Aanwijzingsbesluit toezichthouder Stichting Veiligheidszorg Drenthe

Logo Meppel

Burgemeester en wethouders van Meppel respectievelijk de burgemeester van Meppel, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

gelet op :

artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb), 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),artikel 41 Alcoholwet, artikel 6:2 Algemene plaatselijke verordening Meppel (APV), Artikel 7.1.1.1 Verordening Fysieke Leefomgeving Meppel (VFL), artikel 4.3 lid 2 Havenverordening gemeente Meppel, artikel 13 Parkeerverordening gemeente Meppel en artikel 30 Marktverordening gemeente Meppel;

Overwegende dat:

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bevoegd zijn toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 Awb aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

besluiten;

 • I.

  de heer R.S.S. Meijer, Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst van Stichting Veiligheidszorg Drenthe, aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Meppel;

 • II.

  de onder beslispunt I genoemde persoon aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo, Wet ruimtelijke ordening. Alcoholwet en de Woningwet, voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald, alsmede de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen;

  Onder het toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen wordt in ieder geval verstaan de:

  • -

   Algemene Plaatselijke Verordening;

  • -

   Verordening Fysieke Leefomgeving Meppel;

  • -

   Parkeerverordening;

  • -

   Afvalstoffenverordening;

  • -

   Marktverordening;

  • -

   Wegsleepverordening;

  • -

   Bouwverordening;

  • -

   Drank- en Horecaverordening;

  • -

   Algemene subsidieverordening;

  • -

   Havenverordening en havenreglement;

  • -

   Woonschepenverordening;

  • -

   Verordening inzake de winkeltijden;

  • -

   Verordening inzake speelautomaten en speelautomatenhallen.

 • III.

  de onder beslispunt I genoemde persoon of personen te voorzien van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt;

Meppel, 6 juni 2023

Voor zover het de bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders betreft,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel,

namens deze,

manager A (of B),

namens deze,

J. Oostra – Dijk,

teammanager Leefbaarheid en Wijkregie.

Voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft,

Burgemeester van de gemeente Meppel,

namens deze,

manager A (of B),

namens deze,

J. Oostra – Dijk,

teammanager Leefbaarheid en Wijkregie

Naar boven