Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de kansspelen

Logo Haaksbergen

De burgemeester van de gemeente Haaksbergen,

overwegende dat:

 • -

  De gemeente Haaksbergen op basis van de Wet op de kansspelen taken toebedeeld krijgt op het gebied van toezicht en naleving;

 • -

  Dat de totale bevoegdheid voor toezicht en handhaving bij de burgemeester ligt;

 • -

  Dat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet op de kansspelen;

 • -

  Gelet op artikel 34, tweede lid van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

 • I.

  De heer T. Achterhuis, de heer K. Schumacher, de heer M. Ahmadi en de heer S. Kelyddar, aan te wijzen als toezichthouder op de Wet op de kansspelen.

 • II.

  Dit besluit bekend te maken door plaatsing in de Staatscourant en door toezending van een afschrift van dit besluit naar de heer T. Achterhuis, de heer K. Schumacher, de heer M. Ahmadi en de heer S. Kelyddar.

 • III.

  Te bepalen dat deze aanwijzing vervalt zodra de betreffende toezichthouder geen toezichthoudende taken meer verricht dan wel het dienstverband met hem is beëindigd.

Bezwaar en beroep:

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking schriftelijk bezwaar indienen gericht aan de burgemeester van de gemeente Haaksbergen. In dit bezwaarschrift dienen in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar te worden opgenomen.

Een bezwaarschrift kent geen schorsende werking. Voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt u een verzoekschrift indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Rechtbank Overijssel, Team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Aldus besloten door de burgemeester d.d. 9 november 2023,

Mr. drs. R.G. Welten

burgemeester

Naar boven