Beleidsregel van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 mei 2023, nr. 38329751, houdende ontheffingsgronden voor de doorstroomtoets po (Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po)

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 45c, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Interpretatie van de ontheffingsgronden

  • 1. Onder de (a) zeer moeilijk lerende leerlingen of (b) meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is, bedoeld in artikel 45c, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op het primair onderwijs, wordt verstaan:

    • a. een leerling waarvan het ontwikkelingsperspectief aantoont dat de verwachte uitstroombestemming het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding in het speciaal onderwijs is. In het ontwikkelingsperspectief is dit voldoende onderbouwd met gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen, of

    • b. een leerling met een IQ dat lager is dan 75.

  • 2. Bij een IQ- test, waarmee het IQ van de leerling wordt vastgesteld, geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

Artikel 2. Intrekken Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po

De Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

Aanleiding

Deze beleidsregel vervangt de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po in verband met de inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Stb. 2022, 135) (hierna: Wet doorstroomtoets po).

Inhoud

Er worden in deze beleidsregel inhoudelijk geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po.

Met de inwerkingtreding van de onderdelen van de Wet doorstroomtoets po die de eindtoets in groep 8 betreffen, vervalt de term ‘eindtoets’. Deze wordt vervangen door ‘doorstroomtoets’. Deze terminologie is opgenomen in de titel van voorliggende beleidsregel.

In artikel 45c, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat sommige leerlingen zijn uitgezonderd van de verplichting van het maken van een doorstroomtoets, omdat zij moeilijk toetsbaar zijn. Deze leerlingen zijn daarmee niet verplicht tot deelname aan de doorstroomtoets, maar kunnen dat wel. Volgens de wet gaat het om de volgende groepen leerlingen:

  • a) zeer moeilijk lerende leerlingen,

  • b) meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is, en

  • c) leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

In de eerste twee ontheffingsgronden wordt gesproken van ‘zeer moeilijk leren’ leerlingen. Met de komst van passend onderwijs wordt deze aanduiding niet meer gebruikt vanwege het verdwijnen van de verplichte indicatiestelling. Om die reden wordt in deze beleidsregel een nadere interpretatie gegeven van de eerste twee ontheffingsgronden, zodat het voor scholen duidelijk is hoe zij de eerste twee ontheffingsgronden kunnen toepassen. Deze nadere interpretatie is gelijk aan die in de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po.

Artikel 1 vermeldt dat onder ‘zeer moeilijk lerende leerlingen’ onder andere wordt verstaan ‘een leerling met een IQ dat lager is dan 75’. Ook voor leerlingen met een IQ lager dan 75 blijft overigens de mogelijkheid bestaan voor het bevoegd gezag om, in nauw overleg met de ouders, te besluiten de leerling wel een doorstroomtoets te laten maken. Bijvoorbeeld wanneer er twijfel bestaat over de inschatting van de capaciteiten van een leerling, of wanneer een leerling naar de inschatting van de school een eindtoets goed zal aankunnen.

Inwerkingtreding

Voorliggende beleidsregel treedt in werking per 1 augustus 2023. Hiermee wordt ook de Beleidsregel ontheffingsgronden po ingetrokken. Dit hangt samen met de inwerkingtreding van die onderdelen van de Wet doorstroomtoets po die de eindtoets in groep 8 betreffen per 1 augustus 2023.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven