Kennisgeving kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Ontwerpvergunning Technische Universiteit Delft voor het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in combinatie met ioniserende straling en het toedienen van radioactieve stoffen aan proefdieren

Van 3 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 ligt de ontwerpvergunning volgens de Kernenergiewet (Kew) van de Technische Universiteit Delft (TUD) ter inzage. De ontwerpvergunning is bedoeld voor:

  • 1. het verrichten van handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in combinatie met straling bij het Reactor Instituut Delft (RID) en bij het Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC), en

  • 2. het toedienen van radioactieve stoffen aan (ggo-)proefdieren bij HollandPTC.

In deze periode kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond vergunningaanvraag

De Technische Universiteit Delft heeft een Kernenergiewetvergunning voor de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft. De HOR is een onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft, voor aan straling gerelateerd onderzoek en onderwijs. De reactor produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Op het terrein van het RID staat ook HollandPTC, een bestralingsfaciliteit waar kankerpatiënten poliklinisch behandeld kunnen worden met protonen. Daarnaast richt HollandPTC zich ook op wetenschappelijk onderzoek en scholing. HollandPTC valt onder de aan de TUD verleende Kew-vergunning.

De TUD wil voor onderzoek en onderwijs in laboratoria van zowel het RID als van HollandPTC handelingen met ggo’s op CFI-I en CFI-II niveau kunnen verrichten in combinatie met ioniserende straling. CFI-I en II betreffen de twee laagste risicocategorieën voor ggo’s. Doel is de ontwikkeling van een meer gerichte bestralingsbehandeling van patiënten en uiteindelijk een verbetering van de volksgezondheid. Daarnaast wil de TUD bij HollandPTC radioactieve stoffen kunnen toedienen aan (ggo-)proefdieren. Doel hiervan is het vergroten van kennis en inzicht in protontherapie en het minder ingrijpend maken van de gevolgen van bestraling bij patiënten.

Om binnen het RID en HollandPTC gebruik te kunnen maken van ggo’s is naast een Kennisgeving aan Bureau GGO en een Biologisch veiligheidsfunctionaris ook een wijziging nodig van de aan de TUD verleende Kew-vergunning.

Voor het toedienen van radioactieve stoffen aan (ggo-)proefdieren bij HollandPTC is naast een vergunning op grond van de Wet op de dierproeven en de goedkeuring door de Centrale Commissie Dierproeven ook een wijziging van de aan de TUD verleende Kew-vergunning nodig.

Procedure

Op 24 februari 2023 ontving de ANVS de vergunningaanvraag voor de wijziging van de Kew-vergunning van de TUD. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Dat betekent dat nu eerst een ontwerpvergunning ter inzage wordt gelegd, waarop iedereen kan inspreken.

Ontwerpvergunning

In de ontwerpvergunning is met de aanvraag tot wijziging van de vergunning onder voorwaarden ingestemd. Vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15, onder b, 29, 19, derde lid, 31 en 34 van de Kew en de artikelen 3.5 en 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?

De ontwerpvergunning, de vergunningaanvraag en de overige relevante documenten kunt u van 3 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: 070 – 348 73 64 (bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur);

  • gemeente Delft, afdeling Klantcontactcentrum, Stationsplein 1 te Delft. Inzage is alleen mogelijk op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 015, of op de website van de gemeente Delft: Afspraak inzage gemeente Delft.

De stukken zijn ook beschikbaar via de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning reageren?

Iedereen kan tot en met 13 september 2023 zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen.

Dat kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij: de ANVS, o.v.v. Zienswijze ontwerpvergunning ggo&proefdieren-TUD, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij: Postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze ontwerpvergunning ggo&proefdieren-TUD.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, o.v.v. Zienswijze ontwerpvergunning ggo&proefdieren-TUD.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt een definitief besluit over de vergunningaanvraag genomen. In dat besluit wordt op de ingebrachte zienswijzen over de ontwerpvergunning gereageerd. Als de definitieve vergunning wordt verleend, wordt daarvan te zijner tijd ook openbaar kennisgegeven.

Nadere informatie?

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website www.anvs.nl nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u voor vragen aan de ANVS op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: Postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. ‘Vraag over ontwerpvergunning ggo&proefdieren-TUD’.

Naar boven