Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2023, kenmerk 3611084-1049603-PZO, houdende wijziging van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 in verband met het wijzigen van het subsidieplafond

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2.7, eerste lid, van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen 2021-2025 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het subsidieplafond per kalenderjaar bedraagt voor:

  • a. 2021 € 5 miljoen;

  • b. 2022 € 5 miljoen;

  • c. 2023 € 5,3 miljoen;

  • d. 2024 € 0;

  • e. 2025 € 0.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021-2025 (hierna: de Subsidieregeling). Op grond van de Subsidieregeling kan het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidies verstrekken voor activiteiten die zijn gericht op het leren gebruiken van bestaande uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener voor Samen beslissen. In principe is jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar voor projecten die aan de subsidiecriteria voldoen.

Het jaarthema voor 2023 is gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit thema sluit inhoudelijk nauw aan bij het IZA. Deze wijzigingsregeling voorziet in een eenmalige verhoging van het subsidieplafond van de Subsidieregeling voor jaargang 2023 van € 5 miljoen naar € 5,3 miljoen. Met deze ophoging kunnen alle projecten die aan de subsidiecriteria voldoen worden gehonoreerd.

Daarnaast is met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond voor de jaren 2024 en 2025 op nul gezet. Dit betekent dat er met ingang van 2024 geen geld meer beschikbaar is voor nieuwe jaarthema’s voor de Subsidieregeling. Voor de jaren 2024 en 2025 zullen dus geen aanvraagrondes en subsidieverleningen meer volgen. Omdat de activiteiten van de in 2021 tot en met 2023 gesubsidieerde projecten nog kunnen voortduren tot eind 2025 is de Subsidieregeling niet beëindigd, – en is om die reden bijvoorbeeld ook de citeertitel niet aangepast – maar is het subsidieplafond voor de jaren 2024 en 2025 op nul gezet. De Subsidieregeling blijft dan van toepassing op de subsidies die krachtens deze regeling zijn verleend voor 2021, 2022 en 2023 en zal met ingang van 1 januari 2026 vervallen.

Om het Integraal Zorg Akkoord (IZA) te kunnen bekostigen is een taakstelling opgelegd. Om deze in te vullen is besloten om voor de jaren 2024 en 2025 van de Subsidieregeling geen middelen ter beschikking te stellen. Bij deze keuze is meegewogen dat de Subsidieregeling samen met het eerdergenoemde beleidskader inmiddels zeven van de voorgenomen negen jaar loopt. In deze periode heeft de regeling reeds substantieel bijgedragen aan het beschikbaar maken van transparantie over de kwaliteit van zorg en daarmee aan de beweging van het gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen (Subsidieregeling: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen | Werkagenda | Zorginstituut Nederland). Daarnaast zijn Samen beslissen en uitkomstgerichte zorg belangrijke onderwerpen die ook vanuit het IZA worden bekostigd.

De Subsidieregeling beschrijft de algemene kaders en criteria die voor alle jaargangen gelden, waarbij via een wijzigingsregeling jaarlijks een nieuw thema met bijbehorende jaar specifieke criteria bekend wordt gemaakt. Over de specifieke thema’s voor 2024 en 2025 heeft nog geen externe communicatie plaatsgevonden. Dat betekent dat potentiële subsidieaanvragers voor deze jaargangen niet bekend zijn en dus geen concrete werkzaamheden hebben kunnen verrichten voor subsidieaanvragen ten behoeve van betreffende specifieke jaarthema’s. Vanuit dat perspectief wordt met de keuze om met ingang van 2024 geen middelen meer beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling niemand onevenredig in een belang geschaad.

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving en de minimale termijn tussen publicatie en inwerkingtreding van de regeling (zoals opgenomen in de Aanwijzingen voor de regelgeving), treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hierdoor kan het veld zo snel mogelijk kennisnemen van deze wijziging en kan bij de subsidiebeschikkingen voor 2023 rekening worden gehouden met het verhoogde plafond.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven