Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 juni 2023, nr. 2023-0000344721, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 28 november 2022, nr. 2022-0000643137, tot vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting in 2023 (Stcrt. 2022, 32365) in verband met een aanpassing van de aanvraagperiode

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 28 november 2022, nr. 2022-0000643137, tot vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting in 2023 (Stcrt. 2022, 32365) wordt ‘29 december 2023’ vervangen door ‘31 oktober 2023’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

TOELICHTING

In het Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 28 november 2022, nr. 2022-0000643137, tot vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting in 20231, is de aanvraagperiode voor 2023 vastgesteld. In voornoemd besluit is bepaald dat een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend met ingang van 16 januari 2023 tot en met 29 december 2023. Omdat de beoordeling van de aanvragen in het jaar van indiening moet plaatsvinden, is gebleken dat de sluitingsdatum voor de uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, niet werkbaar is. Daarom wordt met onderhavig besluit de laatste indieningsdatum vervroegd naar 31 oktober 2023. De nieuwe datum zal duidelijk worden gecommuniceerd, zodat mogelijk aanvragende partijen hiervan bijtijds op de hoogte zullen zijn gesteld en nog enkele maanden de mogelijkheid hebben om een aanvraag voor een subsidie in te dienen.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven