Regeling van het College voor toetsen en examens van 25 september 2023, CvTE- 23.00981, houdende vaststelling van de aanmeldprocedure voor het Staatsexamen Nt2 2025 (Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamen Nt2 2025)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal;

Besluit:

Artikel 1 Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2025 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 Intrekking

Het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2024 ten behoeve van de aanmelding voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2025 en vervalt op 31 december 2025.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamen Nt2 2025.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

BIJLAGE. AANMELDING STAATSEXAMEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 2025 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1

Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2025 kan zich vanaf november 2024 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Er zijn twee Programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Programma I is onder meer bedoeld voor degene die op mbo-niveau een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt wil vervullen of daarvoor een beroepsopleiding wil gaan volgen. Het voorbeeld daarvan is een mbo-vakopleiding bij een regionaal opleidingencentrum (ROC), vakinstelling of agrarisch opleidingscentrum (AOC).

Programma II is bedoeld voor onder meer degene die een midden- of hogere kaderfunctie wil gaan vervullen of daarvoor een opleiding wil gaan volgen, zoals een studie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs of universiteit).

Aanmeldprocedure voor het Staatsexamen Nt2 Programma I en Programma II 2025

 • 1. De aanmeldprocedure is voor beide programma’s gelijk.

 • 2. Aanmelding gebeurt digitaal op www.duo.nl.

 • 3. Kandidaten krijgen de mogelijkheid om hun voorkeur voor een examenlocatie en examendatum aan te geven.

 • 4. Bij betaling met iDEAL zit er in ieder geval drie weken tussen aanmelding en afname van het examen. Bij betaling met een factuur zit er in ieder geval zes weken tussen aanmelding en afname van het examen.

 • 5. Wie zich aanmeldt, is verplicht voor die examenplek te betalen. De kandidaat kan kosteloos annuleren tot zes weken voor het examen.

 • 6. Kandidaten moeten zich voor en tijdens het examen kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.

Bijzondere omstandigheden

 • 7. Bij het maken van het examen kan rekening worden gehouden met persoonlijke omstandigheden of ondersteuningsbehoeften van de kandidaat. Kandidaten kunnen examen afleggen onder aangepaste examenomstandigheden of een aangepast examen doen. Kandidaten geven bij de aanmelding aan dat zij een aangepast examen nodig hebben. DUO neemt daarover contact op met de kandidaat.

 • 8. De kandidaat geeft aan welke voorzieningen nodig zijn en stuurt een bevestiging van een (medisch) specialist naar de afdeling Nt2 van DUO. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.

Na het aanmelden

 • 9. Na aanmelding ontvangt de kandidaat binnen 10 werkdagen een bevestigingsbrief of factuur.

 • 10. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen bericht ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de afdeling Nt2 van DUO via 050-5998933 (optie 1).

Betalen

 • 11. Het verschuldigde examengeld kan bij de aanmelding via iDEAL worden voldaan. Indien de kandidaat hier niet voor kiest, zendt DUO een factuur toe. DUO kan worden verzocht de kosten voor het examen ten laste van de lening voor inburgering van de kandidaat te brengen of in geval de kandidaat recht heeft op een examenpoging de kandidaat kosteloos toe te laten.

 • 12. Een ander dan de kandidaat kan het examengeld voldoen. De kandidaat blijft echter verantwoordelijk voor de tijdige betaling.

 • 13. Als het examengeld vier weken voorafgaand aan het gekozen examen nog niet is ontvangen, wordt een betalingsherinnering verzonden.

 • 14. Wanneer het examengeld veertien dagen voor het examen niet door DUO is ontvangen, kan de kandidaat niet worden toegelaten tot het examen.

 • 15. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan op de website.

Betalen vanuit het buitenland

 • 16. Eventuele extra kosten voor betaling vanuit het buitenland komen voor rekening van de kandidaat. DUO heeft geen informatie over de hoogte van deze extra kosten.

 • 17. Kandidaten niet woonachtig in Nederland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie per post vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.

Na betaling

 • 18. Als DUO de betaling heeft ontvangen, krijgt de kandidaat ongeveer veertien dagen voor het examen de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de bijlage bij de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal.

 • 19. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen niet heeft ontvangen, moet de kandidaat telefonisch contact opnemen met de afdeling Nt2 van DUO via 050-5998933 (optie 1).

Annuleren en wijzigen

 • 20. Tot zes weken voor het examen is het mogelijk een examen te annuleren of te wijzigen. Daarna wordt de organisatie van de afname in gang gezet en is er geen restitutie meer mogelijk bij annuleren of wijzigen.

 • 21. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat of van overlijden van familie in de eerste graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. De kandidaat moet dit verzoek schriftelijk indienen bij de afdeling Nt2 van DUO. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het geplande examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een arts worden meegestuurd waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.

 • 22. Kandidaten moeten wijzigingen van persoonsgegevens per e-mail doorgeven aan de afdeling Nt2 van DUO onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.

Naar boven