Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2023, kenmerk 3716761-1056155-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Regeling pleegzorg BES in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 5.3, tweede lid, van de Jeugdwet en artikel 4, tweede lid, van het Besluit pleegzorg BES;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1 van de Regeling Jeugdwet komt te luiden:

BIJLAGE 1. BEHORENDE BIJ PARAGRAAF 5 VAN DE REGELING JEUGDWET

Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding
 • a. Basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, per leeftijdscategorie, per pleegkind

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand

  Bedrag per dag

  0 t/m 8 jaar

  € 709,00

  € 23,32

  9 t/m 11 jaar

  € 719,00

  € 23,63

  12 t/m 15 jaar

  € 783,00

  € 25,73

  16 en 17 jaar

  € 864,00

  € 28,41

  18 jaar en ouder

  € 873,00

  € 28,70

 • b. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid

  De in artikel 5.2, eerste lid, bedoelde toeslag bedraagt € 4,65 per dag.

 • c. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid

  De in artikel 5.2, tweede lid, bedoelde toeslag bedraagt ten hoogste € 4,65 per dag.

 • d. Indexering, bedoeld in artikel 5.4

  Bij de aanvang van ieder kalenderjaar worden het basisbedrag en de in artikel 5.2 bedoelde toeslagen geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de door het Centraal bureau voor de statistiek bekendgemaakte consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’, over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren.

ARTIKEL II

De Regeling pleegzorg BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, komt als volgt te luiden:

 • a. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Bonaire:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0-8 jaar

  748

  9-11 jaar

  756

  12-15 jaar

  824

  16-17 jaar

  910

  18+ jaar

  919

 • b. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Sint Eustatius:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0-8 jaar

  756

  9-11 jaar

  764

  12-15 jaar

  827

  16-17 jaar

  964

  18+ jaar

  917

 • c. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Saba:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0-8 jaar

  788

  9-11 jaar

  796

  12-15 jaar

  863

  16-17 jaar

  1.005

  18+ jaar

  956

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘een toeslag ter hoogte van USD 4,90 per dag’ vervangen door ‘een toeslag ter hoogte van USD 4,96 per dag’.

2. In het tweede lid wordt ‘toeslag van ten hoogste van USD 4,90 per dag’ vervangen door ‘toeslag van ten hoogste USD 4,96 per dag’

C

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

In afwijking van artikel 5 wordt het basisbedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, met ingang van 1 januari 2024 niet opnieuw vastgesteld.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

TOELICHTING

Artikel I

De basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2024 bedraagt dat verschil 4,6% (juli 2023 ten opzichte van juli 2022). Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders over het jaar 2024 worden verhoogd met een percentage van 4,6.

Artikel II

De basisbedragen van de pleegvergoeding worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over het derde kwartaal van het lopende jaar vergeleken met het derde kwartaal van het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2024 bedraagt dat verschil voor Bonaire 1,9%, voor Sint Eustatius –1,1% en voor Saba 2,8% (derde kwartaal 2022 ten opzichte van derde kwartaal 2021). De basisbedragen van de pleegvergoeding voor Bonaire en Saba over het jaar 2024 worden verhoogd met deze percentages.

Nu het gebruik van het percentage van –1.1% voor Sint Eustatius een zeer geringe verlaging van de pleegvergoeding voor het jaar 2024 zou betekenen, regelt artikel 5a dat met ingang van 1 januari 2024 het basisbedrag van de pleegvergoeding voor een pleeggezin op het openbaar lichaam Sint Eustatius niet wordt geïndexeerd. Het basisbedrag blijft voor het jaar 2024 even hoog als voor het jaar 2023.

De toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde procentuele stijging van de consumentenprijsindex. Voor 2024 is dat gemiddelde 1,2% (gemiddelde van het derde kwartaal 2022 ten opzichte van derde kwartaal 2021). Dat betekent dat de toeslag over het jaar 2024 wordt verhoogd met dat percentage.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Naar boven