede lid, artikel 3.226, tweede lid, artikel 3.236, artikel 3.260, tweede lid, artikel 3.286, derde lid, artikel 3.301, tweede lid, artikel 3.324, tweede lid, artikel 3.335, tweede lid, artikel 6.55, artikel 7.60, eerste lid, en artikel 17.18 van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Waarnemend Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, P.M. Zorko

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt de voorheen onder de Waterwet vastgestelde Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit (Stcrt. 2022, 6470). De beleidsregel wordt hiermee in overeenstemming gebracht met de Omgevingswet. Het gaat bij deze wijziging uitsluitend om een technische aanpassing; de inhoudelijke beoordeling van vergunningaanvragen of de inhoudelijke vaststelling van maatwerkvoorschriften verandert niet. Voor een inhoudelijke toelichting op de inhoud van de beleidsregel wordt verwezen naar de toelichting bij de oorspronkelijke beleidsregel (Stcrt. 2022, 6470).

Naar boven