Ontwerpvergunning Gate Terminal B.V, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kennisgeving Kernenergiewet

Vanaf 8 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 ligt de ontwerpvergunning aan Gate Terminal B.V. ter inzage. Tot en met 20 oktober 2023 kan eenieder zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de beschikking

Door Gate Terminal B.V., gevestigd te Maasvlakte Rotterdam, is op 6 juli 2022 een nieuwe vergunning aangevraagd voor het verrichten van handelingen met van nature voorkomende radioactieve stoffen. Deze stoffen zijn afkomstig uit de grondstof Liquid Natural Gas (LNG). LNG wordt als aardgas naar de eindgebruikers (huishoudens) gebracht en wordt ook gebruikt in de transportsector als brandstof voor schepen en vrachtwagens.

Oorsprong radioactieve stoffen

Radioactieve stoffen zitten al sinds het ontstaan van de aarde in de bodem. Bij gaswinning kunnen deze radioactieve stoffen mee naar boven komen. De stoffen hopen zich op gedurende het productieproces van LNG en slaan neer in de installatie van Gate Terminal B.V., bijvoorbeeld in pompen. De concentratie van deze stoffen is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Toch kan vanwege de grote hoeveelheid LNG die Gate Terminal B.V. verwerkt, de hoeveelheid natuurlijke radioactieve stoffen boven de grens komen die in Nederland is toegestaan zonder vergunning. Daarom heeft Gate Terminal B.V. een vergunning volgens de Kernenergiewet nodig om de grondstoffen te verwerken en de grond- en afvalstoffen te mogen opslaan.

Om de vergunning te krijgen, heeft Gate Terminal B.V. beheers- en veiligheidsmaatregelen getroffen om de radiologische risico’s voor werknemers, leden van de bevolking en het milieu zoveel mogelijk te beperken (zie ook het onderdeel milieueffectrapportage).

Milieueffectrapportage

Een deel van de voorgenomen activiteiten valt onder categorie D 23.2 van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt. De ANVS heeft op 25 mei 2022, krachtens artikel 7.17, eerste lid, van de Wm de beslissing onder nummer ANVS-PP-2022/0087296-04 genomen, dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Van deze beslissing is op 25 mei 2022 mededeling gedaan in de Staatscourant, in het Briels Nieuwsland/Westvoorne (gemeente Voorne aan Zee en gemeente Westvoorne), de Hoekse Krant en in de Rozenburgse Courant (gemeente Rotterdam).

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

Gate Terminal B.V. heeft op 6 juli 2022 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 12 januari 2023, 19 januari 2023, 27 januari 2023, 8 juni 2023 en op 3 augustus 2023 door Gate Terminal B.V. nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot inspraak.

Ontwerpvergunning

In de ontwerpvergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van artikel 29 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?

De ontwerpvergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 8 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 inzien op de volgende locaties:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: telefoon 088–489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

  • Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40 te Rotterdam. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: 14 010.

  • Op verzoek zijn de stukken digitaal beschikbaar. De stukken zijn ook gepubliceerd op de website van de ANVS.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning reageren?

Eenieder kan tot en met 20 oktober 2023 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Gate Terminal B.V., Postbus 16001, 2500 BA Den Haag;

  • per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze Gate Terminal B.V.;

  • mondelinge zienswijzen kunnen tijdens kantooruren worden ingediend bij het ‘Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen’, telefoonnummer 088–489 05 00.

Wie zienswijzen indient, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen gereageerd.

Ook van de definitieve vergunning wordt openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088–489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze Gate Terminal B.V.’.

Naar boven