Kennisgeving Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de aanpassing van de Kernenergiewet voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Van woensdag 31 mei tot en met dinsdag 11 juli 2023 kan iedereen reageren op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de aanpassing van de Kernenergiewet voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele. In deze kennisgeving leest u over de mogelijkheid die u heeft om te reageren.

WAAROVER GAAT HET?

Het kabinet heeft aangekondigd dat het wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 open blijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In de Kernenergiewet staat nu dat de kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag vrijmaken.

De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat werken samen aan deze wetswijziging.

WAAR GAAT DE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU OVER?

Voordat de kerncentrale Borssele langer open kan blijven, worden onder andere de effecten daarvan op het milieu onderzocht. Om deze effecten zichtbaar te maken wordt nu eerst een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De eerste stap in deze m.e.r.-procedure is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin is beschreven welke milieueffecten onderzocht gaan worden in het MER. U kunt reageren op de voorgenomen inhoud en diepgang van het op te stellen MER door nu een reactie te geven op deze notitie.

PARTICIPATIE- EN COMMUNICATIEPLAN

U kunt ook reageren op het participatie- en communicatieplan van deze procedure. In dit participatie- en communicatieplan staat hoe u informatie over het project krijgt en hoe u kunt reageren. Daarnaast is er een overkoepelend participatie- en communicatieplan. Daar staat in op welke wijze u wordt betrokken bij andere procedures rond kernenergie zoals de bouw van twee nieuwe kerncentrales. In dat plan staat een tijdlijn van de verschillende procedures.

Op de website www.overkernenergie.nl vindt u dit plan en meer informatie over de verschillende kernenergieprojecten.

WILT U DOCUMENTEN BEKIJKEN?

Aanvullende informatie en de bijbehorende documenten staan vanaf dinsdag 30 mei tot en met maandag 10 juli 2023 op de website www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele.

Op papier kunt u de documenten van woensdag 31 mei tot en met dinsdag 11 juli 2023 tijdens kantooruren bekijken bij:

  • Gemeente Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, telefoon 0113-238 383

  • Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, Middelburg, telefoon 0118-631 011

  • Ministerie van I&W, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070-456 9607

Let op: Het kan voorkomen dat op de locaties beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en leg vooraf telefonisch contact met de locatie om te vragen of u er terecht kan.

WILT U EEN INFORMATIEBIJEENKOMST BEZOEKEN?

U bent hartelijk welkom op één van onze informatiebijeenkomsten over de bedrijfsduurverlening Kerncentrale Borssele.

  • Donderdag 15 juni 2023 in Vergader- en Congrescentrum de Stenge, Stengeplein 1, 4441 CZ Heinkenszand, tussen 19:00 uur tot 21:00 uur

  • Woensdag 21 juni 2023 in Meetup in Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

Op de informatiebijeenkomst kunt u een toelichting krijgen over de concept NRD, participatieplannen en de procedure. U kunt hierover vragen stellen. Als u wilt, kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.

Op www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele vindt u meer informatie over de informatiebijeenkomsten.

HOE KUNT U REAGEREN?

U kunt op drie manieren reageren, van woensdag 31 mei tot en met dinsdag 11 juli 2023.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via ons formulier op www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele.

Mondeling

Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer (070) 456 96 07. Ook bij de informatiebijeenkomsten is een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.

Per post

Directie Participatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

o.v.v. Kerncentrale Borssele

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

WAT GEBEURT ER MET UW REACTIE EN WAT IS HET VERVOLG?

Na sluiting van de zienswijzentermijn analyseren de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt ook om advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat betrekt de zienswijzen en het advies van de Commissie bij de verdere beleidsvorming. In een reactienota gaan de ministers bovendien in op alle zienswijzen. De reactienota wordt samen met de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Indieners worden hierover geïnformeerd.

WILT U HULP VAN HET INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID?

Contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek, bij het Informatiepunt Digitale Overheid. Hier kan men u helpen bij vragen over websites van de overheid. Bijvoorbeeld voor het digitaal raadplegen van documenten behorend bij dit project of het digitaal indienen van een reactie.

WILT U MEER INFORMATIE?

Meer informatie over het project vindt u op www.platformparticipatie.nl/kerncentraleborssele en www.overkernenergie.nl.

Vragen over de procedure? Bel via nummer (070) 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar boven