Kennisgeving besluit omgevingsvergunning N05-A ONE-Dyas B.V., Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Staatssecretaris) maakt het volgende bekend:

Op 13 oktober 2020 heeft ONE-Dyas B.V. te Amsterdam, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betrof het oprichten van het mijnbouwwerk genaamd platform N05-A, gelegen op de Noordzee, in het Nederlands deel van het continentaal plat, op de geografische coördinaten 53° 41’ 30’’ NB en 06° 21’ 18’’ OL (ETRS89). De Staatssecretaris heeft de gevraagde omgevingsvergunning bij besluit met kenmerk DGKE-WO / V-3281 op 1 juni 2022 verleend.

Naar aanleiding van de verleende omgevingsvergunning is door verschillende partijen, hangende hun beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (hierna: de rechtbank) heeft het verzoek op 17 april 2023 op zitting behandeld. Op 25 april 2023 heeft de rechtbank uitspraak gedaan (zaaknummer SGR 22 / 8205 WABOM V215). De rechtbank zag aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening en heeft onder andere het bestreden besluit van 1 juni 2022 met kenmerk V-3281 geschorst totdat uitspraak is gedaan op de beroepen.

Bij brief van 30 maart 2023 heeft ONE-Dyas bij de Minister van Natuur en Stikstof een verzoek ingediend om aanpassing van de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) van 27 mei 2022, die deel uitmaakte van het voornoemde besluit. Een aanvraag om aanpassing van de vvgb heeft als gevolg dat, als de vvgb wordt afgegeven ook verleende omgevingsvergunning moet worden aangepast.

Op 26 oktober 2023 heeft de Minister voor Natuur en Stikstof (hierna: de Minister) een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De Minister verklaart dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de omgevingsvergunning, mits aan deze vergunning de door haar voorgestelde voorschriften worden verbonden.

Als gevolg van de door de Minister afgegeven vvgb waarmee extern salderen van de stikstofemissies van de drie in de vvgb genoemde bedrijven wordt toegestaan, heeft de Staatssecretaris de omgevingsvergunning van 1 juni 2022, met kenmerk V-3281 voor het platform N05-A op 9 november 2023 gewijzigd voor de activiteit “Handelingen met gevolg voor beschermde natuurgebieden”.

De gewijzigde omgevingsvergunning en de andere relevante stukken liggen met ingang van 13 november 2023 gedurende zes weken ter inzage op de websites https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning-n05a, https://mijnbouwvergunningen.nl/n05a en op het secretarie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag.

Voor inlichtingen kunt u zich, onder vermelding van kenmerk V-3281, wenden tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het mailadres mijnbouwvergunningen@minezk.nl.

Naar boven