Regeling commissie bezwaarschriften

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Nederland (hierna: de deken),

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de Commissie bestuursrecht, ingesteld door het dekenberaad;

overwegende dat:

 • de deken een bestuursorgaan is als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”);

 • de deken bevoegdheden heeft op grond van de Wet open overheid (hierna: “Woo”) en beslissingsbevoegd is op een zgn. Woo-verzoek;

 • tegen deze besluiten van de deken bezwaar en beroep openstaat;

 • het wenselijk is dat een onafhankelijke, externe commissie wordt ingesteld ter voorbereiding van en advisering ter zake van de beslissing op een tegen een besluit van de deken gemaakt bezwaar.

besluiten vast te stellen de Regeling commissie bezwaarschriften (hierna te noemen ‘regeling’), luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Algemene wet bestuursrecht;

b. bezwaarschrift:

het geschrift waarmee bezwaar wordt gemaakt als bedoeld in de artikel 1:5, eerste lid van de wet;

c. commissie:

de commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet en artikel 2 van deze regeling;

d. behandelende commissie:

de commissie, die in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift optreedt als commissie als bedoeld in artikel 7: 13 van de wet;

e. informele behandeling:

de werkwijze waarbij getracht wordt om in overleg met de indiener van het bezwaarschrift een oplossing te bereiken.

Samenstelling bezwaarschriftencommissie

Artikel 2 Instelling en bevoegdheid commissie

 • 1. Er is een commissie ter advisering van de deken betreffende de beslissing op het gemaakte bezwaar tegen een door de deken genomen besluit.

 • 2. De leden van de commissie hebben daarin zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit één voorzitter, drie plaatsvervangend voorzitters en ten minste zes leden. De (plaatsvervangend) voorzitters zijn tevens lid van de commissie.

 • 2. De behandelende commissie die de afzonderlijke bezwaarschriften behandelt, bestaat uit een (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden.

Artikel 4 Benoeming, schorsing en ontslag

 • 1. De deken benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en de leden van de commissie.

 • 2. De (plaatsvervangend) voorzitter(s) en de leden van de commissie zijn geen lid van de in artikel 17a van de Advocatenwet genoemde organen, uitgezonderd de jaarlijkse vergadering van de orde.

 • 3. De (plaatsvervangend) voorzitter(s) en de leden van de commissie zijn niet werkzaam bij of voor de deken, de lokale bureaus van de orden in de arrondissementen, de Nederlandse orde van advocaten of het college van toezicht. Zij zijn evenmin werkzaam bij of voor de rechtspraak of het Openbaar Ministerie.

 • 4. Aan de (plaatsvervangend) voorzitter(s) en de leden van de commissie zijn niet de maatregelen, bedoeld artikel 48, tweede lid, onder d en e, en artikel 60a, tweede lid, onder d en e, van Advocatenwet (schorsing; schrapping en ontzegging), opgelegd.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De (plaatsvervangend) voorzitter(s) en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaren.

 • 2. De deken kan de (plaatsvervangend) voorzitter(s) en de leden eenmaal herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaren. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan de deken hiervan afwijken.

 • 3. Het lidmaatschap eindigt na het verstrijken van de benoemingstermijn en tussentijds:

  • a. op eigen verzoek van de betrokken (plaatsvervangend) voorzitter of het betrokken lid;

  • b. als niet langer voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 4, tweede, derde of vierde lid;

  • c. in overige omstandigheden als daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn.

Artikel 6 Secretaris

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een (plaatsvervangend) secretaris.

 • 2. De secretaris en diens plaatsvervangers worden aangewezen door de deken.

 • 3. De secretaris en diens plaatsvervangers zijn met betrekking tot hun werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 7 Vergoedingen

 • 1. De voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en de leden van de commissie ontvangen voor een bijgewoonde hoorzitting een vaste vergoeding. Voor de (plaatsvervangend) voorzitter bedraagt de vergoeding € 230; voor leden € 140. De voorzitter ontvangt daarnaast een aanvullende, vaste vergoeding van € 500 op jaarbasis.

 • 2. Reiskosten worden vergoed tegen € 0,19 per gereden kilometer dan wel vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte OV-kosten. Voor de berekening van de reisafstand wordt uitgegaan van de kortste route volgens de ANWB-routeplanner.

Artikel 8 Uniformiteit

De dekens handelen bij de toepassing van bovenstaande artikelen zoveel mogelijk uniform en beslissen dienovereenkomstig.

Werkwijze en uitoefening van bevoegdheden

Artikel 9 Ontvangst

 • 1. De deken stelt een bezwaarschrift en daarbij behorende stukken per ommegaande in handen van de commissie.

 • 2. De voorzitter bevestigt namens de deken zo spoedig mogelijk de ontvangst van een bezwaarschrift aan de indiener(s) en informeert tevens eventuele derde belanghebbenden.

Artikel 10 Openstelling elektronische weg bezwaarschriften

 • 1. Ingevolge artikel 2:15 van de Awb stelt de deken de elektronische weg open voor het indienen van bezwaarschriften.

 • 2. Bezwaarschriften kunnen slechts via de elektronische weg worden ingediend met het formulier dat op de website van de lokale orde is gepubliceerd.

 • 3. Als tijdstip van ontvangst van een ingevolge het tweede lid ingediend bezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop per e-mail een (automatische) ontvangstbevestiging is verstuurd naar de indiener.

Artikel 11 Informele behandeling

 • 1. De voorzitter beoordeelt of het bezwaarschrift geschikt is voor informele behandeling. Indien hij van mening is dat dit het geval is, informeert hij de deken hierover en voert hij zo nodig overleg met de deken.

 • 2. De secretaris neemt daarna contact op met de indiener van het bezwaarschrift en onderzoekt of een oplossing kan worden bereikt.

 • 3. Indien een oplossing wordt bereikt, worden de gemaakte afspraken op schrift gesteld en aan de deken en aan de indiener van het bezwaarschrift ter accordering toegezonden.

 • 4. Accordering impliceert intrekking van het bezwaarschrift.

 • 5. Indien geen oplossing kan worden bereikt, wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.

Artikel 12 Overdracht van bevoegdheden

Indien en voor zover de voorzitter advocaat is en kantoor houdt in het arrondissement waarin de deken tegen wiens besluit bezwaar is gemaakt, toezichthouder is, worden in afwijking van artikel 9, tweede lid, en artikel 11, eerste lid, deze bevoegdheden uitgeoefend door een van de plaatsvervangend voorzitters.

Artikel 13 Onderzoek

 • 1. De behandelende commissie wint alle gewenste inlichtingen in die nodig zijn voor een zorgvuldige advisering over de te nemen beslissing op bezwaar. Het inwinnen van inlichtingen kan worden opgedragen aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

 • 2. De behandelende commissie kan eigener beweging bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen op de hoorzitting te verschijnen. De kosten hiervan komen ten laste van de deken.

Artikel 14 De hoorzitting

 • 1. Het horen vindt plaats door de behandelende commissie, bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 2. De voorzitter bepaalt de samenstelling van de behandelende commissie.

 • 3. Van de behandelende commissie maken geen leden deel uit die als advocaat zijn ingeschreven in het arrondissement van de deken die het besluit heeft genomen waartegen het bezwaarschrift is gericht.

 • 4. Het horen vindt in openbaarheid plaats.

 • 5. Hoorzittingen worden aangekondigd op de website van de desbetreffende orde en van het dekenberaad.

 • 6. De deken stuurt het bezwaarschrift en bijbehorende stukken voorafgaand aan het horen op verzoek toe aan belanghebbenden, tenzij geheimhouding om gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:4 van de wet is geboden.

 • 7. Indien de (plaatsvervangend) voorzitter of een van de leden van de behandelende commissie het nodig oordeelt of als een belanghebbende daartoe een verzoek doet, kan de behandelende commissie besluiten dat de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt.

 • 8. De (plaatsvervangend) voorzitter en leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 9. Een hoorzitting kan doorgang vinden indien ten minste de (plaatsvervangend) voorzitter en één lid aanwezig is.

Artikel 15 Wijze van horen

 • 1. De voorzitter beslist over de locatie en de datum van de hoorzitting.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter van de behandelende commissie besluiten dat het horen digitaal plaatsvindt. Hierbij betrekt hij de belangen van de indiener van het bezwaarschrift en de deken.

 • 3. Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om de zitting digitaal bijwonen, tenzij besloten is om de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

Artikel 16 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter van de behandelende commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift, de deken en eventuele derde belanghebbende(n) ten minste tien dagen voor de zitting schriftelijk uit, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 7:3 van de wet.

 • 2. De uitnodiging vermeldt de samenstelling van de behandelende commissie, de locatie en de datum van de hoorzitting. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 14, zesde lid of aan artikel 15, tweede lid, wordt dit in de uitnodiging vermeld.

Artikel 17 Verslaglegging

 • 1. Het verslag van het horen, bedoeld in artikel 7:7 van de wet, bestaat uit een digitale geluidsopname, die op verzoek aan belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld.

 • 2. De secretaris maakt een schriftelijk verslag van de hoorzitting op (voorafgaand) verzoek van de deken of belanghebbende(n) en tevens wanneer tegen de beslissing op bezwaar beroep wordt ingesteld.

Artikel 18 Uitoefening van overige bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden uitgeoefend door de voorzitter van de behandelende commissie:

 • a. artikel 2:1, tweede lid;

 • b. artikel 6:6, voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener;

 • c. artikel 7:3;

 • d. artikel 7:4, zesde lid;

 • e. artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 19 Mandatering aan secretaris

De voorzitter en voorzitter van de behandelende commissie kunnen de uitoefening van de aan hen toekomende bevoegdheden mandateren aan de secretaris of diens plaatsvervanger.

Artikel 20 Raadkamer en advies

 • 1. De beraadslaging over het door de behandelende commissie uit te brengen advies vindt plaats achter gesloten deuren.

 • 2. De behandelende commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Er wordt gestreefd naar consensus over het uit te brengen advies.

Artikel 21 Advies

 • 1. Het advies over de door de deken te nemen beslissing op bezwaar is schriftelijk gemotiveerd.

 • 2. Het advies wordt, zo nodig onder medezending van de tijdens de hoorzitting overgelegde stukken, uitgebracht aan de deken. De deken is verantwoordelijk voor toezending aan de indiener van het bezwaarschrift en eventueel derde belanghebbenden.

Overig

Artikel 22 Geheimhoudingsplicht

De commissie en secretaris en diens plaatsvervangers zijn, mede gelet op het bepaalde in artikel 2:5, eerste lid, van de wet, verplicht de gegevens, in het bijzonder de persoonsgegevens, waarover zij de beschikking krijgen in het kader van de advisering, geheim te houden.

Artikel 23 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks, vóór 1 juli, aan de deken en het dekenberaad verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 24 Voornemen tot wijziging regeling

Een voornemen tot wijziging van de regeling wordt in het dekenberaad besproken. Bij aanpassing(en) van de regeling streven de dekens naar consensus.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 26 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling bezwaarschriften Woo deken Noord-Nederland.

E.A.C. van de Wiel, deken Noord-Nederland

Naar boven