Besluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats De Kroon langs de rijksweg A27 in de gemeente Nieuwegein

Logo Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

De minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Ionity G.M.B.H. om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag betreft het op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken wijzigen van de vergunning van 23 november 2016 met het besluit kenmerk RWS-2016/49576, voor het uitbreiden en behouden van een energielaadpunt voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats De Kroon langs de Rijksweg A27 (A27) Li ter hoogte van km 66,0 in gemeente Nieuwegein met vier laadplekken, zodat er in totaal zes laadplekken ontstaan.

De ontwerpvergunning heeft van 21 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het besluit met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 20 september 2023 zes weken ter inzage bij:

• het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 te Utrecht.

Tevens zijn de stuken in te zien via het Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rws.nl/ter-inzage/.

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Boujemaoui via telefoonnummer (06-11526292) of via e-mailadres mokhtar.boujemaoui@rws.nl. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen u dan kosteloos digitaal of per post worden toegezonden. Tevens is het, indien u dat wenst, mogelijk een afspraak te maken om de stukken fysiek in te zien ten kantore van Westraven, Griffioenlaan 2 te Utrecht. Om van die mogelijkheid gebruik te maken kunt u ook telefonisch contact opnemen met de heer M. Boujemaoui.

Beroep

Tegen bovengenoemde besluit kan binnen de bovengenoemde termijn beroep, bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn, worden ingesteld door:

• Belanghebbenden;

• Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek is gericht, in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afge-geven en zo mogelijk datum en kenmerk van de beschikking;

d. de gronden van het beroep.

Indiening van het beroep kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien het beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Crisis- en Herstelwet

Op dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Er mag dus geen pro forma beroep worden ingesteld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer Mokhtar Boujemaoui van Rijkswaterstaat Midden Nederland, telefoonnummer 06 11 52 62 92.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

mevr. mr. M. Witte

 

Naar boven