Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2023, 2023-0000555631, omtrent uitgebrachte adviezen van het Validatie-en Innovatiepunt (VIP) Asbest in 2022 en 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Deelt mede:

dat de volgende adviezen van het Validatie- en Innovatiepunt (het VIP) over validaties en innovaties op het gebied van asbest(verwijderings)werkzaamheden in de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023 door haar zijn ontvangen en zijn overgenomen. De volledige adviezen zijn te vinden op https://www.vipasbest.nl.

 • 1. Werkmethode voor het verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit d.d. 21 april 2022.

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door RIONED ontwikkelde werkmethode voor het verwijderen van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit overgenomen. De werkmethodiek is daarmee toegelaten tot risicoklasse 1 en opgenomen in SMA-rt (Stoffen Manager Asbest risico-indelingstechniek).

 • 2. Aanpassingen van op 28 juli 2021 reeds gevalideerde werkmethode voor het verwijderen van verschillende hechtgebonden asbesthoudende toepassingen d.d. 22 juni 2022.

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door HMB Milieutechniek voorgestelde wijzigingen in de op 28 juli 2021 reeds gevalideerde en in SMA-rt opgenomen werkmethoden overgenomen. De wijzigingen worden daarmee in de in SMA-rt opgenomen werkmethoden doorgevoerd.

 • 3. Werkmethode voor het veilig verwijderen van asbesthoudende tegellijm d.d. 11 april 2023.

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door HMB Milieutechniek ontwikkelde werkmethode voor het veilig verwijderen van een beperkte hoeveelheid wandtegels inclusief asbesthoudende tegellijm met maximaal 5% chrysotiel asbest overgenomen. De werkmethodiek is daarmee toegelaten tot risicoklasse 1 en opgenomen in SMA-rt.

 • 4. Aanpassing van op 22 maart 2021 reeds gevalideerde werkmethoden voor het verwijderen van afstandhouders en stopbuspakkingen d.d. 23 mei 2023.

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het VIP-advies met betrekking tot de door Batteryspray voorgestelde wijzigingen in de op 22 maart 2021 reeds gevalideerde en in SMA-rt opgenomen werkmethoden overgenomen. De wijzigingen worden daarmee in de in SMA-rt opgenomen werkmethoden doorgevoerd.

Voor het doorvoeren van wijzigingen in SMA-rt heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een convenant gesloten met de Stichting Ascert (hierna: Ascert), de huidige beheerder van SMA-rt. In dit convenant wordt geregeld dat Ascert in opdracht van SZW het huidige SMA-rt aanpast als gevolg van een door het VIP uitgebracht advies. Niet is gebleken dat de verzoeken tot aanpassing van een risicoklasse in SMA-rt naar aanleiding van de onder 1 en 2 genoemde adviezen financieel of technisch redelijkerwijs niet waren door te voeren door Ascert. De wijzigingen zijn door Ascert, conform voornoemd convenant, onverwijld doorgevoerd.

Deze mededeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, J. van den Bout Directeur directie Gezond en Veilig Werken

Naar boven