Beschikking ILT-2023/2940, Verklaring veilig gebruik luchtruim luchthaven Teuge, Inspectie Leefomgeving en Transport

Datum: 15 mei 2023

Nummer: ILT-2023/2940

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen de aanvraag van de Provincie Gelderland, ontvangen 21 juni 2022, contactpersoon dhr. E. Abbas, voor een Verklaring veilig gebruik luchtruim voor luchthaven Teuge, gelegen aan De Zanden 103, gemeente Voorst;

Overwegende dat:

  • bij de afgifte van deze Verklaring veilig gebruik luchtruim de omstandigheden voor het gebruik van het luchtruim boven en in de directe omgeving niet zijn gewijzigd;

  • het besluit van Provinciale Staten van de provincie Gelderland van 8 juni 2022 tot wijziging van de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Teuge Gelderland volgens artikel 8.49, eerste lid, van de Wet luchtvaart niet in werking treedt dan nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft verklaard dat het veilig gebruik van het luchtruim door het luchthavenluchtverkeer is gewaarborgd;

Gelet op artikel 8.49, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat verklaart dat met de inwerkingtreding van dit besluit het veilig gebruik van het luchtruim door het luchthavenluchtverkeer dat gebruik maakt van luchthaven Teuge zoals opgenomen in de wijziging Verordening Luchthavenbesluit luchthaven Teuge Gelderland, is gewaarborgd op grond van de door de provincie aangeleverde informatie die is beoordeeld op technisch-operationele veiligheidscriteria, voortvloeiende uit (inter)nationale luchtvaartwet- en regelgeving.

Artikel 2

Aan deze verklaring zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • a. iedere operationele wijziging die een veilige vluchtuitvoering negatief beïnvloedt, betekent een wijziging van de uitgangspunten waarop deze verklaring is gebaseerd en leidt tot ongeldigheid van deze verklaring;

  • b. het operationeel gebruik van de luchthaven is pas dan weer toegestaan nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw heeft verklaard dat het veilig gebruik van het luchtruim is gewaarborgd;

  • c. de luchthavenexploitant is verantwoordelijk voor het signaleren en melden van gewijzigde omstandigheden.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en geldt, behoudens intrekking op grond van artikel 2, onderdeel a, voor onbepaalde tijd.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Inspecteur Luchtvaart infra en luchtruim, Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart, H.J. Stikfort Senior Inspecteur

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Juridische zaken

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

TOELICHTING

Een VVGL-toets vindt plaats n.a.v. het gestelde in hoofdstuk 3, artikel 11 van de Regeling Burgerluchthavens.

Op basis van de aanvraag voor een VVGL + bijlagen heeft er door de ILT een beoordeling van aanvraag van de Provincie Gelderland, ontvangen 21 juni 2022, voor een Verklaring veilig gebruik luchtruim voor luchthaven Teuge, gelegen aan De Zanden 103, gemeente Voorst, plaatsgevonden.

Voorliggende Verklaring van geen bezwaar is daar het resultaat van en betreft op basis van de ontvangen informatie, ontvangen als bijlagen bij de aanvraag, een positief besluit.

Naar boven