Besluit van de Sociale verzekeringsbank van 13 november 2023 tot intrekking van het Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont

Besluit van de Sociale verzekeringsbank tot intrekking van het Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont, in verband met het feit dat het zijn betekenis heeft verloren

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont, Stcrt. 1996, 26, wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 13 november 2023

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

Naar boven