Mededeling inzake de terinzagelegging van een derogatieverzoek van TenneT op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/23/185157

  • 1. Op 31 juli 2023 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een derogatieverzoek op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 ontvangen.

  • 2. Het derogatieverzoek dat TenneT heeft ingediend ziet op een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 voor lusstromen (loop flows).

  • 3. Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 beslist de ACM over dit verzoek om een derogatie.

  • 4. De aanvraag is gepubliceerd op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl).

  • 5. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze kenbaar te maken aan de ACM. Zienswijzen dienen uiterlijk 12 september 2023 op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer ACM/23/185157 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. Vanwege de Coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

Naar boven