Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum 13 november 2023

Kenmerk 2023-0000683256

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ten behoeve van het basisregister reisdocumenten verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen. Dit verzoek betreft een wijziging van het besluit van 22 februari 2021, 2021-0000100222, en vindt zijn grondslag in het verzoek van 31 juli 2023, 2023-0000628678.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister van BZK:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van BZK;

l. een reisdocument:

een reisdocument als bedoeld in artikel 2 van de Paspoortwet of een identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

m. houder:

de houder, als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Paspoortwet;

n. het basisregister reisdocumenten:

het basisregister reisdocumenten, als bedoeld in artikel 4c, eerste lid, van de Paspoortwet;

o. bevoegde autoriteiten:

de autoriteiten, als bedoeld in de artikelen 40, 42, 44 en 57 van de Paspoortwet;

p. publiek identificatiemiddel:

het publiek identificatiemiddel, als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder r en artikel 3a van de Paspoortwet.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van BZK

Artikel 2

 • 1. Aan de Minister van BZK wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

 • 2. De Minister van BZK verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene die een houder is van een reisdocument en de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor het vastleggen van gegevens in het basisregister reisdocumenten of, de verstrekking van gegevens noodzakelijk is in het kader van het beheer van het basisregister reisdocumenten.

 • 3. De Minister van BZK verzoekt voorts slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene die houder is van een reisdocument, waarvan de status in het basisregister reisdocumenten wordt gewijzigd op grond van gegevens die worden aangeleverd door daartoe bevoegde autoriteiten met gebruikmaking van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gesteld formulier.

 • 4. De Minister van BZK verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een ingeschrevene aan wie een reisdocument is uitgereikt, waarop een publiek identificatiemiddel is geplaatst en de verstrekking van gegevens nodig is om de voor activatie van het publiek identificatiemiddel benodigde PIN-code aan de ingeschrevene te verzenden.

 • 5. Aan de Minister van BZK worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de Minister van BZK bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I of II bij dit besluit.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan de Minister van BZK

Artikel 3

 • 1. Indien de gegevensverstrekking die op grond van dit besluit aan de Minister van BZK dient plaats te vinden niet of op onjuiste wijze is geschied, wordt dit overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de systeembeschrijving hersteld.

 • 2. Indien een verstrekking aan de Minister van BZK op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 3. De verstrekking van gegevens aan de Minister van BZK die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 4. Indien aan de Minister van BZK gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

 • 1. De Minister van BZK verstrekt aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van BZK;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de Minister van BZK;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de Minister van BZK.

Artikel 5

Het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2021, 2021-0000100222, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 november 2023 en werkt terug tot en met 1 november 2023.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.*

’s-Gravenhage, 13 november 2023

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Digitalisering en Koninkrijksrelaties namens deze, F.G.A M. Jacob Directeur Uitvoering

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I GEGEVENSSET

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

   

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

01.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.03.10

Geboortedatum persoon

51.03.20

Geboorteplaats persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

51.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

04.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

54.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie nationaliteit

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

06.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

   

10

VERBLIJFSTITEL

   

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

10.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

60

VERBLIJFSTITEL

   

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

60.86.10

Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

   

12

REISDOCUMENT

   

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30

Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40

Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50

Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60

Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70

Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

BIJLAGE II GEGEVENSSET

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.11.10

Straatnaam

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.12.10

Locatiebeschrijving

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen onder meer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet- ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De geadresseerde van dit autorisatiebesluit is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (in deze toelichting genoemd: de Minister van BZK).

De Minister van BZK is belast met de uitvoering van de Paspoortwet. In die hoedanigheid is de Minister van BZK verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in het basisregister reisdocumenten op grond van artikel 4c, eerste lid, van de Paspoortwet. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. RvIG beheert, namens de Minister van BZK, het basisregister reisdocumenten.

De Minister van BZK is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP.

3.1. Taken van de Minister van BZK

In het basisregister reisdocumenten is de volledige levensloop van alle Nederlandse reisdocumenten en identiteitskaarten vastgelegd. Het register wordt voortdurend geactualiseerd en kan op ieder moment, waar ook ter wereld, worden geraadpleegd door de autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de Paspoortwet. Het is de bronregistratie met aanvraaggegevens en gegevens over alle documenten.

Het basisregister reisdocumenten is tevens bronregistratie voor de uitgifte en het gebruik van het op de Nederlandse identiteitskaart aangebrachte publieke identificatiemiddel (eID). Dit is een publiek identificatiemiddel dat gebruikt kan worden bij het verlenen van toegang tot elektronische dienstverlening in het publieke domein.

Het basisregister reisdocumenten draagt zorg voor een betrouwbaar aanvraag- en uitgifteproces, een juiste verificatie van de identiteit van personen in het kader van de uitvoering van wettelijke identificatieverplichtingen of strafrechtelijk onderzoek naar identiteitsfraude waarbij reisdocumenten zijn misbruikt. Verder heeft het basisregister reisdocumenten tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude met en misbruik van reisdocumenten.

Ten slotte heeft het basisregister reisdocumenten mede tot doel om in bij regelgeving aangewezen gevallen daaruit gegevens te verstrekken aan overheidsorganen, alsmede aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Het basisregister reisdocumenten bevindt zich op dit moment in een transitieperiode. Concreet betekent dit dat het basisregister reisdocumenten op dit moment uit twee onderdelen bestaat: de Centrale Opslag Reisdocumenten en Identiteitskaarten (CORI) en de Data Opslag Reisdocumenten Basis (DORBA).

Dit autorisatiebesluit ziet op de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) ten behoeve van de verwerking van gegevens in CORI. CORI ondersteunt de uitgifte van de elektronische Nederlandse identiteitskaart. DORBA is nog in ontwikkeling en zal in de toekomst de bronregistratie zijn met de aanvraaggegeven en gegeven over alle documenten die kan worden geraadpleegd door de autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van Paspoortwet. Daarnaast heeft DORBA tot doel gegevens te verstrekken ten behoeve van in de wet genoemde taken en werkzaamheden aan de daarmee belaste organen en instellingen (artikel 4 e van de Paspoortwet). De BRP verstrekking van gegevens aan het onderdeel DORBA van het basisregister reisdocumenten vindt plaats via een ander autorisatiebesluit.

Voor de uitvoering van de volgende taken ten aanzien van CORI vindt de verstrekking van BRP gegevens plaats:

 • Voor de bijhouding/beheer van het basisregister reisdocumenten.

 • Het verifiëren van meldingen van statuswijzigingen van een reisdocument die worden aangeleverd door diverse instanties.

 • Het verzenden van brieven met inloggegevens (onder meer PIN-codes) voor activering en gebruik van een publiek identificatiemiddel dat op een document is geplaatst.

Als laatste bevat het basisregister reisdocumenten de volgende gegevens:

 • gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste, vierde, vijfde, zesde en zevende lid van de Paspoortwet;

 • gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd, niet zijnde de gezichtsopname, handtekening dan wel vingerafdruk van de aanvrager, en gegevens die betrekking hebben op de status van een reisdocument, alsmede de autoriteit die de gegevens heeft verstrekt en de datum waarop de gegevens zijn verstrekt;

 • gegevens met betrekking tot de status van het reisdocument als publiek identificatiemiddel. Onder “status” van een reisdocument als publiek identificatiemiddel wordt hier verstaan iedere relevante toestand in de levenscyclus van een reisdocument. Er kunnen ook in het proces van afhandeling van een aanvraag tot de vervaardiging van een reisdocument statussen worden onderkend.

Voorbeelden van statusgegevens betreffende reisdocumenten zijn: uitgereikt, van rechtswege vervallen en definitief aan het verkeer onttrokken. De statussen van een document zijn van belang voor alle drie genoemde hoofddoelen van het basisregister. De statusgegevens ondersteunen het aanvraag- en uitgifteproces van documenten in het reisdocumentenstelsel, zijn medebepalend voor de geldigheid van het op een document geplaatst publiek identificatiemiddel en zijn van belang in het kader van de voorkoming en bestrijding van fraude met en misbruik van reisdocumenten.

3.2. Wijzen van verstrekken aan de Minister van BZK

De Minister van BZK krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de Minister van BZK vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de Minister van BZK behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de Minister van BZK

Voor de bijhouding van de gegevens in het basisregister reisdocumenten en werkzaamheden rondom die bijhouding is het nodig om in de volgende gevallen op verzoek gegevens uit de BRP op te vragen:

 • a. Controle gegevens die met behulp van een formulier worden aangeleverd

  In sommige gevallen kunnen statuswijzigingen in documenten niet vanuit de BRP worden geleverd. Bijvoorbeeld omdat het documenten betreft die niet door gemeenten zijn uitgegeven en daarom niet in de BRP zijn geregistreerd. Statuswijzigingen in deze documenten kunnen door de daartoe bevoegde autoriteiten met een formulier worden doorgegeven aan de Minister van BZK. Het betreft verschillende formulieren die door bijvoorbeeld gemeenten, de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius of Saba, de autoriteit van de Caribische landen, de Koninklijke Marechaussee of de Minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden ingestuurd. De gegevens m.b.t. de gewijzigde status in het formulier worden met behulp van gegevens uit de BRP gecontroleerd en daarna handmatig in het basisregister reisdocumenten opgenomen.

 • b. Verzending PIN-brief

  Het basisregister reisdocumenten zal op het moment dat er een identiteitskaart met daarop een publiek identificatiemiddel wordt uitgereikt het adres opvragen uit de BRP van de houder van het document, zodat een brief met een persoonlijke PIN- code kan worden toegezonden. Met de PIN-code kan de houder van het reisdocument het publiek identificatiemiddel activeren.

De gegevens die kunnen worden opgevraagd zijn opgenomen in bijlage I en II.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Motivering gegevens die ad hoc kunnen worden opgevraagd voor de handmatige verwerking van formulieren

 • De gegevens met betrekking tot de status, die handmatig in het basisregister reisdocumenten worden verwerkt, worden eerst met behulp van de documentgegevens (categorie 12) en de houdergegevens (categorie 01) gecontroleerd.

 • Voor de handmatige verwerking van gegevens in het basisregister reisdocumenten wordt gecontroleerd of en waarom een document van rechtswege is vervallen. Hierbij zijn de gegevens uit de actuele en historische categorie persoon van belang. Wijziging van de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht of het Burgerservicenummer van de houder betekent dat het document/de documenten van de houder van rechtswege vervallen (artikel 47, lid 1, onder e van de Paspoortwet). De actuele en historische gegevens 85.10 uit de categorie persoon zijn nodig om te bepalen wanneer de gegevens uit de categorie zijn gewijzigd en of dit na de uitgifte van een document is gebeurd.

 • Ook overlijden, verlies of verkrijging van de Nederlandse nationaliteit of wijziging of verlies van een geldige verblijfsstatus in Nederland leidt tot het van rechtswege vervallen van het document van de betreffende persoon (artikel 47, lid 1, onder a of b van de Paspoortwet. Om te verifiëren of hiervan sprake is zijn actuele en historische gegevens over nationaliteit (categorie 05/55) en verblijfstitel (categorie 10/60) nodig.

Motivering gegevens die ad hoc mogen worden opgevraagd voor de verzending van de PIN-brieven

 • Om de PIN-brieven voor het activeren en gebruik van een publiek identificatiemiddel te versturen zijn naamgegevens uit de categorie persoon en adresgegevens uit de categorie verblijfplaats nodig.

3.4. Bijzonderheden aangaande de Minister van BZK

Naast het basisregister reisdocumenten, beheert de Minister van BZK ook het Register Vermiste en Vervallen Reisdocumenten. Het Register Vermiste en Vervallen Reisdocumenten zal in de toekomstophouden te bestaan, wanneer alle benodigde gegevens naar het basisregister reisdocumenten zijn overgebracht.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de Minister van BZK tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Minister van BZK om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van BZK. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de Minister van BZK.

5. Wijzigingen

Met dit autorisatiebesluit wordt het huidige besluit van 22 februari 2021, 2021- 0000100222, ingetrokken. De reden hiervoor is dat de conditionele verstrekking van gegevens uit de BRP niet langer via dit autorisatiebesluit plaatsvindt. In verband met de doorontwikkeling van DORBA zal een datamigratie plaatsvinden, waarbij alle gegevens van reisdocumenten (inclusief de status) die zijn uitgegeven voor de aansluitdatum van DORBA op de BRP in DORBA worden opgenomen. Vanaf dat moment gaat het onderdeel DORBA van het basisregister reisdocumenten de statuswijzigingen van documenten doorgeven aan het onderdeel CORI. Hierdoor is de conditionele verstrekking van BRP gegevens aan CORI niet meer noodzakelijk.

6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.


XNoot
*
Naar boven