Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 31 oktober 2023, kenmerk 3706458-1054808-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023–2024 en van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2023 in verband met actualisering subsidiebedragen en subsidieplafond 2023

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023–2024 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 komt te luiden:

Bijlage 1. Subsidiebedrag per opleidingsplaats per fte:

nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per opleidingsplaats per jaar

1.

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 51.400,–

2.

Klinisch psycholoog in ggz

€ 96.600,–

3.

Psychiater in ggz

€ 97.600,–

4.

Psychotherapeut in ggz

€ 65.400,–

5.

Klinisch Neuropsycholoog in ggz

€ 101.400,–

6.

Verpleegkundig specialist ggz

€ 95.400,–

 

Prijspeil 2023

 

ARTIKEL II

De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2023 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 7, vijfde lid, wordt ‘€ 173.908.599’ vervangen door ‘€ 182.757.069’.

2. In artikel 7, zesde lid, wordt ‘€ 42.553.749’ vervangen door ‘€ 44.718.884’.

ARTIKEL III

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavige regeling (hierna: wijzigingsregeling) ziet op een wijziging van de subsidiebedragen 2023 van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2023–2024 (hierna: Subsidieregeling Jeugd ggz) en het actualiseren van de subsidieplafonds 2023 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020–2023 (hierna: Subsidieregeling KiPZ).

De Subsidieregeling Jeugd ggz ziet op de financiering van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist ggz in de jeugd ggz. Met de onderhavige wijzigingsregeling (artikel I) is de Subsidieregeling Jeugd ggz geactualiseerd in verband met de herziening van de vergoedingsbedragen voor (medische) vervolgopleidingen in de ggz per 2020, op basis van uitgevoerd kostprijsonderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), alsmede in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, hierna: OVA) en materiële kosten van opleidingen in 2023. Daarom is met artikel I een nieuwe tabel met vergoedingsbedragen per opleidingsplaats per fte ingevoegd.

Op grond van de Subsidieregeling KiPZ worden subsidies verstrekt aan diverse instellingen (algemene en categorale ziekenhuizen, universitair medisch centra, revalidatiecentra, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische instellingen, audiologische centra en de zelfstandige behandelcentra) om de nodige investeringen in de ontwikkeling van hun personeel te stimuleren. Met de onderhavige wijzigingsregeling (artikel II) zijn de subsidieplafonds voor het jaar 2023 geactualiseerd in verband met de jaarlijkse ontwikkeling van de arbeidskosten. De indexering van de loongevoelige kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt (OVA). In 2023 is het OVA-percentage vastgesteld op 6,36%. Daarvan is 80% als loongevoelig aangemerkt. Het aangepaste plafond voor 2023 leidt ertoe dat de verleningen voor 2023 ambtshalve worden herzien.

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van twee maanden tussen publicatiedatum en inwerkingtreding (aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving), treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023. Dat is in dit geval gerechtvaardigd omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding en zodat zij zo snel mogelijk duidelijkheid heeft over de bedragen die gelden voor 2023. Daarbij is dit enkel begunstigend voor de subsidieaanvragers, omdat het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de met de onderhavige wijzigingsregeling geactualiseerde bedragen.

De Minister voor Langdurige Zorg, en Sport, C. Helder

Naar boven