Aanwijzingsbesluit Toezichthouder de heer R. Prins

Logo Dronten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

 

Overwegende

 • dat de gemeente Dronten een aantal door de wet aangewezen toezichthoudende taken heeft;

 • dat voor een efficiënte uitvoering van deze taken, toezichthoudende ambtenaren moeten worden belast met het houden van toezicht binnen het grondgebied van de gemeente op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten;

 • dat door de aanwijzing de bevoegdheden als genoemd in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing zijn;

 

gelet op:

 

 • artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 23. Afvalstoffenverordening 2019;

 • artikel 5:10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • artikel 6.2 Algemene plaatselijke verordening;

 • artikel 41 Alcoholwet;

 • artikel 33 Huisvestingwet;

 • artikel 17 Leegstandswet;

 • Artikel 34, tweede lid, van de Wet op de Kansspelen;

 • mandaatbesluit 2023 onderdeel afdeling VTH onder nummer 73.

 

B E S L U I T:

 

I. De heer R. Prins;

 

van RIEC Midden-Nederland aan te wijzen als toezichthouder en worden belast met toezicht voor het grondgebied van de gemeente Dronten op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 

 • 1.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 2.

  Woningwet

 • 3.

  Wet ruimtelijke ordening

 • 4.

  Wet milieubeheer

 • 5.

  Wet geluidhinder

 • 6.

  Wet bodembescherming

 • 7.

  Alcoholwet

 • 8.

  Leegstandwet

 • 9.

  Huisvestingwet

 • 10.

  Algemeen plaatselijk Verordening

 • 11.

  Crisis- en herstelwet

 • 12.

  Wet op de kansspelen

 • 13.

  Overige gemeentelijke verordeningen

 

Dronten, 6 juni 2023

Namens het college van Dronten

A. Koppelman

Manger team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Naar boven