Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Definitieve vergunning aan Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) voor de realisatie van het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG).

Op 1 juni 2023 heeft de ANVS een vergunning verleend op grond van de Kernenergiewet (Kew). Deze vergunning is voor de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp, zodat zij een nieuw opslaggebouw kan realiseren. In dit Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) kan laag- en middelradioactief afval worden opgeslagen. Van 3 juni 2023 tot en met 17 juli 2023 kunt u deze definitieve vergunning bekijken. Tot en met 17 juli 2023 is het ook mogelijk om tegen deze vergunning beroep in te dienen bij de Raad van State.

Achtergrond van de vergunning

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enige bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen.

In het nieuwe opslaggebouw kan afval in stapelbare containers worden opgeslagen, waarmee het transport en de opslag van afval efficiënter wordt. Met het MOG kan COVRA andere soorten afval ontvangen, dan waar zij van uitging bij het ontwerp van de bestaande gebouwen. Ook maakt COVRA het gebouw geschikt voor afval dat zij nu al ontvangt, en dat in de toekomst mogelijk anders wordt verwerkt of verpakt.

Procedure

Voor de realisatie van het MOG is een wijziging nodig van de Kew-vergunning die COVRA heeft. Dat is nodig op grond van artikel 15, onder b, artikel 19, derde lid, en artikel 29 van de Kew. COVRA vroeg deze aanpassing op 5 augustus 2022 aan.

Ook heeft COVRA een milieueffectrapport (MER) gemaakt, waarin staat wat de gevolgen zijn van het MOG voor de omgeving. Het MER is nog aangevuld na advies van de commissie m.e.r.

Op grond van artikel 19, eerste lid en atikel 31, vierde lid van de Kew, wordt ook een aantal voorschriften ambtshalve aangepast.

Op 14 december 2022 is van de ontwerpvergunning kennis gegeven en is deze ter inzage gelegd, waarna zienswijzen konden worden ingediend. Dit is door twee personen, een organisatie en COVRA gedaan. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorschriften is aangepast ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Bekijk de vergunning online, in Heinkenszand of in Den Haag

De definitieve vergunning, de aanvulling op het MER en de overige documenten van het vergunningsdossier kunt u van 3 juni 2023 tot en met 17 juli 2023 inzien. Dat kan op verschillende manieren:

  • Op de website van de ANVS: www.anvs.nl.

  • Bij de ANVS: Koningskade 4 te Den Haag. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 070-348 73 64. U kunt bellen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

  • Bij de gemeente Borsele: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

Beroep indienen tot en met ...

Tot en met 17 juli 2023 kunt u beroep indienen tegen de Kew-vergunning als u:

  • Belanghebbende bent. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.

  • Niet-belanghebbende bent die een zienswijze op de ontwerpvergunning heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Voor beide groepen geldt dat het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

De vergunning treedt in overeenstemming met artikel 20.3 Wet milieubeheer in. Dat wil zeggen na verloop van de beroepstermijn of, indien dat later is, na de verlening van de omgevingsvergunning voor bouwen door de gemeente. Dat geldt niet indien vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070-426 44 26.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de vergunning en de stukken die erbij horen? Bel dan met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088-489 05 00. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen. Stuur dan een bericht naar postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over vergunning COVRA’.

Naar boven