Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 15 juni 2023, ACM/UIT/598172, tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 22, eerste lid, van de Gaswet betreffende toegang tot het elektronisch berichtenverkeer voor eigenaren van een gesloten distributiesysteem op een regionaal gastransportnet of op het landelijk gastransportnet

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Besluit

ARTIKEL I

De Informatiecode elektriciteit en gas wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1.1.6 komt te luiden:

 • 1.1.6 In deze code wordt, met uitzondering van hoofdstuk 3, 5 en 8, de paragrafen 2.4, 2.5, 2.5a, 2.5b, 2.6., 2.9 en 2.14 en artikelen 2.1.2, 2.3.1, 2.3.4., 2.7.1, 2.8.1, 9.1.1 en 9.1.3 en met uitzondering van de uitdrukking ‘gezamenlijke netbeheerders’, onder regionale netbeheerder of netbeheerder tevens de beheerder van een gesloten distributiesysteem verstaan, indien de beheerder van het gesloten distributiesysteem gebruik maakt van het elektronisch berichtenverkeer.

B

Artikel 9.1.8 komt te luiden:

 • 9.1.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1.1, stellen de gezamenlijke netbeheerders het elektronische berichtenverkeer, bedoeld in 9.1.2, open voor berichtenverkeer ten behoeve van:

  • a. gesloten distributiesystemen elektriciteit die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 5.8 van de Netcode elektriciteit,

  • b. gesloten distributiesystemen gas, aangesloten op een regionaal transportnet, die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.4.5a van de Aansluit- en transportcode gas RNB, en

  • c. gesloten distributiesystemen gas aangesloten op het landelijk gastransportnet waarvan de beheerder middels een overeenkomst met de gezamenlijke netbeheerders er zorg voor draagt dat de administratieve processen, zoals bedoeld in artikel 22 van de Gaswet, op zijn net worden uitgevoerd overeenkomstig de hoofdstukken 1, 2, 4 en 6 en Bijlage B3.4 van deze code.

C

Artikel B1.3.7b van Bijlage 1 vervalt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 2023

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.

TOELICHTING

1 Samenvatting

 • 1. Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de Informatiecode elektriciteit en gas naar aanleiding van een codevoorstel dat de ACM van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (hierna: NEDU) heeft ontvangen.

 • 2. Het codevoorstel beoogt ten eerste eigenaren van gesloten distributiesystemen die zijn aangesloten op het regionaal of landelijk gasnet toegang te verlenen tot het elektronische berichtenverkeer zoals dat gebruikt wordt voor gereguleerde netwerken. Daarmee beschikken deze partijen over toegang tot het Centraal Aansluitingenregister en de bijbehorende mutatieprocessen. Daardoor wordt bijvoorbeeld het switchen van leverancier door een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem eenvoudiger gemaakt voor de aangeslotene en de betrokken leveranciers en programmaverantwoordelijken.

 • 3. Ten tweede worden in het codevoorstel uitzonderingen opgenomen op een aantal voorwaarden waar distributiesysteembeheerders aan dienen te voldoen, maar beheerders van een gesloten distributiesysteem niet. Dit houdt verband met het feit dat bepalingen over de klantprocessen voor kleinverbruikersaansluitingen niet van toepassing zijn op gesloten distributiesystemen. Deze uitzonderingen waren reeds in de voorwaarden opgenomen, alleen niet volledig. Door deze wijziging worden de voorwaarden in overeenstemming gebracht met de praktijk.

 • 4. De ACM heeft het voorstel overgenomen in het codebesluit.

 • 5. In dit codebesluit is ook ambtshalve een kleine correctie opgenomen op een eerder codebesluit van de ACM.

2 Aanleiding en gevolgde procedure

 • 6. De ACM stelt op grond van artikel 23 van de Gaswet regelgeving vast voor de energiemarkt.

 • 7. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel1 van de NEDU, dat de ACM op 1 april 2022 heeft ontvangen. Het voorstel beoogt eigenaren van gesloten distributiesystemen die zijn aangesloten op een gasnet toegang te verlenen tot het elektronische berichtenverkeer zoals dat gebruikt wordt voor gereguleerde netwerken. Daarmee beschikken deze partijen, als zij dat willen, over toegang tot het Centraal Aansluitingenregister en de bijbehorende mutatieprocessen. De ACM had om een dergelijk codevoorstel gevraagd.2

 • 8. De ACM heeft op 21 juni 2022 schriftelijk vragen3 gesteld aan de rechtsopvolger van de NEDU, het Marktfaciliteringsforum (hierna: MFF). Het MFF heeft op 28 september 2022 de vragen schriftelijk beantwoord.4

 • 9. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft de ACM het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd en gepubliceerd op haar internetpagina. De terinzagelegging is gemeld in de Staatscourant van 7 april 2023.5 De ACM heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen zes weken hun zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar te maken. De ACM heeft geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit.

 • 10. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat als bedoeld in Richtlijn 2015/1535. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

3 Beoordeling

3.1 Procedureel

 • 11. De ACM constateert dat het voorstel op 10 maart 2022 in het GEN overleg met representatieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de indieners hebben daarbij aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die organisaties naar voren hebben gebracht tijdens het overleg. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 22, derde lid van de Gaswet.

 • 12. De ACM constateert dat het voorstel is ingediend namens een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met transporteren, leveren of meten van gas, zoals artikel 22, eerste lid van de Gaswet voorschrijft. Dit blijkt uit het feit dat het voorstel is aangenomen in de algemene ledenvergadering van NEDU van 26 januari 2022 en dat op dat moment per marktrol binnen NEDU de stemgerechtigde leden het overgrote deel van de markt vertegenwoordigden.

 • 13. In het codevoorstel worden geen artikelen gewijzigd of ingevoerd waarbij verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de orde is.

3.2 Inhoudelijk

 • 14. De ACM is van mening dat het codevoorstel goed invulling geeft aan het verzoek dat de ACM aan NEDU heeft gedaan om eigenaren van gesloten distributiesystemen voor gas ook toegang te geven tot het elektronisch berichtenverkeer. Het codevoorstel geeft eigenaren van een gesloten distributiesysteem op een gasnetwerk eenzelfde toegangsvorm als eigenaren van een gesloten distributiesysteem op een elektriciteitsnet op dit moment al hebben. Daarnaast worden aan de voorgestelde voorwaarden uitzonderingen toegevoegd op voorwaarden waaraan distributiesysteembeheerder dient te voldoen en de beheerder van een gesloten distributiesysteem niet.

 • 15. De ACM komt tot het oordeel dat de voorgestelde wijzigingen niet in strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 23 van de Gaswet.

4 Artikelsgewijze toelichting

 • 16. In artikel 1.1.6 wordt naar artikelen en paragrafen in de Informatiecode elektriciteit en gas verwezen die enerzijds betrekking hebben op bepalingen over de klantprocessen voor kleinverbruikersaansluitingen en anderzijds betrekking hebben op bepalingen die de netbeheerders al in hun processen en systemen hebben geregeld. In artikel 1.1.6 wordt bepaald dat deze onderdelen niet van toepassing zijn op gesloten distributiesystemen, waardoor de eigenaren van de gesloten distributiesystem ook geen invulling aan deze bepalingen hoeven te geven.

 • 17. De gemaakte uitzonderingen sluiten aan bij de voorschriften die de ACM verbindt aan het verlenen van ontheffing aan een beheerder van een gesloten distributiesysteem. Verder verduidelijkt het artikel dat beheerders van een gesloten distributiesysteem enkel als netbeheerder onder de term gezamenlijke netbeheerders worden begrepen als zij gebruik maken van het elektronisch berichtenverkeer.

 • 18. Uit het codevoorstel en de toelichting van het MFF is duidelijk geworden dat dit overzicht van uit te zonderen bepalingen niet volledig is. Daarom heeft de ACM zeven paragrafen uit hoofdstuk 2 van de Informatiecode en vijf artikelen aan de opsomming van artikel 1.1.6 toegevoegd.

 • 19. In artikel 9.1.8 is al vastgelegd dat de gezamenlijke netbeheerders het elektronische berichtenverkeer dienen open te stellen voor gesloten distributiesystemen voor elektriciteit. Omdat de toegang voor gesloten distributiesystemen voor gas nog niet in artikel 9.1.8 was opgenomen, wordt ten eerste, door toevoeging van artikel 2.4.5a van de Aansluit- en Transportcode gas RNB, ook voor gesloten distributiesystemen voor gas aangesloten op een regionaal transportnet toegang verkregen worden tot het elektronische berichtenverkeer. Daarnaast wordt de toegang tot het elektronische berichtenverkeer geregeld voor gesloten distributiesystemen voor gas die aangesloten zijn op het landelijk gastransportnet en waarvan de beheerder middels een overeenkomst met de gezamenlijke netbeheerders er zorg voor draagt dat bepaalde administratieve processen worden uitgevoerd.

 • 20. Artikel B1.3.7b is overbodig geworden door het codebesluit van de ACM van 29 november 2022.6 In dat besluit worden standaardjaarafname en -invoeding vastgelegd voor zowel normaaluren als laaguren. Daarnaast worden voor aansluitingen met een enkel profiel de standaardjaarafname en -invoeding voor de laaguren op nul gezet en bevatten de standaardjaarafname en -invoeding voor normaaluren de noodzakelijke informatie. Er is daarom geen gesommeerde standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding voor een aansluiting nodig. In het desbetreffende besluit is de ACM vergeten dit artikel te laten vervallen. De ACM repareert dit in het onderhavige codebesluit.

’s-Gravenhage, 15 juni 2023

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid


X Noot
1

ACM/IN/687841.

X Noot
2

Brief van de ACM aan de regionale netbeheerders met kenmerk ACM/UIT/509260, van 26 maart 2019.

X Noot
3

Email met kenmerk ACM/UIT/579229, van 21 juni 2022.

X Noot
4

Email ‘Antwoord van MFF op vragen ACM’, van 28 september 2022.

Naar boven