Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 31 augustus 2023, nr. WJZ/ 34681182, tot wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023 in verband met herstel van enkele fouten

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikelen 2, 55e, 55f en 61 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

De Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023 wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

A

In artikel 24, tweede tot en met vijfde lid, wordt ‘artikel 25, eerste lid’ telkens vervangen door ‘artikel 23, eerste lid’.

B

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b, wordt ‘ten hoogste 3.500 uur’ vervangen door ‘ten hoogste 5.000 uur’.

2. In onderdeel c wordt ‘ten hoogste 5.000 uur’ vervangen door ‘ten hoogste 3.500 uur’.

C

In artikel 59, onderdeel a, wordt ‘een nominalel’ vervangen door ‘het nominale’.

D

In artikel 73, eerste lid, onderdelen c en d, wordt ‘op basis van een halogeenvrij koudemiddel’ telkens geschrapt.

E

In de artikelen 87, tweede lid, 88, tweede lid, en 92, eerste lid, wordt in de tweede tabel in de rij die volgt op de rij die in de eerste kolom begint met ‘Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2°’, de tekst in de eerste kolom telkens vervangen door ‘Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1°’.

F

In artikel 87, tweede lid, wordt de eerste tabel als volgt gewijzigd:

1. De rijen die beginnen met ‘Artikel 25, onderdeel b’ en ‘Artikel 25, onderdeel c’, komen te luiden:

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 450 kW, gas

0,0754

0,1057

0,1066

0,1066

0,1066

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 450 kW, gas

0,0925

0,1400

0,1523

0,1523

0,1523

2. De rijen die beginnen met ‘Artikel 27, onderdeel c’ en ‘Artikel 27, onderdeel d’, komen te luiden:

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, ombouw naar gas

0,0949

0,1309

0,1309

0,1309

0,1309

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, gas

0,0949

0,1212

0,1212

0,1212

0,1212

G

In artikel 90 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

1. In de rij die begint met ‘Artikel 25, onderdeel b’ wordt in kolom 3 het getal ‘0,1408’ vervangen door ‘0,1066’.

2. In de rij die begint met ‘Artikel 25, onderdeel c,’ wordt in kolom 3 het getal ‘0,1981’ vervangen door ‘0,1523’.

3. In de rij die begint met ‘Artikel 27, onderdeel c’ wordt in kolom 3 het getal ‘0,1767’ vervangen door ‘0,1309’.

4. In de rij die begint met ‘Artikel 27, onderdeel d’ wordt in kolom 3 het getal ‘0,1670’ vervangen door ‘0,1212’.

H

In artikel 91 wordt in de tabel in de rij die begint met ‘Artikel 57, onderdeel c’ in de vierde kolom ‘3.5.00’ vervangen door ‘3500’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 augustus 2023

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

Met deze wijzigingsregeling zijn enkele fouten uit de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023 (hierna: de regeling) hersteld.

Artikel I, onderdelen A, B, C, D, E en H, van deze wijzigingsregeling repareren enkele kennelijke fouten uit de regeling. Deze wijzigingen zijn niet inhoudelijk van aard.

Artikel I, onderdelen F en G, betreffen aanpassingen van de fasebedragen respectievelijk basisbedragen voor vier categorieën monomestvergisting voor de productie van hernieuwbaar gas. De hoogte van de basisbedragen wordt gebaseerd op een onafhankelijk advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft een Erratum op dit advies gepubliceerd waaruit bleek dat de basisbedragen voor vier categorieën monomestvergisting voor de productie van hernieuwbaar gas te hoog zijn vastgesteld in de regeling. Op basis daarvan worden ook de fasebedragen berekend. De betreffende basisbedragen en de fasebedragen zijn met deze wijzigingsregeling in de regeling gewijzigd.

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant. Die inwerkingtreding wijkt af van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen in werking treden op de eerste dag van het kwartaal en twee maanden daar voorafgaand bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat dit een reparatie betreft van enkele fouten van de regeling. Het is noodzakelijk dat de fouten zijn hersteld voordat de regeling wordt opengesteld voor aanvragen, te weten 5 september 2023. Dat rechtvaardigt een zo snel mogelijke publicatie en inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven