Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2022, nr. 2022-311941, houdende de vaststelling benoeming en vergoeding leden Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade januari 2023 (Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade januari 2023)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op:

 • artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies; en

 • artikel 5, derde en vijfde lid, van de Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming voorzitters en andere leden

Met ingang van 7 juli 2020 zijn voor de duur van de Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade (hierna: ‘de Commissie’) tot lid benoemd:

 • a. mr. M. Chébti LL.M, tevens voorzitter;

 • b. mr. dr. M.L.M. van Kempen, tot 1 juni 2021 (in de periode van 7 juli 2020 tot 1 januari 2021 tevens voorzitter);

 • c. prof. dr. A.C. Rijkers, tevens voorzitter tot 1 april 2021 en lid tot 1 september 2022;

 • d. mr. dr. S.M.H. Dusarduijn, tot 15 augustus 2021;

 • e. mr. dr. Q.A.M. Eijkman.

Met ingang van 1 november 2020 zijn voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • f. mr. I. Sindram;

 • g. mr. H. Veerbeek, tot 1 september 2022;

 • h. mr. F. van der Woude, tot 1 mei 2022.

Met ingang van 1 december 2020 is voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • i. mr. dr. C. van Eck, tevens voorzitter van 1 februari 2021 tot 1 januari 2022.

Met ingang van 1 juni 2021 zijn voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • j. mr. dr. H.K. Fernandes Mendes, tevens voorzitter van 1 oktober 2021;

 • k. mr. C.M. van der Bas;

 • l. mr. D.J. van den Broek, tot 1 juni 2022.

Met ingang van 1 september 2021 wordt voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • m. drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA.

Met ingang van 1 mei 2022 wordt voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • n. M.C.M Meijs, tevens voorzitter en lid tot 1 juni 2022.

Met ingang van 9 januari 2023 wordt voor de duur van de Commissie tot lid benoemd:

 • o. mr. dr. J.E. Hoitink, tevens voorzitter.

Artikel 2 Vergoeding

De leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand. De salarisschaal stel ik vast op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.

De deeltijdfactor van de voorzitters is 0,6. In afwijking van de vorige volzin:

 • is de deeltijdfactor van mr. M. Chébti LL.M 0,3 in de periode van 7 juli 2020 tot 1 januari 2021, met ingang van 1 januari 2021 is deze deeltijdfactor 0,6;

 • is de deeltijdfactor voor mr. dr. H.K. Fernandes Mendes is vanaf 1 oktober 2021 0,6;

 • wordt er een overeenkomst gesloten over de hoogte van de vergoeding van de heer M.C.M Meijs; en

 • wordt er een overeenkomst gesloten over de hoogte van de vergoeding mr. dr. J.E. Hoitink.

De deeltijdfactor van de overige leden is 0,2. In afwijking van de vorige volzin:

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. S.M.H. Dusarduijn met ingang van 1 december 2021 0,3;

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. M.L.M. van Kempen met ingang van 1 januari 2021 0,3;

 • is de deeltijdfactor van mr. dr. C. van Eck in de periode van 1 december 2020 tot 1 februari 2021 0,4, in de periode vanaf 1 januari 2022 tot 31 augustus 2022 0,4 en met ingang van 1 september 2022 is deze deeltijdfactor 0,6;

 • is de deeltijdfactor van prof. dr. A.C. Rijkers vanaf 1 april 2021 0,6 en vanaf 1 januari 2022 0,4;

 • is de deeltijdfactor van mr. I. Sindram in de periode vanaf 1 januari 2021 tot 31 augustus 2022 en met ingang van 1 september 2022 is deze deeltijdfactor 0,6;

 • is de deeltijdfactor van drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA 0,4 vanaf 1 september 2022; en

 • is de deeltijdfactor van mr. C.M. van der Bas 0,4 in de periode van 1 maart 2022 tot 31 augustus 2022 en met ingang van 1 september 2022 is deze deeltijdfactor 0,6.

De leden drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA en mr. D.J. van den Broek ontvangen geen vaste vergoeding per maand maar een vergoeding per vergadering. Voor het lid drs. I.K. Toxopeus-de Vries RA geldt dit tot en met augustus 2022. Deze vergoeding per vergadering bedraagt 3% van het maximum van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.

Artikel 3. Ingetrokken besluit

De commissie die is ingesteld met het Instellingsbesluit Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade, wordt geacht dezelfde commissie te zijn als de commissie die met de Instellingsregeling is ingesteld.

Gelet op de terugwerkende kracht van de Instellingsregeling is het Instellingsbesluit Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade, ingetrokken per 7 juli 2020.

Het Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade van 10 juni 2021 (nr. 2021-103025) is ingetrokken per 2 mei 2022.

Het Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade mei 2022 van 2 mei 2022 (nr. 2022- 121893) wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 juli 2020.

Dit besluit vervalt met ingang van de datum waarop de Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade vervalt of wordt ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade januari 2023.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2022

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, namens deze, D.A. Hak Directeur-Generaal Toeslagen

TOELICHTING

Vanwege de vele wijzigingen sinds mei 2022, wordt het benoemings- en vergoedingsbesluit van de Commissie Werkelijke Schade opnieuw vastgesteld in zijn geheel. Het vorig besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21 november 2022, nr. 2022-275881 bevatte een omissie bij de vergoedingen. Dat wordt hiermee rechtgezet.

Per 9 januari 2023 zal mr. dr. J.E. Hoitink toetreden tot de commissie als coördinerend voorzitter. De hoogte van de vergoeding van de coördinerend voorzitter zal niet meer zijn dan 0,8 fte van het maximum van de hoogste trede van schaal 18 van paragraaf 6.3 van de laatst afgesloten CAO Rijk.

Naar boven