Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende het instellen van een tijdelijk gebied met beperkingen TGB Amsterdam area: low level TMZ, Inspectie Leefomgeving en Transport

Datum: 15 juni 2023

Nummer: ILT-2023/3138

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), gedaan op 28 april 2023 per e-mail door de heer Rossing;

Overwegende dat:

 • Luchtruimschendingen (Airspace infringements) een veiligheidsrisico opleveren voor de luchtvaart;

 • om luchtruimschendingen terug te dringen diverse maatregelen in een eerder stadium zijn genomen;

 • deze maatregelen niet allemaal effectief zijn gebleken;

 • risico’s als gevolg van luchtruimschendingen op korte termijn gemitigeerd dienen te worden;

 • er tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de grootste belangenverenigingen van de General Aviation (KNVvL, AOPA en NACA) overeenstemming is bereikt om een test met uitluisterplicht en verplichte transpondercode onder Schiphol TMA 1 uit te voeren van 13 juli 2023 tot en met 22 maart 2024;

 • de resultaten van deze test door genoemde partijen zullen worden bekeken na deze periode, om vervolgens tot een permanente oplossing te komen;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 en artikel 10, 2e lid van de Regeling boorduitrusting;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. Ter bescherming van het luchtverkeer wordt het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Amsterdam area: low level TMZ (zie figuur) aangewezen met de volgende begrenzingen:

  • van 52°48'20.00"N 005°19'60.00"E, naar 52°33'4.50"N 005°34'8.59"E, naar 52°28'4.28"N 005°25'10.91"E, naar 52°22'30.87"N 005°15'17.64"E, naar 52°21'1.73"N 005°15'11.68"E, naar 52°16'17.33"N 005°21'54.27"E, naar 52°16'9.62"N 005°24'48.94"E, naar 52°16'19.82"N 005°25'10.86"E, naar 52°15'55.90"N 005°25'10.86"E, naar 52°12'18.66"N 005°07'09.97"E, naar 52°11'45.00"N 005° 04'24.00"E, naar 51°53'11.00"N 004°49'40.72"E, naar 51°56'10.00"N 004°21'15.00"E, naar 51°59'20.00"N 004°06'40.00"E, naar 52° 00'49.39"N 004° 06'02.54"E, naar 52° 08'56.80"N 004°17'31.07"E, naar 52°12'17.73"N 004°21'31.43"E, naar 52°16'49.35"N 004°25'35.00"E, naar 52°25'22.30"N 004°31'28.45"E, naar 52°31'28.84"N 004°33'57.79"E, naar 52°43'49.91"N 004°36'45.15"E, terug naar het startpunt 52°48'20.00"N 005°20'00.00"E, met uitzondering van het luchtruim wat valt binnen de Rotterdam CTR, Schiphol CTR en in het AIP gepubliceerde glider area’s binnen dit gebied;

  • vanaf 500 ft AMSL tot en met 1500 ft AMSL.

 • 2. De aanwijzing van TGB Amsterdam area: low level TMZ geldt van donderdag 13 juli 2023 tot en met donderdag 21 maart 2024.

  Figuur: TGB Amsterdam area: low level TMZ

  Figuur: TGB Amsterdam area: low level TMZ

Artikel 2

Binnen het gebied TGB Amsterdam area: low level TMZ wordt ingesteld:

 • 1. Een Transponder Mandatory Zone (TMZ) waarbij SSR transpondercode 7020 wordt gevoerd;

 • 2. een uitluisterplicht op de Amsterdam info frequentie 124.300 MHz.

  Zweefvliegtuigen, zeilvliegtuigen, schermvliegtuigen en paramotors zijn uitgezonderd van de uitluisterplicht en de verplichting tot het voeren van een geactiveerde transponder. Ook VFR vluchten vanuit het oosten op de Mike- arrival met bestemming de luchthaven Lelystad (EHLE), alsmede het lokale VFR circuitverkeer bij vliegveld Hilversum (EHHV) zijn uitgezonderd.

Artikel 3

Vluchten binnen het TGB Amsterdam area: low level TMZ:

 • 1. Ontvangen alleen vluchtinformatie wanneer tweezijdig radiocontact wordt onderhouden met Amsterdam info frequentie 124.300 MHz; het wordt geadviseerd tweezijdig radiocontact te onderhouden;

 • 2. binnen het TGB Amsterdam area: low level TMZ blijft de luchtruimklasse en dus de dienstverlening onveranderd (klasse G luchtruim).

Artikel 4

Het handelen in strijd met deze beschikking levert een strafbaar feit op, zoals bedoeld in artikel 33 van het Besluit luchtverkeer 2014.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van donderdag 13 juli 2023 en vervalt met ingang van vrijdag 22 maart 2024 of zoveel eerder als deze beschikking wordt ingetrokken.

De beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en bekendgemaakt per NOTAM. Ook wordt de informatie uit deze beschikking op de website van de LVNL gepubliceerd en verwerkt in een AIP Supplement. De communicatie werkgroep van de Taskforce Airspace Infringements zorgt er voor dat de inhoud van deze beschikking breed bekend gesteld wordt binnen de doelgroep.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Inspecteur Luchtvaart infra en luchtruim, Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart M.M. Das Senior Inspecteur

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport Afdeling Juridische zaken

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

TOELICHTING

In opdracht van de Luchtverkeerscommissie is vanuit de Taskforce Airspace Infringements het verzoek gekomen voor de inrichting van een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) in het ongecontroleerde luchtruim onder de Schiphol TMA 1 (van 500 t/m 1500 ft) om een uitluisterplicht vorm te geven op frequentie 124.300 MHz voor al het VFR-verkeer in dat gebied inclusief het verplicht voeren van transpondercode 7020.

Het doel hierbij is dat Amsterdam Flight Information Centre (FIC) bij een airspace infringement in de Schiphol TMA of CTR sneller in contact kan komen met de betreffende vlieger om zo de ernst en duur van de infringement zo klein mogelijk te houden.

Achtergrond

Er is jarenlang geprobeerd om het aantal luchtruimschendingen (‘airspace infringements’ (AI’s)) van de Schiphol TMA terug te dringen. Zo zijn er verschillende awareness acties geweest (o.a. bezoeken aan vliegclubs) en een verzoek in de AIP om de FIC-frequentie uit te luisteren onder de Schiphol TMA. Ondankt deze acties is het aantal luchtruimschendingen niet afgenomen.

Met het instellen van dit TGB wordt middels een pilot vormgegeven aan de invoering van een uitluisterplicht.

Er is een uitzondering opgenomen voor vliegoperaties als zweefvliegen, paragliders, paramotors, enz, omdat zij niet altijd over de juiste apparatuur kunnen beschikken en doorgaans niet de veroorzakers zijn van AI’s. De uitzondering geldt niet voor Touring Motor Gliders (TMG).

Daarnaast is er een uitzondering opgenomen voor VFR vluchten met bestemming EHLE op de Mike-arrival, alsmede het lokale VFR circuitverkeer bij vliegveld Hilversum (EHHV) zijn uitgezonderd. Deze vluchten maken zo kort gebruik van het gebied dat het geen toegevoegde waarde heeft ze te laten schakelen van frequentie en transpondercode.

De dienstverlening in het gebied onder de Schiphol TMA 1 blijft ongewijzigd. Amsterdam FIC verleent flight information service aan vluchten in dit gebied als deze vluchten tweezijdig radiocontact onderhouden met Amsterdam FIC. Een vlucht die er voor kiest om enkel uit te luisteren, zal dus geen flight information service ontvangen.

Vanuit de communicatiewerkgroep die onder de Taskforce hangt, zal in nauwe samenwerking met de GA-vertegenwoordiging een gerichte awareness campagne worden opgestart voor deze uitluisterplicht en TMZ. Daarbij zal de VFR-vlieger aangemoedigd worden om tweezijdig radiocontact met Amsterdam FIC te onderhouden, ondanks dat het niet verplicht is.

Op basis van de ervaringen met deze maatregel zal in Q4 2023 door de Taskforce beoordeeld worden of er voldoende informatie is verzameld om te kunnen bepalen welke structurele acties benodigd zijn. Het doel is dat het aantal vluchten wat bij een luchtruimschending niet direct bereikt kan worden significant omlaag gaat, door dat Amsterdam FIC bij een airspace infringement in de Schiphol TMA of Schiphol CTR direct in contact kan komen met de betreffende vlieger om zo de ernst en duur van de infringement zo klein mogelijk te houden.

Naar boven