Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen Landgraaf, Inspectie Leefomgeving en Transport

Datum: 1 juni 2023

Nummer: ILT-2023/3059

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen de twee verzoeken van de burgemeester van Landgraaf, R. de Boer, ontvangen 27 maart 2023 en 17 april 2023;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het concert van Bruce Springsteen en het festival Pinkpop wordt als tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) aangewezen het TGB Landgraaf (zie figuur), met de volgende begrenzingen:

 • a. van 50°54’43.2”N 005°58’40.08”E naar 50°54’39.24”N 006°04’19.56”E, naar 50°51’46.44”N 006°04’19.56”E, naar 50°51’46.44”N 005°58’40.08”E en terug naar 50°54’43.2”N 005°58’40.08”E;

 • b. vanaf de grond tot 3000 voet AMSL (914 meter boven gemiddeld zeeniveau)

 • c. op de volgende tijden:

  • van zondag 11 juni 2023, 08:00 plaatselijke tijd tot en met maandag 12 juni 2023, 08:00 uur plaatselijk tijd;

  • van donderdag 15 juni 2023, 12:00 uur plaatselijke tijd tot en met maandag 19 juni 2023, 12:00 uur plaatselijke tijd.Figuur: TGB Landgraaf

   Figuur: TGB Landgraaf

Artikel 2

Voor het uitvoeren van vluchten in het TGB Landgraaf gelden de volgende voorschriften en beperkingen:

 • a. binnen het TGB mogen worden uitgevoerd:

  • 1°. vluchten door of in opdracht van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart;

  • 2°. vluchten voor zoek- en reddingsacties;

  • 3°. spoedeisende medische vluchten en brandweervluchten;

  • 4°. VLOS UAS (drone) vluchten ten behoeve van crowd-management, in opdracht van de organisatie volgens voorwaarden gesteld in een Europese exploitatievergunning (Operational Authorization) afgegeven aan de operator in de specifieke categorie, volgens de vigerende wet- en regelgeving, niet boven mensenmassa’s en niet boven de 120 meter AGL;

 • b. binnen het TGB mogen overige vluchten worden uitgevoerd, mits die de in- en uitvliegroutes volgen zoals aangegeven in de hierboven getoonde figuur; voor deze vluchten geldt:

  • 1°. de vluchten vinden niet plaats boven het evenemententerrein of boven de camping;

  • 2°. het evenemententerrein en de camping bevinden zich altijd links van de piloot (zie figuur voor vliegrichting);

  • 3°. voor reclamesleepvluchten geldt een minimum vlieghoogte van 1400 voet AGL (425 meter boven grond of water);

  • 4°. voor de overige vluchten gelden de luchtverkeersregels zoals vastgelegd in SERA (de ‘Standardised European Rules of the Air’ met onder andere een minimum vlieghoogte van 1000 voet AGL (300 meter boven grond of water) bij vliegen over een openluchtbijeenkomst van mensen én een minimum vlieghoogte van 1000 voet boven het hoogste obstakel gelegen binnen 600 meter van het luchtvaartuig); de luchtruimklasse en bijbehorende regels blijven ongewijzigd;

 • c. wanneer wordt gevlogen binnen het TGB Landgraaf, dienen alle luchtvaartuigen een geactiveerde mode S SSR transponder te voeren;

 • d. het tijdelijke gebied met beperkingen is verboden voor vluchten die niet het aangegeven circuit kunnen volgen, waaronder op afstand bestuurde luchtvaartuigen, modelluchtvaartuigen en bemande ballonnen.

Artikel 3

Het handelen in strijd met artikel 2 van deze beschikking levert een strafbaar feit op.

Artikel 4

Deze beschikking is een revisie, beschikking ILT-2023/2931 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 11 juni 2023 en vervalt met ingang van 20 juni 2023.

Het tijdelijke gebied met beperkingen wordt met de geldende regels bekendgemaakt in een NOTAM, uit te geven door LVNL. Tevens wordt deze beschikking gepubliceerd in de Staatscourant.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Inspecteur Luchtvaart infra en luchtruim, Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart. M.M. Das Senior Inspecteur

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Juridische zaken Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG

TOELICHTING

Op verzoek van de burgemeester van Landgraaf en ter bescherming van het luchtverkeer onderling wordt een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) aangewezen in het luchtruim boven het gebied waar het concert van Bruce Springsteen en een week later het festival Pinkpop worden gehouden.

Omdat er veel en verschillende soorten luchtverkeer wordt verwacht boven deze evenementen, wordt een TGB aangewezen in het luchtruim rondom het festivalterrein en de aangrenzende campings. Bij deze aanwijzing worden de toegang, de vliegroutes en de verplichte vlieghoogten voor diverse soorten luchtverkeer bepaald.

In geval van Pinkpop wordt het TGB ingesteld vanaf de dag voorafgaande aan de start van het festival, donderdag 15 juni 2023, (deze dag wordt gebruikt voor de completering van de inrichting van het festivalterrein en worden de bezoekers toegelaten op de campingterreinen) tot en met de dag na afloop van het festival, maandag 19 juni 2023 (de dag waarop het festivalterrein wordt ontruimd en de bezoekers vertrekken vanaf de campingterreinen).

Het TGB Landgraaf is toegankelijk voor de Nationale politie (Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart), voor vluchten in het kader van zoek- en reddingsacties (SAR) en voor spoedeisende medische vluchten (HEMS).

Overig luchtverkeer is ook toegelaten tot het TGB Landgraaf, mits het zich houdt aan de voorgeschreven in- en uitvliegroutes en aan de standaard luchtverkeerregels zoals vastgelegd in SERA. Hierbij geldt voor reclamesleepvluchten een minimum vlieghoogte die afkomstig is uit de Regeling slepen en reclamesleepvliegen.

Er geldt een verplichting tot het voeren van een geactiveerde transponder in het TGB.

Het gebied is verboden voor vluchten die zich niet aan de aangegeven in- en uitvliegroutes en andere genoemde voorwaarden kunnen houden, waaronder op afstand bestuurde luchtvaartuigen (drones), modelluchtvaartuigen en bemande ballonnen.

Op verzoek van de burgemeester van Landgraaf is het TGB Landgraaf aangepast op 1 juni 2023, om het mogelijk te maken met een UAS (drone) crowd- management taken uit te voeren. Deze beschikking vervangt eerder uitgegeven beschikking ILT-2023/2931.

Naar boven