Kennisgeving instemmingsbesluit geactualiseerd winningsplan Zuidwending, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat geeft kennis van het instemmingsbesluit met het geactualiseerde winningsplan Zuidwending

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het geactualiseerde winningsplan Zuidwending voor zoutwinning. Nobian Salt B.V. (Nobian) wint zout nabij het dorp Zuidwending (gemeente Veendam) sinds 1967. Nobian heeft op 12 april 2023 een actualisatie van het winningsplan ingediend bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Deze actualisatie is ingediend vanwege geconstateerde verschillen tussen de bodemdaling zoals verwacht bij het opstellen van het huidig winningsplan en de gemeten bodemdaling in 2022. Er is meer bodemdaling geconstateerd dan verwacht. De actualisatie betreft alleen een geactualiseerde bodemdalingsprognose. Er zijn geen andere wijzigingen van het winningsplan. De zoutcavernes die beschreven worden in het geactualiseerde winningsplan Zuidwending liggen geografisch gezien binnen de grenzen van de provincie Groningen, de gemeenten Veendam en Pekela en in het verzorgingsgebied van het Waterschap Hunze en Aa’s.

Procedure

Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 34, vierde lid onder b van de Mijnbouwwet). In de voorbereiding van de instemming met het geactualiseerde winningsplan Zuidwending zijn de provincie, de gemeenten en het waterschap om advies gevraagd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van donderdag 7 september 2023 tot en met woensdag 18 oktober 2023 het instemmingsbesluit, het winningsplan, de onderliggende stukken en de uitgebrachte adviezen inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuidwending. Het is ook mogelijk om een papieren versie van het instemmingsbesluit te lezen. U kunt hiervoor contact opnemen met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De contactgegevens vindt u onderaan deze kennisgeving en op de website www.mijnbouwvergunningen.nl/zuidwending.

Mogelijkheid om te reageren op het besluit

Staan er naar uw mening onjuistheden in het besluit of zijn er zaken over het hoofd gezien? Dan kunnen belanghebbenden tot en met 18 oktober 2023 bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en u moet onderbouwen waarom u vindt dat de Staatssecretaris dit besluit niet goed heeft genomen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuidwending, en op www.nlog.nl voor meer informatie over zoutwinning in Nederland. Voor vragen en nadere informatie over het geactualiseerde winningsplan Zuidwending en het instemmingsbesluit kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer B. Straatman (tel: 070 379 6243; e-mail: b.straatman@minezk.nl).

Naar boven