Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad

De algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad maakt bekend een adviesaanvraag van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te hebben ontvangen. De adviesaanvraag is gebaseerd op artikel 4, zevende lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad juncto artikel 8 van het Besluit benoemingsprocedure SER. De Minister vraagt de raad vóór 1 januari 2024 te adviseren over de samenstelling van de SER in de nieuwe zittingsperiode van 1 april 2024 tot 1 april 2026. De vraag aan de raad is of er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van (plaatsvervangende) leden. Ook is gevraagd of er grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie mag benoemen.

Organisaties als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de Sociaal-Economische Raad, die wensen te worden aangewezen om een of meer leden van de raad te benoemen, kunnen hun onderbouwing tot uiterlijk 1 oktober 2023 schriftelijk mededelen aan de algemeen secretaris van de SER, Postbus 90405, 2509 LK te Den Haag. De aanwijzing voor het verlangde aantal zetels vindt in overeenstemming met het Besluit beleidsregels representativiteit van de raad plaats. Het Besluit beleidsregels representativiteit is te raadplegen op de website van de Sociaal-Economische Raad (https://www.ser.nl/nl/ser/raad).

Naar boven