Tijdelijke subsidieregels Landelijk ondersteuningsprogramma Informatiepunten Digitale Overheid 2023 Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid onder a sub ii en derde lid en 1.4 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Landelijk ondersteuningsprogramma Informatiepunten Digitale Overheid 2023 Koninklijke Bibliotheek

Artikel 1. Begripsbepaling

BZK:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Het Algemeen Bestuurscollege:

het algemeen bestuur van de Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in artikel 13.3, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

IDO:

Informatiepunten Digitale Overheid

KB:

Koninklijke Bibliotheek: bedoeld in artikel 1.5, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en bedoeld in artikel 9 en 20 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

POI:

Provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

SPN:

Stichting Samenwerkende POI’s Nederland.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door educatie, informatie en reflectie subsidieert de Koninklijke Bibliotheek ten behoeve van de uitvoering van het Landelijk Ondersteuningsprogramma Informatiepunten Digitale Overheid de volgende activiteiten:

Voor SPN (de samenwerkende POI’s):

 • a. het ontwikkelen en actueel houden van een aanbod aan deskundigheidsbevordering:

  • 1. basisaanbod voor beginnende IDO-medewerkers: minimaal e-learning, gespreksvaardigheden, privacy in het IDO;

  • 2. bouwstenen voor a la carte aanbod/maatwerk voor alle IDO-medewerkers, aansluitend bij de wensen van bibliotheken en POI’s;

  • 3. bouwstenen/trainingen voor IDO-kartrekkers.

  en hierbij aansluiten bij de doorontwikkeling van de Informatie Digitale Overheid volgens de richtlijnen vanuit het landelijk programma Informatiepunten Digitale Overheid.

 • b. het bijdragen aan kennisdeling inzake het programma Informatiepunten Digitale Overheid en inzake het thema Digitale Inclusie, waaronder kennisdeling tijdens provinciale, landelijke en regionale bijeenkomsten;

 • c. bijdragen in analyseren van door KB en POI’s opgehaalde informatie, data en signalen bij de Informatiepunten Digitale Overheid en de bibliotheken, en deze vertalen naar concrete feedback voor aangesloten partners bij het IDO en naar wensen ten aanzien van aansluiting van nieuwe partners.

Voor afzonderlijke POI’s:

 • d. het ondersteunen van deskundigheidsbevordering ten behoeve van lokale bibliotheken, met als resultaatdoelstellingen dat:

  • 1. Nieuwe IDO-medewerkers binnen 2 maanden binnen de eigen provincie kunnen deelnemen aan de trainingen uit het basisaanbod;

  • 2. Voor alle IDO-medewerkers er minimaal 1x per jaar à la carte/maatwerk-trainingen beschikbaar zijn in de eigen provincie;

  • 3. IDO-kartrekkers voldoende kennis en vaardigheden hebben voor het opzetten en borgen van de informatiepunten.

 • e. het bijdragen aan kennisdeling inzake het programma Informatiepunten Digitale Overheid en het thema Digitale Inclusie, waaronder kennisdeling tijdens provinciale, landelijke en regionale bijeenkomsten, en het informeren van de lokale bibliotheken;

 • f. het ondersteunen van de doorontwikkeling van de Informatie Digitale Overheid en de lokale netwerkvorming bij lokale bibliotheken;

 • g. het monitoren van de voortgang bij de lokale bibliotheken en het daarover halfjaarlijks en zodra zich knelpunten voordoen, rapporteren aan de KB;

 • h. het ondersteunen en monitoren van bibliotheken zodat zij het aanbod van de producten, diensten en activiteiten van lokale bibliotheken in de daartoe bestemde database actueel, volledig en volgens de gezamenlijke invoerafspraken invoeren.

Artikel 3. Verlening subsidie onder begrotingsvoorbehoud

Een subsidie wordt verleend voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 onder het voorbehoud dat in de begroting van BZK voor de Ondersteuning Informatiepunten Digitale Overheid voor 2023, voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld om de subsidie te kunnen verlenen.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag dat voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 maximaal beschikbaar is voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a tot en met c voor SPN is € 255.996,–

 • 2. Het subsidiebedrag dat voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 maximaal beschikbaar is voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder d tot en met h voor POI’s is € 814.500,–.

 • 3. De maximaal aan te vragen bedragen per provincie zijn:

  Groningen

  € 39.036

  Fryslân

  € 41.115

  Drenthe

  € 35.980

  Flevoland

  € 34.041

  Overijssel

  € 58.174

  Gelderland

  € 89.025

  Utrecht

  € 64.717

  Noord-Holland

  € 115.567

  Zuid-Holland

  € 143.172

  Zeeland

  € 32.370

  Noord-Brabant

  € 105.003

  Limburg

  € 56.298

     
   

  € 814.500

 • 4. Bij de berekening van de bedragen per provincie zijn de volgende grondslagen gehanteerd:

  • a. een vast bedrag van € 19.627,20;

  • b. vermeerderd met een bedrag dat is afgeleid van het aantal inwoners in de betreffende provincie dat wordt vastgesteld op peildatum 1 september 2022 gebaseerd op de meest actuele inwonerscijfers per provincie van het Centraal Bureau van de Statistiek (Bron CBS – Bevolking van Nederland).

Artikel 5. Subsidieontvanger

Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt per subsidietijdvak uitsluitend een projectsubsidie verstrekt aan SPN en POI’s.

Artikel 6. Aanvraag

De aanvrager dient uiterlijk 31 oktober 2023 een aanvraag tot subsidieverlening in. Hiertoe stelt de Koninklijke Bibliotheek een aanvraagformulier beschikbaar voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2 onder a tot en met c voor SPN, en voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder d tot en met h voor POI’s. Het betreft activiteiten in de periode 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De Koninklijke Bibliotheek weigert een subsidie indien:

 • a. de omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar haar oordeel te beperkt is, gelet op het aantal inwoners en het aantal Informatiepunten Digitale Overheid in het werkgebied van de aanvrager;

 • b. een aanvraag niet betrekking heeft op alle activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a tot en met c voor SPN, en onder d tot en met h voor POI’s.

Artikel 8. Verplichtingen

Onverminderd de verplichtingen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019 is de subsidie ontvangende SPN en POI verplicht direct na de subsidieverlening te starten met de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder respectievelijk a tot en met c en d tot en met h.

Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling

Een subsidieontvanger is verplicht binnen 8 tot 13 weken na afloop van een kalenderjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen over het betreffende kalenderjaar, met een verantwoording van de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 5 van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels Landelijk ondersteuningsprogramma Informatiepunten Digitale Overheid 2023 Koninklijke Bibliotheek.

Aldus door het Algemeen Bestuurscollege op 7 juli 2023

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek

Naar boven