Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 2023, kenmerk 3699309-1054503-WJZ, houdende wijziging van de Regeling Geneesmiddelenwet in verband met het aanpassen van de tarieven van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10 van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7.1 wordt:

a. ‘€ 57.970,-’ vervangen door ‘€ 61.680,-’;

b. ‘€ 30.450,-’ vervangen door ‘€ 32.400,-’;

c. ‘€ 7.660,-’ vervangen door ‘€ 8.150,-’;

d. ‘€ 1.590,-’ vervangen door ‘€ 1.690,-’;

e. ‘€ 3.180,-’ vervangen door ‘€ 3.380,-’; en

f. ‘€ 4.630,-’ vervangen door ‘€ 4.930,-’.

B

In artikel 7.2 wordt:

a. ‘€ 57.970,-’ vervangen door ‘€ 61.680,-’;

b. ‘€ 30.450,-’ vervangen door ‘€ 32.400,-’;

c. ‘€ 20.870,-’ vervangen door ‘€ 22.210,-’;

d. ‘€ 38.010,-’ vervangen door ‘€ 40.440,-’;

e. ‘€ 41.440,-’ vervangen door ‘€ 44.090,-’;

f. ‘€ 24.340,-’ vervangen door ‘€ 25.900,-’;

g. ‘€ 19.010,-’ vervangen door ‘€ 20.230,-’; en

h. ‘€ 3.700,-’ telkens vervangen door ‘€ 3.940,-’.

C

In artikel 7.3 wordt:

a. ‘€ 25.840,-’ vervangen door ‘€ 27.490,-’;

b. ‘€ 18.240,-’ vervangen door ‘€ 19.410,-’;

c. ‘€ 5.810,-’ vervangen door ‘€ 6.180,-’;

d. ‘€ 590,–’ vervangen door ‘€ 630,–’;

e. ‘€ 14.680,-’ vervangen door ‘€ 15.620,-’;

f. ‘€ 4.840,-’ vervangen door ‘€ 5.150,-’;

g. ‘€ 1.590,-’ vervangen door ‘€ 1.690,-’; en

h. ‘€ 3.430,-’ vervangen door ‘€ 3.650,-’.

D

In artikel 7.4 wordt:

a. ‘€ 26.120,-’ vervangen door ‘€ 27.790,-’;

b. ‘€ 10.150,-’ vervangen door ‘€ 10.800,-’; en

c. ‘€ 4.840,-’ vervangen door ‘€ 5.150,-’.

E

In artikel 7.6 wordt ‘€ 2.120,-’ vervangen door ‘€ 2.260,-’.

F

In artikel 7.7 wordt:

a. ‘€ 700,–’ vervangen door ‘€ 740,–’;

b. ‘€ 1.900,-’ vervangen door ‘€ 2.020,-’; en

c. ‘€ 1.490,-’ vervangen door ‘€ 1.590,-’.

G

In artikel 7.8 wordt:

a. ‘€ 6.860,-’ vervangen door ‘€ 7.300-’;

b. ‘€ 11.730,-’ telkens vervangen door ‘€ 12.480,-’;

c. ‘€ 15.650,-’ vervangen door ‘€ 16.650,-’; en

d. ‘€ 2.310,-’ vervangen door ‘€ 2.460,-’.

H

In artikel 7.9 wordt:

a. ‘€ 37.640,-’ vervangen door ‘€ 40.050,-’;

b. ‘€ 21.090,-’ vervangen door ‘€ 22.440,-’;

c. ‘€ 2.350,-’ vervangen door ‘€ 2.500,-’;

d. ‘€ 14.250,-’ telkens vervangen door ‘€ 15.160,-’;

e. ‘€ 590,–’ vervangen door ‘€ 630,–’; en

f. ‘€ 23.470,-’ vervangen door ‘€ 24.970,-’.

I

In artikel 7.14 wordt ‘vergoeding van€ 62,–’ telkens vervangen door ‘vergoeding van € 62,–’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

I Algemeen deel

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: het College) heeft op basis van artikel 9 van de Geneesmiddelenwet (hierna: de wet) een aantal taken ten aanzien van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, waarvoor het op grond van artikel 10 van de wet tarieven in rekening mag brengen. Deze tarieven, voor het afgeven van vergunningen, het doen van beoordelingen en het afgeven van adviezen, zijn opgenomen in de Regeling Geneesmiddelenwet (hierna: de regeling) en worden met deze wijzigingsregeling geïndexeerd.

Veruit de meeste tarieven worden met ingang van 1 januari 2024 aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. Het Centraal Plan Bureau (hierna: CPB) heeft in maart jl. de verwachtingen voor de loon- en prijsontwikkelingen over 2023 naar boven bijgesteld. Het ging om 4,0% voor de loonkostenstijging (in plaats van de 3,6% die daarvoor in de tariefaanpassing van 2023 was aangehouden) en een prijsstijging van 5,9% (in plaats van de 2,3% die daarvoor in de tariefsaanpassing voor 2023 was aangehouden).1

Het CPB verwacht voor 2024 een loonstijging van 5,2% en een prijsstijging van 3,9%. De loonkosten bedragen ongeveer 60% van de totale kosten van het College. De in de tarieven te verwerken kostenstijging bedraagt daarmee 4,7% voor 2024 (0,6 x 5,2% + 0,4 x 3,9%). Hierbij moet nog de te verwerken loon- en prijsontwikkeling van 2023 worden opgeteld (in totaal 1,7%), waarmee het totale percentage uitkomt op 6,4% correctie voor de loon- en prijsontwikkeling voor het jaar 2024.

II Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A tot en met H

Artikel I, onderdelen A tot en met H, wijzigt artikel 7.1 tot en met artikel 7.7 van de regeling om de algemene indexering van 6,4% door te voeren in alle genoemde bedragen.

Artikel I, onderdeel I

Artikel I, onderdeel I, betreft de aanpassing van artikel 7.14, waarin per abuis in de eerste twee leden geen spatie is ingevoegd tussen het woord ‘van’ en het euroteken.

Artikel II

Artikel II regelt de inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2024.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers


X Noot
1

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 2022, kenmerk 3438599-1035402-WJZ, houdende wijziging van de Regeling Geneesmiddelenwet in verband met het aanpassen van de tarieven van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (Stcrt. 2022, 29183).

Naar boven