Vaststelling selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2024 voor de periode vanaf 1 januari 2024

kenmerk: NA/2023/39803822

De Staatssecretaris van Cultuur en Media,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2024 voor de periode vanaf 1 januari 2024 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Cultuur en Media is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 juli 2023

De Staatssecretaris van Cultuur en Media, namens deze, de algemene rijksarchivaris, A.J.M. Doek

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit tot vaststelling van de selectielijst is gemaakt door de rechtbank zijn ontvangen.

Naar boven