Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Logo Urk

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk;

gelet op het bepaalde in artikel 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 34, tweede en derde lid van de Wet op de Kansspelen, en het in de in artikel 2 van dit besluit genoemde wetgeving bepaalde ten aanzien van toezicht;

overwegende:

dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

dat het uit het oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

dat het Team Operationele Versterking (TOV) van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) beschikt over medewerkers met specifieke expertise en competenties die ingezet kunnen worden voor in de gemeente uit te voeren (integrale) controles;

dat door de burgemeester en het college een beroep kan worden gedaan op deze medewerkers van het TOV om als toezichthouder op te treden tijdens vooraf ingeplande controles;

dat het noodzakelijk is dat deze medewerkers van het TOV worden aangewezen als toezichthouder om hun werkzaamheden uit te voeren tijdens controles.

Besluiten

Vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1 Inhuur en aanwijzing als toezichthouder

 • 1.

  De navolgende functionaris is (kosteloos) ingehuurd om toezichthoudende taken uit te voeren voor de taakvelden Openbare orde en Veiligheid en VTH.

 • 2.

  Aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

  De heer R. Prins, bestuurlijk uitvoeringsspecialist Team Operationele Versterking RIEC MN

 • 3.

  De onder 2 genoemde functionarissen zijn gedurende hun werkzaamheden voor de gemeente Urk ambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Ambtenarenwet 2017, dit uitsluitend ten behoeve van het uitoefenen van de functie.

 • 4.

  De aanwijzing voor deze functionarissen te laten vervallen als zij niet meer werkzaam zijn voor het TOV RIEC MN.

 • 5.

  Dit besluit toe te zenden aan Team Operationele Versterking RIEC MN.

Artikel 2 Toepassing

Wetten en verordeningen waarop dit aanwijzingsbesluit betrekking heeft:

 • Afvalstoffenverordening;

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Urk;

 • Alcoholwet;

 • Bouwbesluit;

 • Erfgoedwet;

 • Leegstandwet en Huisvestingswet;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Wet basisregistratie personen:

 • Wet bodembescherming;

 • Wet geluidhinder;

 • Wet milieubeheer;

 • Wet op de Kansspelen;

 • Wet ruimtelijke ordening;

 • Winkeltijdenwet;

 • Woningwet.

Inclusief alle op bovengenoemde wetten en verordeningen gebaseerde regelgeving.

Artikel 3 Legitimatie

Aan bovengenoemde personen wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking daags na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van college van burgemeester en wethouders op 30 mei 2023 te Urk.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Urk,

De burgemeester,

C.H. van den Bos

De gemeentesecretaris,

C.J.M. Swart

Naar boven