Bekendmaking Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) vastgesteld. Dit tracébesluit wijzigt het Tracébesluit Zuidasdok uit 2016 (inclusief wijzigingen 2016/2017).

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven garanderen, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Tevens worden de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel aangepast. Het uitbreiden van het station Amsterdam Zuid en de A10 Zuid is mogelijk door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van Zuidas in twee tunnels aan te leggen. Dit verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor een vermindering van de geluidbelasting ter hoogte van het centrum van Zuidas. Hierdoor kan Zuidas verder ontwikkelen tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.

Voor de aanpassingen aan de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is in 2016 door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit Zuidasdok vastgesteld. Voor de aanpassingen aan station Amsterdam Zuid en omgeving heeft de gemeente Amsterdam, eveneens in 2016, het bestemmingsplan Zuidasdok vastgesteld.

Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (destijds: Infrastructuur en Milieu), in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken. In 2016 en 2017 zijn wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit Zuidasdok vastgelegd in twee wijzigingsbesluiten, hangende het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de nadere uitwerking van het ontwerp is een aantal afwijkingen van het Tracébesluit Zuidasdok aan de orde gekomen. Tevens is een aantal aanvullende maatregelen nodig die bij het vaststellen van het Tracébesluit Zuidasdok niet bekend waren. In dit Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) zijn onder andere wijzigingen opgenomen ten aanzien van:

 • verlenging van de open delen van de zuidelijke tunnel in verband met de grondwaterstanden;

 • verbetering van de verkeersveiligheid;

 • voorzieningen voor de scheepvaart in de Schinkel;

 • voorziening voor fietsers ter plaatse van de Ouderkerkerdijk;

 • het kunnen toepassen van grondkerende constructies in plaats van taluds, naast de grondkerende constructies die al op de detailkaarten staan;

 • geluidmaatregelen in verband met de doorgevoerde wijzigingen.

Alle documenten zijn digitaal te vinden op www.platformparticipatie.nl/zuidasdok. Het gaat dan om dit besluit, de bijlagen en de onderzoeksrapporten.

I Besluit

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet stel ik, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) vast voor de wijziging van het Tracébesluit Zuidasdok.

Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) bestaat uit deze besluittekst (I), 4 detailkaarten genummerd 1a tot en met 4a en 2 kaartbladen met lengteprofielen genummerd 5a en 6a (II). Bij het Tracébesluit hoort een toelichting (III) met 7 bijlagen. Deze toelichting met bijlagen maakt geen deel uit van het Tracébesluit.

Artikel 1 Wijzigingen ten opzichte van het Tracébesluit Zuidasdok

Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) wijzigt het Tracébesluit Zuidasdok op de in de artikelen 2 tot en met 10 beschreven punten. Voor het overige blijft het bepaalde in het Tracébesluit Zuidasdok met inbegrip van het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) en het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2017) onverminderd van kracht.

Artikel 2 Wijziging detailkaarten

De in de artikelen 3, 5, eerste lid, 6, eerste en tweede lid en 7 beschreven wijzigingen en de in Tabel 1 opgenomen wijzigingen zijn weergegeven op de detailkaarten genummerd 1a tot en met 4a bij dit Tracébesluit, die de desbetreffende delen van de detailkaarten genummerd 1 tot en met 4 van het Tracébesluit Zuidasdok vervangen.

Tabel 1 – Ontwerpwijzigingen van oost naar west

Km (indicatief)

Locatie

Wijziging

16.4 Re x – 17.0 Re x

Noordelijke hoofdrijbaan ter hoogte van Amstelglorie

Realiseren vluchtstrook en daarop aanpassen positie geluidsscherm en ligging parallelrijbaan, verbindingsboog en talud.

17.0 Li y – 17.1 Li y

Parallelrijbaan links bij Amstel

Aanpassen maatregelvlak kunstwerk en TB-grens KW10B om poer onder kunstwerk te kunnen realiseren.

17.3 Li c – 17.6 Li y/c

Parallelrijbaan links bij afrit 9

Aanpassing (verlengen) vluchtstrook over kunstwerk 17A en aanpassen maatregelvlak KW17A.

17.1 Re x – 17.5 Re x/a

Noordelijke parallelrijbaan ter hoogte van afrit S109 Noord

Realiseren vluchtstrook en talud daarop aanpassen.

17.6 Re – 17.9 Re

KW07a – Europaboulevard Noord

Aanpassen maatregelvlak kunstwerk KW07a om poeren voor kunstwerk te kunnen realiseren.

18.3 Li en Li y – 18.4 Li en Li y

Zuidelijke tunnelbuis

Vergroten maatregelvlak open tunnelbak.

18.2 Li – 18.4 Li

Hoofdrijbaan links bij Vivaldipassage

Wijzigen locatie Calamiteiten Opstel Plaats zuidelijke hoofdrijbaan tussen tunnelmond en Vivaldipassage

18.3 Re – 19.3 Re

Noordelijke hoofdrijbaan, spoorzijde

Wijzigen TB-grens om voldoende ruimte te bieden voor het verleggen van rijstroken tijdens realisatie.

19.3 Li – 19.9 Li

Zuidelijke hoofdrijbaan, spoorzijde

Wijzigen TB-grens om voldoende ruimte te bieden voor het verleggen van rijstroken tijdens realisatie.

19.6 Li en Li y – 19.7 Li en Li y

Zuidelijke tunnelbuis

Vergroten maatregelvlak open tunnelbak

19.6 Re – 19.9 Re

Noordelijke hoofdrijbaan, spoorzijde

Wijzigen TB-grens om voldoende ruimte te bieden voor het verleggen van rijstroken tijdens realisatie.

20.4 Re – 20.7 Re

Hoofdrijbaan rechts,

na tunnelmond

Meer richting tunnelmond realiseren Calamiteiten Opstel Plaats

20.7 Re x – 20.8 Re x

Ten noorden van de Schinkelbrug

Toevoegen maatregelvlak ‘Werkterrein Schinkel’, uitsluitend voor bouwveiligheid en niet voor andere tijdelijke maatregelen en voorzieningen van artikel 5 van het Tracébesluit Zuidasdok.

Artikel 3 Tracéwijzigingen

Artikel 1, zesde lid onder f, van het Tracébesluit Zuidasdok:

 • f. Ter hoogte van km 20.5 voegen 2 rijstroken vanaf aansluiting 8 (S108) via een weefvak samen tot 3 rijstroken.

wordt vervangen door:

 • f. De noordelijke toerit vanaf aansluiting 8 (S108) bestaat uit twee rijstroken en voegt ter hoogte van km 20.5 Re x samen met de parallelrijbaan tot 3 rijstroken.

Artikel 4 Maximum rijsnelheden

In Tabel 1, horend bij artikel 2 van het Tracébesluit Zuidasdok, wordt de regel:

Rijbaan

Van km – tot km (indicatief)

Maximumsnelheid

Verbindingsweg parallelrijbaan A10 Zuid richting hoofdrijbaan A10 Oost

 

50 km/u

vervangen door de regel:

Rijbaan

Van km – tot km (indicatief)

Maximumsnelheid

Verbindingsweg parallelrijbaan A10 Zuid richting hoofdrijbaan A10 Oost

15.90 Li y – km 16.36 Li y

70 km/u

Artikel 5 Kunstwerken en andere bouwwerken

 • 1. Aan Tabel 2, horend bij artikel 3, derde lid, van het Tracébesluit Zuidasdok, worden tussen de tweede en de derde regel de volgende twee nieuwe regels toegevoegd:

  Kunstwerk

  Nummer

  Type

  Aanpassing/

  nieuw

  Spoorviaduct over de verbindingsweg vanaf de toerit vanaf aansluiting 7 (S107) naar de A4, de verbindingsweg van de westelijke rijbaan A10 West naar de A4 en de noordelijke rijbaan A4 – metrospoor

  KNM80

  Viaduct

  Aanpassing

  Spoorviaduct over de verbindingsweg vanaf de toerit vanaf aansluiting 7 (S107) naar de A4, de verbindingsweg van de westelijke rijbaan A10 West naar de A4 en de noordelijke rijbaan A4 – metrospoor

  KNM81

  Viaduct

  Aanpassing

 • 2. Artikel 3, vierde lid onder a, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • a. voor autoverkeer 4,6 m;

  wordt vervangen door:

  • a. voor autoverkeer 4,6 m, dan wel de doorgangshoogte van bestaande naastgelegen kunstwerken voor onderdoorgaand verkeer op dezelfde kruisende weg, indien deze lager is;

 • 3. Artikel 3, vierde lid onder b, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • b. voor fietsverkeer 2,5 m;

  wordt vervangen door:

  • b. voor fietsverkeer 2,5 m, dan wel de doorgangshoogte van bestaande naastgelegen kunstwerken voor onderdoorgaand verkeer op hetzelfde kruisende fietspad, indien deze lager is;

 • 4. Aan artikel 3 van het Tracébesluit Zuidasdok wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, dat luidt:

  • 5. Naast de grondkerende constructies die op de detailkaarten van het Tracébesluit Zuidasdok staan aangegeven, is het toegestaan om grondkerende constructies te realiseren binnen de op de detailkaarten van het Tracébesluit aangegeven maatregelvlakken ‘Verkeersdoeleinden, Talud’, ‘Verkeersdoeleinden, Berm’ en ‘Verkeersdoeleinden, Groen, Water’, indien dat vanwege de ligging in het terrein technisch noodzakelijk is ter overbrugging van hoogteverschillen.

Artikel 6 Overige infrastructurele voorzieningen en maatregelen

 • 1. Aan Tabel 3, horend bij artikel 4, eerste lid, van het Tracébesluit Zuidasdok, worden tussen de vierde en de vijfde regel de volgende nieuwe regels toegevoegd:

  Locatie

  Omschrijving

  Nieuwe Meer

  In verband met de nieuw te bouwen Schinkelbrug wordt het geleidewerk voor de scheepvaart aan de zuidzijde van de Schinkelbrug verplaatst en verlengd.

  Nieuwe Meer

  De wachtplaatsvoorzieningen voor beroeps- en recreatievaart aan de westzijde van het vaarwater worden aan de noordzijde ingekort in verband met de nieuw te bouwen Schinkelbrug. Aan de zuidzijde worden de voorzieningen uitgebreid zodat de beschikbare afmeerlengte gelijk blijft.

  Nieuwe Meer

  Er wordt een nieuwe vaarroute voor het verplaatsen van woonschepen ingericht door de watergang ten zuiden van de A10 tussen de Jachthavenweg en het Punterspad geschikt te maken voor woonschepen met een diepgang van 2,5 m.

 • 2. In Tabel 3, behorende bij artikel 4, eerste lid van het Tracébesluit Zuidasdok wordt de regel:

  Ouderkerkerdijk

  Inpassing watergang, fietsroute en toegangsweg; de watergang wordt plaatselijk versmald

  vervangen door de regel:

  Ouderkerkerdijk

  Inpassing fietsstraat met auto te gast.

 • 3. Artikel 4, tweede lid, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • 2. De overige infrastructurele voorzieningen en maatregelen, behoudens de vaarweg bij de Schinkel, de boothelling op de oostelijke oever van de Amstel en afmeerplaatsen op de westelijke oever van de Amstel, worden gerealiseerd dan wel aangepast binnen de op de detailkaarten (II) aangegeven maatregelvlakken ‘Verkeersdoeleinden, zone Fietspad’ en ‘Verkeersdoeleinden, zone Wegverharding’.

  wordt vervangen door:

  • 2. De overige infrastructurele voorzieningen en maatregelen, behoudens de vaarweg bij de Schinkel en de Nieuwe Meer, de boothelling op de oostelijke oever van de Amstel en afmeerplaatsen op de westelijke oever van de Amstel, worden gerealiseerd dan wel aangepast binnen de op de detailkaarten (II) aangegeven maatregelvlakken ‘Verkeersdoeleinden, zone Wegverharding’, ‘Verkeersdoeleinden, zone Fietspad’, ‘Verkeersdoeleinden, zone Fietsstraat’, ‘Verkeersdoeleinden, Waterhuishouding’ en ‘Verkeersdoeleinden, Nautische voorzieningen’.

Artikel 7 Te amoveren objecten

Aan Tabel 4, horend bij artikel 6 van het Tracébesluit Zuidasdok, worden tussen de tweede en de derde regel de volgende nieuwe regels toegevoegd:

Te amoveren object

Locatie

Bijzonderheden

Steiger

Watersport Vereniging Amsterdam, Punterspad 15

Enkele steigers moeten worden geamoveerd in verband met het verplaatsen en verlengen van het geleidewerk voor de scheepvaart.

Steiger

Marina Het Bosch, Jollenpad 10

Enkele steigers moeten worden geamoveerd in verband met het verplaatsen en verlengen van het geleidewerk voor de scheepvaart.

Artikel 8 Geluidmaatregelen

 • 1. In Tabel 5, horend bij artikel 9, eerste lid, van het Tracébesluit Zuidasdok wordt de regel:

  Soort en hoogte afscherming

  Locatie

  Van km

  Tot km

  5m hoog geluidabsorberend zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan rechts (zijberm)

  17.20Rex/a

  17.72Rex

  vervangen door de regels:

  Soort en hoogte afscherming

  Locatie

  Van km

  Tot km

  5m hoog geluidabsorberend zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan rechts (zijberm)

  17.20Rex/a

  17.70Rex

  5m hoog transparant zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan rechts (zijberm)

  17.70Rex

  17.72Rex

 • 2. In Tabel 5, horend bij artikel 9, eerste lid, van het Tracébesluit Zuidasdok wordt de regel:

  Soort en hoogte afscherming

  Locatie

  Van km

  Tot km

  3m hoog geluidabsorberend zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan links (zijberm)

  18.14Liy

  18.35Liy

  vervangen door de regels:

  Soort en hoogte afscherming

  Locatie

  Van km

  Tot km

  3m hoog geluidabsorberend zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan links (zijberm)

  18.14Liy

  18.22Liy

  3m hoog transparant zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan links (zijberm)

  18.22Liy

  18.24Liy

  3m hoog geluidabsorberend zijbermscherm

  A10 parallelrijbaan links (zijberm)

  18.24Liy

  18.35Liy

 • 3. Artikel 9, tweede lid, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • 2. In Tabel 6 worden de wegdekken aangeduid waar geluidreducerend asfalt van het type tweelaags ZOAB wordt gerealiseerd, dan wel een asfalttype met akoestisch gelijkwaardige eigenschappen.

  wordt vervangen door:

  • 2. In Tabel 6 worden de wegvakken aangeduid waar

   • a. geluidreducerend asfalt van het type tweelaags ZOAB wordt gerealiseerd, dan wel een asfalttype met ten minste akoestisch gelijkwaardige eigenschappen;

   • b. geluidreducerend asfalt van het type tweelaags ZOAB fijn wordt gerealiseerd, dan wel een asfalttype met ten minste akoestisch gelijkwaardige eigenschappen.

 • 4. Tabel 6, horend bij artikel 9, van het Tracébesluit Zuidasdok en de daarbij met een asterisk aangeduide tekst:

  Maatregel

  Locatie

  van km

  tot km

  Tweelaags ZOAB

  A2 hoofdrijbaan links en hoofdrijbaan rechts

  30.80

  32.30

  Tweelaags ZOAB1

  A10 hoofdrijbaan links en hoofdrijbaan rechts en parallelrijbaan links en parallelrijbaan rechts

  15.10

  (A10 Oost)

  22.10

  (A10 West)

  Tweelaags ZOAB

  A4 hoofdrijbaan links en hoofdrijbaan rechts

  0.00

  1.20

  X Noot
  1

  Uitgezonderd zijn de volgende weggedeelten waar dicht asfalt beton (of een asfalttype met akoestisch gelijkwaardige eigenschappen) wordt gerealiseerd:

  • Toe- en afritten S107, S108 en S109;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 west – A4 km 21.35 tot km 21.48;

  • kunstwerk verbindingsboog A4 – A10 west km 0.19 tot km 0.28;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.80Rex – 20.82Rex;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.80Re – 20.82Re;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.79Liy – 20.81Liy;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.79Li – 20.81Li;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A2 km 15.78Ret – km 15.83Ret;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A2 km 15.90Ret – km 15.96Ret;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A10 zuid km 15.92Rex – km 15.98Rex;

  • gesloten tunneldeel A10 hoofdrijbaan rechts km 18.53Re – km 19.58Re;

  • gesloten tunneldeel A10 parallelrijbaan rechts km 18.53Rex – km 19.58Rex.

  • gesloten tunneldeel A10 hoofdrijbaan links km 18.44Li – km 19.49Li;

  • gesloten tunneldeel A10 parallelrijbaan links km 18.44Liy – km 19.49Liy.

  wordt vervangen door tabel 6 en de daarbij met een asterisk aangeduide tekst:

  Maatregel

  Locatie1

  van km

  tot km

  Tweelaags ZOAB

  A2 hoofdrijbaan links en hoofdrijbaan rechts

  30.80

  32.30

  Tweelaags ZOAB

  A10 hoofdrijbaan links

  15.10 Li

  18.17 Li

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 hoofdrijbaan links

  18.17 Li

  18.44 Li

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 hoofdrijbaan links

  19.48 Li

  19.66 Li

  Tweelaags ZOAB

  A10 hoofdrijbaan links

  19.66 Li

  22.10 Li

  Tweelaags ZOAB

  A10 parallelrijbaan links

  15.10 Liy

  18.17 Liy

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 parallelrijbaan links

  18.17 Liy

  18.44 Liy

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 parallelrijbaan links

  19.48 Liy

  19.66 Liy

  Tweelaags ZOAB

  A10 parallelrijbaan links

  19.66 Liy

  22.10 Liy

  Tweelaags ZOAB

  A10 hoofdrijbaan rechts

  15.10 Re

  16.60 Re

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 hoofdrijbaan rechts

  16.60 Re

  16.83 Re

  Tweelaags ZOAB

  A10 hoofdrijbaan rechts

  16.83 Re

  18.53 Re

  Tweelaags ZOAB

  A10 hoofdrijbaan rechts

  19.58 Re

  22.10 Re

  Tweelaags ZOAB

  A10 parallelrijbaan rechts

  15.10 Rex

  17.10 Rex

  Tweelaags ZOAB fijn

  A10 parallelrijbaan rechts

  17.10 Rex

  17.56 Rex

  Tweelaags ZOAB

  A10 parallelrijbaan rechts

  17.56 Rex

  18.53 Rex

  Tweelaags ZOAB

  A10 parallelrijbaan rechts

  19.58 Rex

  22.10 Rex

  Tweelaags ZOAB

  A4 hoofdrijbaan links en hoofdrijbaan rechts

  0.00

  1.20

  X Noot
  1

  Uitgezonderd is het volgende weggedeelte waar enkellaags ZOAB (of een asfalttype met ten minste akoestisch gelijkwaardige eigenschappen) wordt toegepast:

  • de verbindingsboog parallelrijbaan links A10 zuid – A10 oost km 16.33 Liy – km 16.07 Liy,

  en de volgende weggedeelten waar dicht asfaltbeton (of een asfalttype met ten minste akoestisch gelijkwaardige eigenschappen) wordt toegepast:

  • toe- en afritten S107, S108 en S109;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 west – A4 km 21.35 tot km 21.48;

  • kunstwerk verbindingsboog A4 – A10 west km 0.19 tot km 0.28;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.80Rex – 20.82Rex;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.80Re – 20.82Re;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.79Liy – 20.81Liy;

  • kunstwerk (beweegbaar brugdeel Schinkelbrug) A10 zuid km 20.79Li – 20.81Li;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A2 km 15.78Ret – km 15.83Ret;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A2 km 15.90Ret – km 15.96Ret;

  • kunstwerk verbindingsboog A10 oost – A10 zuid km 15.92Rex – km 15.98Rex.

Artikel 9 Referentiepunten en geluidproductieplafonds

 • 1. Bijlage 1 vervangt de geluidproductieplafonds voor zover deze geluidproductieplafonds gewijzigd zijn ten opzichte van Bijlage 1 horende bij artikel 10 van het Tracébesluit Zuidasdok.

 • 2. Voor de tekst van artikel 10 van het Tracébesluit Zuidasdok wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

 • 3. Aan artikel 10 van het Tracébesluit Zuidasdok wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, dat luidt:

  • 2. Het gebied, bedoeld in artikel 11.36, derde lid, van de Wet milieubeheer, waar na melding door de beheerder een vrijstelling van de plicht tot naleving van de geluidproductieplafonds geldt, omvat:

   • a. alle referentiepunten langs de A2 gelegen tussen km 30.8 tot km 32.3, alle referentiepunten langs de A4 gelegen tussen km 0.0 tot 1.2 en alle referentiepunten langs de A10 gelegen tussen km 15.1 tot km 22.1, en

   • b. referentiepunten 23115, 23116, 34587, 34588, 34606, 34607, 35900, 35902 en 36052.

Artikel 10 Uitmeet- en flexibiliteitsbepaling

 • 1. Artikel 15, eerste lid, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • 1. Van de situering van het ontwerp en de maatregelen, zoals vastgesteld in artikel 1 van dit Tracébesluit, kan met de volgende marges worden afgeweken: 1 meter omhoog of omlaag en 2 meter naar weerszijden.

  wordt vervangen door:

  • 1. Van de situering van het ontwerp en de maatregelen, zoals vastgesteld in de artikelen 1, 3 lid 2, 4, 8, 9, 11 en 13 van dit Tracébesluit en indien weergegeven op de detailkaarten van het Tracébesluit, kan met de volgende marges worden afgeweken: 1 meter omhoog of omlaag en 2 meter naar weerszijden.

 • 2. Artikel 15, vierde lid, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • 4. In afwijking van lid 1 en 2 mag wat betreft de situering van de tunnels naar weerszijden worden geschoven binnen de maatregelvlakken ‘Verkeersdoeleinden, zone gesloten Tunnel’ en ‘Verkeersdoeleinden, zone open Tunnelbak’. Afwijking omhoog of omlaag is toegestaan conform de in lid 1 en lid 2 genoemde marges.

  wordt vervangen door:

  • 4. Wat betreft de situering van de tunnels als bedoeld in artikel 1 lid 1 en in verband daarmee op te richten bouwwerken als bedoeld in artikel 3 lid 1 mag naar weerszijden worden geschoven binnen de maatregelvlakken ‘Verkeersdoeleinden’, zone gesloten Tunnel’ en ‘Verkeersdoeleinden, zone open Tunnelbak. Op afwijking omhoog of omlaag zijn lid 1 en lid 2 van toepassing.

 • 3. Artikel 15, vijfde lid, van het Tracébesluit Zuidasdok:

  • 5. In afwijking van lid 1 en lid 2 mag wat betreft de situering van kunstwerken naar weerszijden worden geschoven binnen het maatregelvlak ‘Verkeersdoeleinden, zone nieuwe/aan te passen kunstwerken’. Afwijking omhoog of omlaag is toegestaan conform de in lid 1 en lid 2 genoemde marges.

  wordt vervangen door:

  • 5. In afwijking van lid 1 en lid 2 mag wat betreft de situering van kunstwerken als bedoeld in artikel 3 lid 3 naar weerszijden worden geschoven, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • a. de oppervlakte van het kunstwerk is niet groter dan de oppervlakte van het maatregelvlak ‘Verkeersdoeleinden, zone nieuwe/aan te passen kunstwerken’;

   • b. het kunstwerk overschrijdt het maatregelvlak ‘Verkeersdoeleinden, zone nieuwe/aan te passen kunstwerken’ niet met meer dan 10% van de oppervlakte van dit maatregelvlak;

   • c. de voorwaarden van lid 3;

   • d. wat betreft het in Tabel 2 genoemde kunstwerk met nummer ‘KNM19’; de noordelijke begrenzing van het maatregelvlak ‘Verkeersdoeleinden, zone nieuwe/aan te passen kunstwerken’ wordt niet overschreden van km 21.1 tot km 21.2 Re x.

   Op afwijking omhoog of omlaag zijn lid 1 en lid 2 van toepassing.

Artikel 11 Schadevergoeding

Artikel 18 (Schadevergoeding) van het Tracébesluit Zuidasdok is van overeenkomstige toepassing op het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023), met dien verstande dat daar waar het tweede lid verwijst naar de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014’ thans moet worden gelezen ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019’.

Artikel 12 Crisis- en herstelwet

Op het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Artikel 13 Opleveringstoets

De in artikel 16 van het Tracébesluit Zuidasdok opgenomen opleveringstoets is van overeenkomstige toepassing op de gewijzigde punten daarvan zoals beschreven in dit Tracébesluit.

Artikel 14 Slotbepaling

Dit Tracébesluit wordt aangehaald als Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023).

Vastgesteld op 15 juni 2023

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Instellen van beroep

Personen en rechtspersonen die belang hebben bij de wijzigingen die zijn opgenomen in het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) kunnen daartegen beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en vangt aan op de dag na die waarop het tracébesluit in de Staatscourant is bekendgemaakt.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Voor personen is het ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen. Dit kan via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (www.raadvanstate.nl). Digitaal beroep instellen is alleen mogelijk voor personen met een DigiD.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • de vermelding dat het gaat om het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • de redenen (gronden) waarom u beroep instelt;

 • uw handtekening (het beroepschrift moet ondertekend zijn);

 • zo mogelijk dient tevens een kopie te worden toegevoegd van het besluit waarop het beroep betrekking heeft.

Crisis- en herstelwet

Op het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • in het beroepschrift de beroepsgronden tegen het besluit moeten worden opgenomen;

 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend, en

 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Voorlopige voorziening

Indien beroep is ingesteld, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • de vermelding dat het gaat om het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • de redenen (gronden) van het verzoek;

 • uw handtekening (het verzoek moet ondertekend zijn);

 • zo mogelijk dient tevens een kopie te worden toegevoegd van het besluit waarop het geschil betrekking heeft;

 • een afschrift van het beroepschrift.

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het beroep en voor het verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.

Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld, en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep/verzoek noodzakelijk is, dient de indiener van het beroep- of verzoekschrift zorg te dragen voor een vertaling.

Documenten bekijken

Alle documenten zijn digitaal te vinden op www.platformparticipatie.nl/zuidasdok. Het gaat dan om dit besluit, de bijlagen en de onderzoeksrapporten.

De documenten liggen ook ter inzage op de volgende locatie:

Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Toekanweg 7, Haarlem (telefoon 088 797 45 00)

Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie i.v.m. de openingstijden.

Meer informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/zuidasdok en www.zuidasdok.nl.

Vragen over het Tracébesluit (wijziging 2023), bijlagen en onderzoeksrapporten kunt u stellen:

 • Door een e-mail te sturen naar: info@zuidas

 • Tijdens een spreekuur op dinsdag 11 juli 2023 bij het Zuidas Informatiecentrum (Strawinksylaan 59 in Amsterdam). Hiervoor dient u wel een afspraak te maken via telefoonnummer 0800-5065

BIJLAGE 1 – GEWIJZIGDE GELUIDPRODUCTIEPLAFONDS

In onderstaande tabel zijn de referentiepunten aangegeven waarop het geluidproductieplafond moet worden gewijzigd ten opzichte van de in Bijlage 1 bij het Tracébesluit Zuidasdok opgenomen tabel, als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit het akoestisch onderzoek op woningniveau. Aangeduid met nummering en rijksdriehoekscoördinaten, met een voor elk van deze punten vastgesteld geluidproductieplafond. Deze geluidproductieplafonds worden in het geluidregister opgenomen zodra het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2023) is vastgesteld.

Referentiepunt

Coördinaten

Geldend GPP op grond van TB Zuidasdok

Vast te stellen GPP

Verschil

 

X

Y

[dB]

[dB]

[dB]

22931

118678,93

483366,82

66,7

66,6

–0,1

22936

119141,71

483330,91

54,5

54,4

–0,1

22937

119215,04

483399,57

51,1

50,7

–0,4

22938

119308,41

483416,50

54,7

54,1

–0,6

22939

119408,55

483396,70

57,1

55,7

–1,4

22940

119509,94

483401,91

56,0

54,6

–1,4

22941

119608,20

483440,84

56,0

55,2

–0,8

22942

119708,42

483448,24

54,9

54,1

–0,8

22943

119808,55

483454,85

53,5

53,0

–0,5

22944

119908,69

483461,48

52,6

52,1

–0,5

22945

120008,84

483467,83

52,8

52,3

–0,5

22946

120109,16

483470,42

52,7

52,2

–0,5

22947

120209,13

483470,95

53,5

52,9

–0,6

22948

120309,37

483469,82

54,3

53,7

–0,6

22949

120409,71

483468,12

56,0

55,5

–0,5

22950

120510,03

483465,45

58,7

57,8

–0,9

22951

120610,17

483459,36

58,8

58,0

–0,8

22952

120709,06

483447,91

57,0

56,5

–0,5

22953

120805,08

483421,51

61,7

61,6

–0,1

22954

120896,40

483382,18

62,2

62,1

–0,1

22955

120981,10

483329,61

63,5

63,4

–0,1

22956

121060,15

483267,42

64,0

63,9

–0,1

22957

121138,05

483203,96

64,2

64,1

–0,1

22958

121215,47

483140,51

67,1

67,0

–0,1

22963

121285,05

482947,74

64,9

64,8

–0,1

22964

121380,22

482977,42

66,9

66,8

–0,1

22965

121465,87

482934,01

66,6

66,5

–0,1

22966

121544,84

482870,51

66,5

66,4

–0,1

22969

121778,72

482682,23

65,8

65,7

–0,1

22970

122415,27

482193,37

66,9

66,8

–0,1

22971

122494,66

482131,98

66,1

65,9

–0,2

22972

122570,03

482065,95

65,9

65,7

–0,2

22973

122626,95

481984,42

66,8

66,6

–0,2

22974

122655,12

481888,49

67,5

67,4

–0,1

22975

122672,15

481789,66

67,1

67,0

–0,1

22977

122731,62

481598,21

68,7

68,6

–0,1

23115

122714,50

482813,38

65,0

64,5

–0,5

23116

122703,23

482912,58

62,6

61,9

–0,7

23118

121813,29

482915,86

58,0

57,6

–0,4

23119

121738,35

482981,89

56,9

56,3

–0,6

23120

121663,24

483048,07

53,5

52,7

–0,8

23121

121588,99

483115,27

50,0

49,2

–0,8

23122

121517,08

483185,10

53,2

52,6

–0,6

23123

121446,89

483256,42

53,1

52,5

–0,6

23124

121384,34

483334,46

53,0

52,6

–0,4

23125

121320,46

483412,31

53,0

52,7

–0,3

23126

121235,94

483453,12

56,4

56,2

–0,2

23127

121167,24

483512,97

54,1

53,9

–0,2

23128

121088,51

483574,60

57,4

57,3

–0,1

23129

120999,83

483620,66

63,4

63,3

–0,1

23130

120905,11

483652,65

64,6

64,5

–0,1

23131

120810,25

483683,59

65,0

64,9

–0,1

23132

120711,56

483703,16

65,3

65,2

–0,1

23133

120611,48

483711,95

63,7

63,6

–0,1

23134

120511,21

483711,66

62,5

62,2

–0,3

23135

120411,24

483708,00

57,8

57,5

–0,3

23136

120310,93

483704,36

56,2

56,0

–0,2

23137

120210,98

483699,60

55,3

55,0

–0,3

23138

120110,98

483695,77

53,9

53,7

–0,2

23139

120011,29

483689,83

53,4

53,2

–0,2

23140

119911,51

483682,86

53,7

53,4

–0,3

23141

119811,73

483676,41

54,4

54,1

–0,3

23142

119711,58

483669,27

55,4

55,1

–0,3

23143

119611,83

483662,48

57,2

56,8

–0,4

23144

119512,00

483655,77

58,9

58,5

–0,4

23145

119409,90

483679,22

60,1

59,8

–0,3

23146

119313,80

483665,28

62,0

61,8

–0,2

23147

119219,23

483691,33

58,4

58,2

–0,2

23148

119119,56

483683,98

56,6

56,4

–0,2

23149

119019,78

483676,41

56,8

56,7

–0,1

23150

118922,29

483654,84

56,8

56,7

–0,1

23151

118837,24

483607,65

60,9

60,8

–0,1

23152

118738,63

483600,24

62,4

62,3

–0,1

23153

118638,51

483592,71

63,9

63,8

–0,1

23154

118538,73

483583,52

66,6

66,5

–0,1

23155

118439,24

483571,55

65,0

64,9

–0,1

23156

118339,90

483560,83

60,6

60,5

–0,1

23166

122804,55

482070,10

68,1

68,0

–0,1

23176

122833,71

481770,78

68,7

68,6

–0,1

23178

122810,48

481969,96

67,5

67,4

–0,1

34577

123485,13

482744,28

69,3

69,4

0,1

34580

123221,78

482600,67

71,4

71,3

–0,1

34581

123131,09

482558,50

71,5

71,1

–0,4

34582

123038,90

482520,32

70,8

70,1

–0,7

34583

122942,05

482497,81

69,9

69,1

–0,8

34584

122851,61

482533,09

67,2

66,2

–1,0

34585

122777,63

482600,05

67,2

66,2

–1,0

34586

122731,13

482686,37

65,8

65,2

–0,6

34587

122586,65

482873,56

63,4

62,7

–0,7

34588

122595,12

482773,91

65,3

64,6

–0,7

34589

122602,55

482674,24

64,8

64,3

–0,5

34590

122523,11

482629,81

60,8

60,1

–0,7

34591

122424,05

482616,03

62,3

61,5

–0,8

34592

122326,49

482594,19

64,8

64,0

–0,8

34593

122229,03

482605,92

66,3

65,7

–0,6

34594

122140,97

482652,51

64,7

64,4

–0,3

34595

122058,50

482708,29

64,6

64,1

–0,5

34596

121978,61

482768,27

64,2

63,8

–0,4

34597

121902,94

482833,00

59,6

59,2

–0,4

34598

121858,84

482619,20

64,7

64,6

–0,1

34599

121915,25

482533,09

67,3

67,0

–0,3

34600

121993,83

482468,41

66,7

66,4

–0,3

34601

122074,40

482406,96

65,6

65,4

–0,2

34602

122155,13

482350,33

64,9

64,8

–0,1

34603

122254,16

482313,00

66,2

66,5

0,3

34604

122334,02

482252,80

66,0

66,0

0,0

34606

122940,34

481148,18

70,3

70,0

–0,3

34607

122992,76

481063,01

70,1

70,0

–0,1

35887

122823,36

482168,02

67,2

67,0

–0,2

35888

122877,14

482252,07

67,4

67,1

–0,3

35889

122958,28

482309,72

68,1

68,0

–0,1

35890

123048,10

482354,06

68,6

68,5

–0,1

35891

123138,52

482397,58

68,6

68,6

0,0

35895

123491,38

482588,95

69,4

70,1

0,7

35896

123579,07

482637,79

66,8

67,0

0,2

35897

123667,03

482686,06

62,5

62,7

0,2

35900

123955,27

482718,62

60,7

60,6

–0,1

35902

124017,61

482879,72

58,0

57,9

–0,1

36052

123050,81

481212,70

70,7

70,5

–0,2

36053

122999,32

481298,83

70,1

70,0

–0,1

II KAARTEN

Hieronder zijn de 4 detailkaarten genummerd 1a tot en met 4a en 2 kaartbladen met lengteprofielen genummerd 5a en 6a (II) opgenomen. De pdf-versies (groot formaat) zijn raadpleegbaar via www.platformparticipatie.nl/zuidasdok

Naar boven