Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en ontwerp inpassingplan Net op zee Nederwiek 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 17 november 2023 tot en met donderdag 28 december 2023 liggen voor het project Net op zee Nederwiek 2 de ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

Wat houdt het project in?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project Net op zee Nederwiek 2. Via deze ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt in het windenergiegebied Nederwiek, naar de Maasvlakte getransporteerd en daar aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Waarom is dit project nodig?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig, waaronder nieuwe hoogspanningsverbindingen tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. Net op zee Nederwiek 2 draagt hieraan bij. Meer hierover is te vinden op www.rvo.nl/nederwiek-2.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het kabeltracé binnen gemeentelijk ingedeeld gebied en de locatie van het converterstation op de Maasvlakte worden vastgelegd in een inpassingsplan (een bestemmingsplan op rijksniveau). De Minister van Klimaat en Energie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Daarnaast zijn er vergunningen en ontheffingen voor het project nodig. Het inpassingsplan en andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure.

In deze procedure liggen naast het ontwerp inpassingplan de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

  • Watervergunning voor het platform en kabeltracé op de Noordzee, en kruising van het tracé met de zeewering;

  • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld;

  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van het converterstation op de Maasvlakte;

  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren;

  • Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze is nodig voor de aanleg van het tracé in en nabij de Natura 2000-gebieden de Bruine Bank, Voordelta en Voornes Duin.

Samenhang projecten Maasvlakte

Naast Net op zee Nederwiek 2 komen ook de hoogspanningsverbindingen Net op zee- IJmuiden Ver Beta en Net op zee – IJmuiden Ver Gamma vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver via de Maasvlakte aan land. Ga voor meer informatie over IJmuiden Ver Beta naar www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta en voor IJmuiden Ver Gamma naar www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

U kunt van vrijdag 17 november 2023 tot en met donderdag 28 december 2023 reageren op het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/nederwiek-2. Het ontwerp inpassingsplan wordt ook bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Digitaal, telefonisch en schriftelijk reageren

U kunt op drie manieren reageren op deze ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan tijdens de terinzagelegging:

  • Digitaal: www.rvo.nl/nederwiek-2.

  • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

  • Per post: Bureau Energieprojecten, inspraakpunt Net op zee Nederwiek 2, 9200 AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een ontvangstbevestiging.

Hulp nodig?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. U kunt er binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld om de documenten die bij dit project horen op de computer te bekijken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

Wat is het vervolg?

De ontvangen reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve inpassingsplan en het nemen van de definitieve besluiten. Op het definitieve inpassingplan en de definitieve besluiten staat de mogelijkheid open te reageren, indien deze tegen uw belangen ingaan.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op zee Nederwiek 2 en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/nederwiek-2. Heeft u vragen over de procedure, het project en/of de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven