Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Vogelaer 2 Westland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat doet de volgende kennisgeving:

Dat aan Aardwarmte Vogelaer 2 B.V. te Honselersdijk, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘bouwen van een bouwwerk’ en ‘milieuneutraal wijzigen’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning is verleend voor de inrichting Vogelaer 2, gelegen naast de Wateringseweg 76 te Poeldijk, gemeente Westland, op het perceel kadastraal bekend gemeente Monster, Sectie K, nummer 7334.

De omgevingsvergunning betreft de volgende activiteiten:

  • Het bouwen en in gebruik nemen van een extra noodfakkel.

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 3.7, Wabo).

Tot en met 30 oktober 2023 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mail naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl onder vermelding van het kenmerk V-47180.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Transitie Diepe Ondergrond

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Naar boven