Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha fase 6, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten

Van vrijdag 22 september tot en met donderdag 2 november 2023 liggen voor het project Net op Zee Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha fase 6 ontwerpbesluiten ter inzage. In deze periode kunt u hierop reageren.

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een hoogspanningsnet op zee aanleggen. Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) verbindt de windmolens van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) en een deel van het windgebied Hollandse Kust (west) met het landelijke hoogspanningsnet.

Waarom is dit project nodig?

De energie-infrastructuur moet de komende jaren worden vernieuwd, om klaar te zijn voor de groeiende vraag naar bijvoorbeeld elektriciteit, waterstof en circulaire grondstoffen.

In de eerdere fasen lagen het inpassingsplan en een aantal besluiten ter inzage. Deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk geworden. U kunt deze besluiten desgewenst nog raadplegen via de volgende website: Net op zee – Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west) Alpha (rvo.nl).

Deze kennisgeving gaat over de terinzagelegging van een nieuw besluit dat ook voor het project nodig is (fase 6), te weten: Goedkeuringsbesluit afwijking gronddekking zoals bedoeld in de Watervergunning voor het installeren, gebruiken en opruimen van het net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west) Alpha RWSZ2018-00013523

Wilt u reageren?

U kunt van 22 september tot en met 2 november 2023 reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit bekijken op www.rvo.nl/hollandse-kust-noord-en-west-alpha.

U kunt op drie manieren reageren. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal: via de website www.rvo.nl/hollandse-kust-noord-en-west-alpha

 • Post:

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Net op zee – Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha

  Postbus 111

  9200 AC Drachten

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Net op zee – Hollandse Kust (noord) en (west) Alpha en alle bijbehorende documenten vindt u op www.rvo.nl/hollandse-kust-noord-en-west-alpha Heeft u vragen over de procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.

Naar boven