Hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving Voornemen en voorstel voor Participatie

TenneT TSO B.V. en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen een hoogspanningsverbinding realiseren tussen Terneuzen en de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele Rilland (Zuid-West 380 kV West). Daarnaast wordt er een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation aangelegd in of nabij Terneuzen. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Terneuzen en de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele Rilland (Zuid-West 380 kV West). Daarnaast wordt er een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation aangelegd in of nabij Terneuzen. Naar verwachting is de nieuwe hoogspanningsverbinding rond 2034 klaar, dit zal echter ook afhangen van de gekozen uitvoeringsvariant.

Wat doet het ministerie?

Voor de hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Deze regeling ziet erop toe dat procedures worden afgestemd en alle infrastructuur ruimtelijk zorgvuldig wordt ingepast. Dit betekent dat de Minister voor Klimaat en Energie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister van Binnenlandse Zaken uiteindelijk beslist waar de verbinding komt.

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. De RCR-procedure zal daarom vanaf 1 januari 2024 Projectprocedure heten. Voor dit project wordt vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Waarom is dit project nodig?

Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door en groeit de vraag naar elektriciteit. In Zeeuws-Vlaanderen leidt de groeiende vraag naar elektriciteit tot knelpunten in het hoogspanningsnet. Een verdere uitbreiding van het bestaande 150 kV-hoogspanningsnet is onvoldoende om de leveringszekerheid te garanderen en grote verbruikers op het net aan te sluiten. Hiervoor is een nieuwe hoogspanningsverbinding van 4-circuits noodzakelijk, om ook de elektrificatie van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen faciliteren. Met elektrificatie kan de industrie overstappen van fossiele brandstoffen naar groene stroom of groene waterstof.

Samenhang met andere projecten

Er is meer windenergie op zee nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is het Ministerie van EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040.Hierin wordt gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windenergieparken op zee en aanlandlocaties op land, waaronder ook een mogelijke aanlanding richting Terneuzen. Deze aanlanding heeft daarmee een direct raakvlak met dit project: het 380/150 kV-hoogspanningsstation in of nabij Terneuzen en de hoogspanningsverbinding zullen mogelijk voorwaardelijk zijn voor het kunnen aanlanden van windenergie op zee.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK en TenneT vinden het daarom belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. In het Voornemen en voorstel voor Participatie staat beschreven hoe de verschillende partijen worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit participatieplan wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

Informatie bijeenkomsten

Online

Het Ministerie van EZK organiseert samen met TenneT een webinar om de projectplannen en de inhoud van het Voornemen en voorstel voor Participatie toe te lichten. Het webinar wordt op donderdag 23 november om 19.30 uur uitgezonden en is te bekijken via www.streamen.nu/tennet en daarna terug te kijken op www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen.

Fysiek

U bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomsten die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met TenneT organiseert op;

 • Dinsdag 28 november, De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand

 • Woensdag 29 november, C03 Campus, Zeelandlaan 2 te Terneuzen

Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is geen algemeen deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van het Ministerie van EZK en TenneT aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.

Tijdens de informatiebijeenkomst is er ook informatie over andere projecten in de regio te vinden.

Wilt u reageren?

U kunt van vrijdag 17 november tot en met donderdag 28 december 2023 reageren op het Voornemen en het voorstel voor Participatie. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen.

U kunt op vier manieren reageren.

 • Mondeling: tijdens een van de informatiebijeenkomsten. Er zijn notulisten aanwezig om uw reacties op te schrijven.

 • Digitaal: via www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen. U kunt niet reageren per email.

 • Telefonisch: op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 • Per post: Bureau Energieprojecten, Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt 380kV Zeeuws-Vlaanderen, V&P

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.

Hulp nodig?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. U kunt er binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld om de documenten die bij dit project horen op de computer te bekijken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In de c-NRD staat welke locatie- of tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD zal naar verwachting medio 2024 ter inzage liggen. Uw reactie op het voorstel voor Participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over 380kV Zeeuws Vlaanderen en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen en www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen. Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten.

Naar boven