Definitieve vergunning HVC Aardwarmte Maasdijk B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kennisgeving Kernenergiewet

Vanaf 8 september 2023 tot en met 20 oktober 20233 ligt de definitieve vergunning aan HVC Aardwarmte Maasdijk B.V. ter inzage. Tot en met 20 oktober 2023 kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond van de vergunning

HVC Aardwarmte Maasdijk B.V. heeft op 22 februari 2023 een aanvraag ingediend voor het verrichten van handelingen met materialen met van nature voorkomende radionucliden (hierna: NORM-materialen).

Het betreft het verrichten van handelingen met NORM-materialen die vrijkomen bij de winning van aardwarmte binnen de productielocatie van HVC Aardwarmte Maasdijk B.V., gelegen aan de Lange Kruisweg 26 te Maasdijk.

Het betreft het voorhanden hebben, waaronder de opslag, van NORM-materialen. De mogelijkheid bestaat dat NORM vanuit de diepe ondergrond in de bovengrondse installatie terechtkomt.

De NORM wordt vervolgens in filters afgevangen en gecontroleerd tijdelijk opgeslagen in een bergplaats of op een afgescheiden deel van de locatie. De mogelijkheid bestaat ook dat deze radioactieve stoffen terechtkomen op gereedschappen of op hulpmiddelen die, eventueel na schoonmaak, opnieuw kunnen worden ingezet. NORM-materialen kunnen worden overgedragen aan een verwerker of bewerker.

Daarnaast betreft het de mogelijkheid om de afvoer van vergunningplichtige afvalstoffen naar de stortplaats Mineralz Maasvlakte B.V. mogelijk te maken. Het betreft alleen radioactieve afvalstoffen die vrijgegeven kunnen worden op grond van de op 4 juni 2021 aan Mineralz Maasvlakte B.V. verleende specifieke vrijgavebeschikking, onder nummer 2021/0060473-08.

Voor deze productielocatie gelegen aan de Lange Kruisweg te Maasdijk, is nog niet eerder een vergunning verleend in het kader van de Kernenergiewet. Er is op 31 oktober 2022 wel een registratie met kenmerk ANVS-PP-20220093964-04 verleend voor het voorhanden hebben van NORM-materialen ten behoeve van de winning van aardwarmte. Deze registratie wordt ingetrokken via onderhavige vergunning.

De concentratie van radioactieve stoffen in de installatie(-onderdelen) en in de opslag is doorgaans zo laag dat dit veilig is voor mensen en de omgeving. Toch kan de hoeveelheid boven de grens komen die je in Nederland mag hebben zonder vergunning. Daarom heeft HVC Aardwarmte Maasdijk B.V. een vergunning nodig om deze handelingen te mogen verrichten.

Een deel van de voorgenomen activiteiten valt onder categorie D 23.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt. De ANVS heeft op 13 januari 2023 krachtens artikel 7.17, lid 1, van de Wet milieubeheer de beslissing met kenmerk ANVS-PP-2022/0092709-04 genomen, dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Van deze beslissing is op 13 januari 2023 mededeling gedaan in de Staatscourant en op 19 januari 2023 in de ‘Maassluise Courant’.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

HVC Aardwarmte Maasdijk B.V. heeft op 22 februari 2023 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 6 juni 2023 nog nader aangevuld door HVC Aardwarmte Maasdijk B.V.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

Ontwerpvergunning

Op 8 juli 2022 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak. De inspraaktermijn liep tot en met 19 augustus 2023. In die periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Definitieve vergunning

Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen

De vergunning

In de vergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van artikel 29a van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 8 september 2023 tot en met 20 oktober 2023 inzien op de volgende locaties:

  • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: 088 – 489 05 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur). Op verzoek zijn de stukken digitaal beschikbaar.

  • Gemeente Westland, Verdilaan 7 te Naaldwijk. Om de stukken in te zien, kunt u een afspraak maken: telefoon 140174 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Hoe kunt u beroep instellen?

Beroep tegen dit besluit staat tot en met 20 oktober 2023 open voor:

  • Belanghebbenden. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.

  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Voor beide groepen geldt dat het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener moet duidelijk aangeven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het besluit treedt op 21 oktober 2023 in werking tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor moet u beschikken over DigiD.

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen:088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze HVC Aardwarmte Maasdijk B.V.’.

Naar boven