Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 2 oktober 2023, nr. WJZ/35027354, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met het bijstellen van de transparantiedrempel en tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 in verband met openstellingen van de subsidiemodule Internationaal innoveren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 4 en 16 van het Kaderbesluit EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1.8 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 500.000’ vervangen door ‘€ 100.000, of voor steun vervat in door het InvestEU-fonds krachtens deel 16 van de algemene groepsvrijstellingsverordening ondersteunde financiële producten, meer dan € 500.000, of voor niet onder deel 2 bis van de algemene groepsvrijstellingsverordening vallende begunstigden die in de primaire landbouwproductie of in de visserij en de aquacultuur actief zijn, meer dan € 10.000’.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met elfde lid tot derde tot en met twaalfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien het staatssteun betreft die gerechtvaardigd wordt door projecten voor Europese territoriale samenwerking als bedoeld in artikel 20 bis van de algemene groepsvrijstellingsverordening, of door projecten voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als bedoeld in artikel 19 ter van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

3. In het derde lid (nieuw) wordt ‘artikel 16 of 21’ vervangen door ‘de artikelen 16, 21 bis of 22’.

4. In het twaalfde lid wordt ‘eerste tot en met tiende lid’ vervangen door ‘eerste, en derde tot en met elfde lid’.

ARTIKEL II

In de tabel van artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 wordt onder de rij betreffende titel 3.8, Internationaal innoveren, artikel 3.8.2, onderdeel a, XECS-Innovatieprojecten, drie rijen ingevoegd:

 

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Brazilië te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars

 

04-10-2023 t/m 09-04-2024

€ 925.000

 

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall Japan te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars

 

23-10-2023 t/m 31-01-2024

€ 925.000

 

3.8.2, onderdeel b

Global Stars-innovatieprojecten als bedoeld in de Global Stars-innovatiecall High Tech en Duurzaamheid te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars

 

20-11-2023 t/m 28-05-2024

€ 925.000

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 oktober 2023

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

TOELICHTING

1. Aanleiding en inhoud

1.1 Bijstellen transparantiedrempel

De algemene groepsvrijstellingsverordening1 (hierna: AGVV) die de Europese Commissie, gelet op de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op het gebied van staatsteun heeft vastgesteld, is herzien. Deze herziene staatssteunregels zijn op 23 juni 2023 door de Commissie vastgesteld en per 1 juli 2023 in werking getreden.

De wijziging van de AGVV betreft een wijziging van het bestaande steunkader. Artikel 9 van de AGVV bevat de verplichting aan de lidstaten om steun boven een bepaalde drempel te publiceren in de State Aid Transparancy Award Module. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt deze transparantiedrempel die opgenomen is in artikel 1.8 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES), bijgesteld om hem in overeenstemming te brengen met de herziene AGVV. Dit houdt in dat de transparantiedrempel verlaagd is voor alle steun met uitzondering van steun vervat in het InvestEU-fonds. Daarnaast worden de projecten voor Europese territoriale samenwerking en projecten voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling uitgezonderd van de publicatieplicht.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in artikel 5.4 van de RNES het overgangsrecht is opgenomen voor aanvragen om subsidie en voor subsidie die verleend is onder de RNES in geval van wijziging van deze regeling. Als de RNES gewijzigd wordt, blijft op een aanvraag om subsidie en subsidie die verleend is de RNES van toepassing, zoals die luidde op moment van aanvraag of verlening.

1.2 Openstelling subsidiemodule Internationaal innoveren

Met de onderhavige regeling wordt de subsidiemodule Internationaal innoveren (titel 3.8 van de RNES) voor het uitvoeren van Global Stars-innovatieprojecten opengesteld (artikel 3.8.2, onderdeel b, van de RNES). Hiertoe wordt de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023 gewijzigd.

Op grond van deze subsidiemodule worden Nederlandse partijen ondersteund voor hun deelname aan Global Stars-innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA-netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk. Voor iedere deelnemer geldt dat deze subsidie moet aangevraagd worden in het land waar de deelnemer gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de desbetreffende deelnemer als deze zowel voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-innovatiecalls als aan de nationale voorwaarden.

De subsidiemodule Internationaal innoveren wordt voor Global Stars-innovatieprojecten in drie Global Stars-innovatiecalls opengesteld. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar wordt gesteld, is voor Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 925.000 per call. De thema’s voor de beoogde innovatiesamenwerking zijn opgenomen in de internationale Global Stars-innovatiecalls, te raadplegen via www.rvo.nl/globalstars. De internationale en de nationale beoordeling van het project zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit betekent dat de deelnemers aan een Global Stars-innovatieproject alleen voor subsidie in aanmerking kunnen komen, indien zij een subsidieaanvraag indienen op het moment dat nog niet bekend is of de internationale beoordeling positief zal uitvallen. De gelijktijdige beoordeling (internationaal en nationaal) zorgt ervoor dat de doorlooptijd van de totale aanvraagprocedure korter zal zijn. Hierdoor kunnen de Global Stars-innovatieprojecten waaraan subsidie verstrekt wordt, (mogelijk) spoedig van start gaan.

2. Staatssteun

De subsidie die op grond van de subsidiemodule Internationaal innoveren voor Global Stars-innovatieprojecten wordt verstrekt, bevat staatssteun die wordt gerechtvaardigd door artikel 25 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie artikel 3.8.14 van de RNES). Global Stars-innovatieprojecten betreffen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

3. Regeldruk

3.1 Bijstellen transparantiedrempel

De wijziging van de transparantiedrempel voor de AGVV in artikel 1.8 van de RNES betreft een verplichting voor de minister en heeft daarom geen effect op de regeldruk van gebruikers.

3.2 Openstelling subsidiemodule Internationaal innoveren

De openstelling van de subsidiemodule Internationaal innoveren heeft regeldrukeffecten. De volgende regeldrukeffecten gelden per call. De administratieve lasten voor de openstelling voor Global Stars-innovatieprojecten bedragen naar verwachting in totaal € 24.834. De regeldruk is dus 2,68 procent ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget van € 925.000. De berekening is gebaseerd op de inschatting dat zes aanvragen worden ingediend, waarvan drie gehonoreerd worden. De administratieve lasten voor een aanvrager bestaan uit de kosten voor de nationale aanvraag. Echter moet er vooraf ook een internationale aanvraag (‘het EUREKA project form’) ingediend zijn. Dit brengt ook administratieve lasten voor een aanvrager mee maar komen niet voort uit de nationale regeling dus die kosten zijn niet meegenomen in de berekening.

Het internationale aanvraagformulier wordt niet alleen gebruikt om te toetsen of het project aan de EUREKA-voorwaarden voldoet, maar ook bij de nationale beoordeling om het project op inhoudelijke gronden te beoordelen. Uitgegaan wordt van een gemiddeld tarief van € 60. Er zijn administratieve lasten te verwachten bij de aanvraag, bij het leveren van tussen- en eindrapportages en bij de vaststelling van de subsidie. Met een verwachte tijdsbesteding van 82 uur per gehonoreerde aanvraag komen de regeldrukkosten per onderneming uit op € 4.920 per aanvraag. Hier komen nog de kosten van een accountantsverklaring bij (€ 2.000). Met een verwachte tijdsbesteding van twaalf uur per niet-gehonoreerde aanvraag komen de regeldrukkosten per onderneming uit op € 720 per aanvraag.

4. Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst. Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van een kwartaal in werking treden en twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep van deze regeling gebaat is bij spoedige inwerkingtreding en het implementatie van bindende EU-rechtshandelingen betreft.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens


X Noot
1

Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb L 2014, 187).

Naar boven