Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 mei 2023, nr. IENW/BSK-2023/144258, tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026 in verband met het herverdelen van het subsidieplafond

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 3 van de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 5.000.000,–’ vervangen door ‘€ 10.000.000,–’.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 5.000.000,–’ vervangen door ‘€ 0,–’.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 2.500.000,–’ vervangen door ‘€ 5.000.000,–’.

4. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 2.500.000,–’ vervangen door ‘€ 0,–’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavige regeling betreft het wijzigen van de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026 met betrekking tot de verdeling van het subsidieplafond over de betreffende jaren. Met deze subsidieregeling wordt de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van weg naar water en van weg naar spoor gestimuleerd door middel van een subsidie gekoppeld aan het aantal containers dat wordt verplaatst.

Artikelsgewijs

Artikel I

Het subsidieplafond is vastgesteld in artikel 3 van de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026. Hier is tevens uiteengezet hoe dit bedrag verdeeld wordt over de jaren 2023, 2024 en 2025.

Sinds de inwerkingtreding van de regeling met ingang van 1 januari 2023 is een groot aantal aanvragen ingediend. Van de in totaal beschikbare € 7.500.000,– voor 2023 is ongeveer € 7.000.000,– aangevraagd. Gelet op dit feit, en de ambitie om de modal shift te stimuleren, bestaat de wens om dit kalenderjaar meer middelen beschikbaar te stellen. Hierin voorziet onderhavige regeling.

Om er voor te zorgen dat de subsidie dit kalenderjaar al beschikbaar kan zijn is er voor gekozen om het subsidieplafond niet op te hogen maar in plaats daarvan opnieuw over de totale looptijd van de regeling te herverdelen. Hierbij is de € 5.000.000,– voor de modal shift van weg naar water die beschikbaar was voor 2025 naar het jaar 2023 geschoven. Voor de modal shift van weg naar spoor is de € 2.500.000,– van 2025 naar 2023 verschoven. Het totale subsidieplafond blijft op deze manier op dezelfde hoogte. Het beschikbare bedrag van subsidie komt voor het jaar 2025 dus op € 0,– te staan. Deze aanpassingen zijn enkel van administratieve aard en kunnen de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt niet beïnvloeden.1 Op een later moment zal mogelijk het totale subsidieplafond alsnog opgehoogd worden, zodat ook in het jaar 2025 subsidie beschikbaar zal zijn.

Artikel II

De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hierbij wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en de minimale invoeringstermijn van twee maanden. De reden hiervoor is dat met de directe inwerkingtreding de verhoogde subsidie nog dit kalenderjaar (2023) verstrekt kan worden aan de daarvoor in aanmerking komende subsidiabele projecten. De afwijking is dan ook ten gunste van de doelgroep.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Zie kopje 3 van de toelichting bij de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026 (Stcrt. 2022, 34180)

Naar boven