Besluit inzake projectsubsidies voor ‘Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van de Bibliotheek op school’, Koninklijke Bibliotheek 2023–2024

Het Algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder c en 8, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2023–2026;

overwegende dat;

met het beschikbaar stellen van projectsubsidies wordt beoogd te stimuleren dat de methodiek ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van Bibliotheek op school op effectieve wijze breed wordt geïmplementeerd op basisscholen in het werkgebied van bibliotheken. Dit door middel van de inzet van leesconsulenten van bibliotheken die de opleiding 'Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ hebben gevolgd.

besluit:

Artikel 1. Subsidiabele activiteiten

Het Algemeen bestuurscollege kan in het kader van ‘Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem’ voor de volgende activiteit subsidie verstrekken:

Het inzetten van leesconsulenten van bibliotheken die de opleiding hebben gevolgd op basisscholen, met als doel:

 • i. de kennis uit deze opleiding in de praktijk op een aantal basisscholen binnen het werkgebied van de bibliotheek te implementeren; en

 • ii. de implementatie te borgen binnen de betreffende basisscholen en het verder uitrollen hiervan op andere basisscholen binnen het werkgebied van de bibliotheek.

Artikel 2. De aanvraag en beslissing op de aanvraag

 • 1. Een hoofdvestiging van een bibliotheek kan een aanvraag doen voor een projectsubsidie ten behoeve van de hierboven genoemde activiteiten.

 • 2. De aanvraag wordt gedaan door middel van een door de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar gesteld aanvraagformulier en stramien voor implementatieplan. Het stramien voor het implementatieplan wordt ingevuld door de leesconsulent.

 • 3. Het Algemeen bestuurscollege beslist binnen 13 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag.

Artikel 3. Omvang en verdeling van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor het tijdvak waarin deze regeling geldt is € 400.000,–

 • 2. Voor deze projectsubsidies geldt als verdeelsleutel de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen geldt als ontvangstdatum.

 • 3. Een subsidie bedraagt € 4.500,– per ingezette leesconsulent. Er kan per subsidieontvanger voor de inzet van maximaal twee leesconsulenten subsidie worden aangevraagd.

 • 4. Een bibliotheek kan maximaal één keer per kalenderjaar een subsidie ontvangen.

Artikel 4. Verplichtingen

 • 1. De subsidiabele activiteiten worden uitgevoerd conform het door de subsidieontvanger ingediende aanvraagformulier en het stramien voor het implementatieplan, als bedoeld in 2, tweede lid, van dit besluit.

 • 2. De subsidiabele activiteiten starten uiterlijk acht weken na de datum van subsidieverlening en worden uiterlijk na een jaar afgerond.

 • 3. De leesconsulent implementeert de methodiek, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, op tenminste drie basisscholen.

 • 4. De voor implementatie van de methodiek, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, geselecteerde basisscholen beschikken over internet en hardware.

 • 5. De subsidieontvanger investeert zelf ook een bedrag in uren voor de inzet van leesconsulenten of materialen.

 • 6. De verantwoording dient binnen vier weken na afronding van het project ingediend te worden conform een hiervoor door de Koninklijke Bibliotheek beschikbaar gesteld evaluatieformulier.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking. De regeling is van toepassing op aanvragen die vóór 1 januari 2025 zijn ingediend

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege op 13 juni 2023

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, T.H.J. Joustra

Naar boven