Definitieve revisievergunning Urenco Nederland B.V. (Urenco), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Op 7 juli 2023 heeft de ANVS een vergunning verleend op grond van de Kernenergiewet (Kew). Deze vergunning is voor Urenco (Drienemansweg 1 in Almelo). Van 8 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023 kunt u deze definitieve vergunning bekijken. Tot en met 18 augustus 2023 is het mogelijk om tegen deze vergunning beroep in te dienen bij de Raad van State.

Achtergrond van de vergunning

Urenco is een bedrijf in Nederland dat in Almelo, door middel van verrijkingsinstallaties, verrijkt uranium produceert. Dit verrijkt uranium wordt gebruikt in kerncentrales om elektriciteit op te wekken. Daarnaast produceert Urenco op kleinere schaal ook stabiele isotopen.

Bij een revisievergunning verwerkt de ANVS de eerder verleende wijzigingen van de vergunning van Urenco in een nieuwe, overzichtelijke vergunning. Dit bevordert de algemene leesbaarheid en handhaafbaarheid van de vergunning. Daarbij zijn ook de voorschriften geactualiseerd en in lijn gebracht met andere vergunningen van nucleaire inrichtingen.

Naast deze revisie bevat deze vergunning ook enkele wijzigingen ten opzichte van de eerder verleende vergunningen:

 • De ANVS verleent een vergunning voor de opslag van cilinders met verrijkt uranium in het Cilinder Receipt & Dispatch Building C. In dit gebouw mag volgens de eerdere vergunning al natuurlijk en verarmd uraniumhexafluoride worden opgeslagen, maar Urenco wil graag in dit gebouw ook hun verrijkte uranium kunnen opslaan. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat er minder logistieke handelingen op het terrein hoeven te worden verricht.

 • Een tweede wijziging is dat in deze vergunning, ten opzichte van de eerdere vergunningen, het voedingsmateriaal van Urenco eenduidig wordt beschreven. Hiermee kan Urenco voedingsmateriaal met een hogere verrijkingsgraad dan 1% gebruiken.

 • De derde wijziging is dat ten aanzien van verarmd uraniumoxide, waar nu nog een verwerkingslimiet voor geldt, deze verwerkingslimiet wordt omgezet naar een opslaglimiet.

 • Naast deze wijzigingen is ook het Veiligheidsrapport van Urenco geactualiseerd. De aanleiding voor deze actualisatie is de uitkomst van de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluatie 2017.

Procedure

Op 30 juni 2022 heeft de ANVS de aanvraag van Urenco voor een vergunning ontvangen. De ANVS bereidde de vergunning voor met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat eerst een ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, waarop iedereen kon reageren. Urenco, een belangenorganisatie en een persoon hebben zienswijzen ingediend. Dit heeft er niet toe geleid dat het vergunde of de voorschriften ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn gewijzigd. Aan de vergunning is paragraaf 6.2 toegevoegd. Hierin zijn de hoofdpunten van het evaluatieprogramma van de milieueffecten als gevolg van het realiseren van hal 8 en 9 bij SP5 opgesteld. De ANVS verleent de revisievergunning op grond van de artikelen 15, onder a en b, 15aa, 29 en 34 van de Kernenergiewet.

Bekijk de vergunning online, in Almelo of in Den Haag

De definitieve vergunning en de overige documenten van het vergunningsdossier kunt u van 8 juli 2023 tot en met 18 augustus 2023 inzien. Dat kan op verschillende manieren:

 • Op de website van de ANVS: www.anvs.nl

 • Bij de ANVS: Koningskade 4 te Den Haag. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via

 • 070 – 348 73 64. U kunt bellen tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur.

 • Bij de gemeente Almelo: Haven Zuidzijde 30 in Almelo

Beroep indienen tot en met...

Tot en met 18 augustus 2023 kunt u beroep indienen tegen de Kew-vergunning als u:

 • Belanghebbende bent. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.

 • Niet-belanghebbende bent die een zienswijze op de ontwerpvergunning heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat doet u met een brief (een beroepschrift). In dit beroepschrift moet u opnemen:

 • de datum;

 • uw naam;

 • uw adres;

 • de reden dat u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

Als dat kan, is het goed om bij het beroepschrift een kopie toe te voegen van het besluit waartegen u in beroep gaat.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Of gebruik uw DigiD om uw beroepschrift online in te dienen via het digitale loket van de Raad van State (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). U betaalt hiervoor griffierecht. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de Raad van State: telefoon 070 – 426 44 26.

De vergunning treedt in werking volgens de Wet milieubeheer, artikel 20.3. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U moet het verzoek indienen voor het einde van de beroepstermijn. Ook voor de behandeling van een verzoek tot voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070-426 44 26.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de vergunning en de stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088 – 489 05 00. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over vergunning Urenco’.

Naar boven