Besluit van het College voor toetsen en examens van 26 augustus 2023, met nummer CvTE-23.00931, houdende wijziging van de besluiten Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024 en Rooster voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2025 in verband met de verlenging van de afnameperiode van het schriftelijk centraal examen in het tweede tijdvak en de publicatie van het rooster voor het tweede tijdvak

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2024 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt ‘maandag 17 juni’ vervangen door ‘dinsdag 18 juni’ en ‘donderdag 20 juni’ vervangen door ‘dinsdag 25 juni’;

2. In het derde lid, wordt ‘5 juli’ vervangen door ’19 juli’;

3. In het vierde lid, wordt ‘5 juli’ vervangen door ’19 juli’.

B

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

C

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin onder ‘Schriftelijke examens’ wordt ‘maandag 17 juni’ vervangen door ‘dinsdag 18 juni’;

2. In de eerste zin onder ‘Flexibele digitale examens bb en kb’ wordt ‘vrijdag 5 juli’ vervangen door ‘vrijdag 19 juli’;

3. In de eerste zin onder ‘Centraal schriftelijke en praktische examens’ wordt ‘vrijdag 5 juli’ vervangen door ‘vrijdag 19 juli’.

ARTIKEL II

Het Rooster voor de centrale examens voortgezet onderwijs in 2025 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

In het tweede lid, wordt ‘maandag 16 juni’ vervangen door ‘dinsdag 17 juni’ en ‘donderdag 19 juni’ vervangen door ‘dinsdag 24 juni’.

B

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de bijlage wordt steeds ‘2024’ vervangen door ‘2025’;

2. In de eerste volzin onder ‘Schriftelijke examens’ wordt ‘maandag 16 juni’ vervangen door ‘dinsdag 17 juni’.

ARTIKEL III Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

Bijlage 1. Het rooster voor de centrale examens, eerste tijdvak 2024 als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

 

bb

kb

gl/tl

havo

vwo

1 januari – 21 mei

       

cpe beeldend

           

11 maart – 17 mei

   

cpe beeldend

   
           

1 april -

19 juli

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

cspe beroepsgericht

   
           

1 april -

19 juli

flexibele digitale ce’s algemene vakken

flexibele digitale ce’s algemene vakken

     

Week 20

bb 1

kb 1

gl/tl

havo

vwo

di 14 mei

   

9:00-11:00

9:00-11:30

9:00-12:00

     

geschiedenis

muziek

Grieks

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

Nederlands2

biologie2

Engels

wiskunde A,B

biologie

           

wo 15 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

9:00-11:30

9:00-12:00

 

maatschappijkunde2

 

Duits

Duits

kunst algemeen

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

nask12

Nederlands2

biologie

economie

Nederlands

           

do 16 mei

 

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-12:00

   

Duits2

dans / drama

geschiedenis

maatschappij-wetenschappen

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

Engels2

economie2

Nederlands

scheikunde

natuurkunde

           

vr 17 mei

 

9:00-11:00

 

9:00-12:00

9:00-11:30

   

geschiedenis2

 

filosofie

Duits

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

economie2

nask12

nask1

Nederlands

aardrijkskunde

Week 21

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 20 mei

Tweede pinksterdag

           

di 21 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-12:00

 

aardrijkskunde2

 

beeldende vakken

maatschappij- wetenschappen

geschiedenis

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:00

13:30-16:30

 

wiskunde2

wiskunde2

economie

Engels

scheikunde

           

wo 22 mei

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-11:00

9:00-12:00

9:00-11:30

 

geschiedenis2

aardrijkskunde2

maatschappijkunde

kunst algemeen

tehatex

 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:00

13:30-16:30

 

Frans

Frans

Frans

Frans

bedrijfseconomie

           

do 23 mei

9:00-10:30

 

9:00-11:00

 

9:00-12:00

 

Duits2

 

muziek

 

filosofie

   

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

   

Engels2

wiskunde

aardrijkskunde

wiskunde A,B, C

           

vr 24 mei

 

9:00-11:00

 

9:00-11:30

9:00-12:00

   

maatschappijkunde2

 

tehatex

Latijn

 

13:30-15:00

 

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:30

 

biologie2

 

aardrijkskunde

natuurkunde

economie

Week 22

bb1

kb1

gl/tl

havo

vwo

ma 27 mei

   

9:00-11:00

 

9:00-11:30

     

Fries

 

muziek

     

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:00

     

nask2

bedrijfseconomie

Engels

           

di 28 mei

         
           
 

13:30-15:00

13:30-15:30

13:30-15:30

13:30-16:30

13:30-16:00

 

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

biologie

Frans

           

wo 29 mei

     

9:00-11:30

9:00-11:30

       

Fries, Russisch

Fries, Russisch

       

13:30-16:00

13:30-16:00

       

Spaans, Turks, Arabisch

Spaans, Turks, Arabisch

           

do 30 mei

Vanaf deze datum ruimte voor eventuele toepassing ‘Continuïteitsplan centrale examens’3

X Noot
1

De in het rooster opgenomen vakken in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betreffen de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen.

X Noot
2

Indien de flexibele digitale centrale examens bb en kb vanaf 2024 regulier zijn, komen deze papieren centrale examens op een vast moment te vervallen.

X Noot
3

Continuïteitsplan centrale examens: Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, treedt het Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2024, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2023-2024 van het Ministerie van OCW).

TOELICHTING

Steeds jaarlijks stelt het College voor toetsen en examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs ruim één jaar voor aanvang van de examenperiode. Ook voor 2024 en 2025 is het rooster vastgesteld.

De afname van het eerste en het tweede tijdvak van de centrale examens voortgezet onderwijs vindt steeds plaats in de beperkte tijd tussen de meivakantie en de zomervakantie. Dit zijn in totaal negen weken. Het aantal daadwerkelijk beschikbare dagen waarop de examens kunnen worden afgenomen is eerst afhankelijk van het aantal vrije dagen dat in deze periode valt, omdat zij samenvalt met een (nationale) feestdag.

Bij de planning van het rooster van het eerste tijdvak wordt rekening gehouden met diverse eisen en aandachtspunten. Eén van de aandachtspunten is de correctielast voor correctoren. In de examenperiode 2023 is hiernaar onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn voor het College aanleiding om het moment van afname van de examens Engels vwo en Nederlands vwo in het rooster voor 2024 om te wisselen.

Van belang verder voor het vaststellen van het rooster van het tweede tijdvak is onder meer dat er ook tijd en ruimte moet zijn voor: de logistiek van het verspreiden van de examens, een deugdelijke normering, een mogelijke uitloop in geval van een calamiteit, een gedegen voorbereiding voor het (her)examen, college-examens (al-dan-niet afgenomen op aangepaste wijze) en tot slot voor scholen om de uitslagen te verwerken. Om de tijdsdruk die wordt ervaren in de uitvoeringspraktijk te verlichten, heeft het College in overleg met de ketenpartners besloten het tweede tijdvak voor de examenjaren 2024 en 2025 uit te breiden. Met deze regeling worden de eerder vastgestelde roosters voor die examenjaren gewijzigd.

Met deze regeling wordt eveneens een verschrijving gecorrigeerd. De afnameperiodes van de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte profielvakken en de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte eindigen niet eerder dan op 19 juli 2024 en duren dus twee weken langer.

Het College voor toetsen en examens, de voorzitter, J.H. van der Vegt

Naar boven