Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2022, nr. 35202462, inzake de verstrekking aan de VO-raad van gegevens op basis van artikel 23 van de Wet register onderwijsdeelnemers

Geacht bestuur,

In uw aanvraag van 4 oktober 2022 voor de gegevensverstrekkingen op grond van artikel 23 WRO, verzoekt uw organisatie om verstrekking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers. Ik heb uw aanvraag in behandeling genomen.

1. Besluit

Ik besluit uw aanvraag gedeeltelijk toe te wijzen. Op grond van artikel 23 van de Wet register onderwijsdeelnemers (hierna WRO) worden aan uw organisatie voor de doelen genoemd in dit besluit de gegevens uit het register onderwijsdeelnemers verstrekt zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Hieronder kunt u lezen welke voorschriften en beperkingen ik aan deze gegevensverstrekking(en) stel. Vervolgens leg ik uit hoe ik tot deze beslissing ben gekomen.

2. Relevante wetsartikelen

Op dit besluit zijn de WRO, het Besluit register onderwijsdeelnemers (hierna BRO) en de Regeling register onderwijsdeelnemers (hierna RRO) van toepassing. De WRO vormt het wettelijk kader voor het register onderwijsdeelnemers (hierna ROD). In het ROD zijn basisgegevens, vrijstellings-gegevens, verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers opgenomen.

De WRO en het BRO bieden grondslagen voor de verstrekking van gegevens uit het register aan verschillende (overheids)organisaties voor de uitvoering van hun taken. Artikel 23 WRO en artikel 29a BRO bieden de grondslag voor de verstrekking van basisgegevens aan aangewezen organisaties voor de volgende doelen:

 • 1. onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het primair, voortgezet, beroepsonderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en hoger onderwijs, en

 • 2. ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het onderwijs.

De aangewezen organisatie die voor deze doelen gegevens uit het register wenst te ontvangen dient daartoe een verzoek te doen. Het verzoek bevat de concrete doelen voor de verstrekking, de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft en een onderbouwing van de noodzaak van de gegevens. Op grond van artikel 23, zevende lid, WRO neem ik vervolgens een besluit over het verzoek. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit besluit kan ik op grond van artikel 23, tiende lid, van de WRO intrekken indien uw organisatie de gegevens voor andere doeleinden inzet of als door uw organisatie niet wordt voldaan aan de in dit besluit genoemde voorschriften en beperkingen die aan het besluit zijn verbonden, zoals een onvolkomen uitvoering van de maatregelen over informatie- en gegevensbeveiliging.

3. Voorschriften en beperkingen

 • a. De gegevens als benoemd in de bijlage 1: beleidsbestand ROD voortgezet onderwijs mag uw organisatie alleen benutten voor ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het onderwijs in relatie tot door het Rijk bekostigde scholen als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2022 (WVO).

 • b. De verstrekking aan uw raad voor voornoemd doel rechtvaardigt de mogelijkheid om gepseudonimiseerde gegevens van onderwijsdeelnemers, die onderwijs volgen aan een specifieke onderwijsinstelling, op persoonsniveau aan deze specifieke onderwijsinstelling kenbaar te maken, verrijkt met geaggregeerde gegevens van onderwijsdeelnemers uit een bepaalde doelgroep, indien deze gegevens die zodanig zijn geaggregeerd dat deze niet als persoonsgegevens te kwalificeren zijn.

 • c. Op basis van uw aanvraag is er geen grondslag deze gegevens te benutten voor onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het voortgezet onderwijs.

 • d. De verwerking van de verstrekte gegevens geschiedt ten alle tijden binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, of binnen landen waar de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen, en niet daarbuiten.

 • e. Uw organisatie voldoet aan normen inzake informatiebeveiliging en gegevens-bescherming. Uw organisatie is gehouden maatregelen te treffen om aan deze normen te blijven voldoen.

 • f. Uw organisatie stelt, naast eventuele overige op uw organisatie rustende wettelijke verplichtingen, DUO onmiddellijk op de hoogte in geval van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, inbreuken in verband met persoonsgegevens of datakwaliteitsissues.

 • g. De in dit besluit genoemde voorschriften en beperkingen gelden ook voor de door uw organisatie ingeschakelde derden, te weten subverwerker Stichting Kennisnet en verwerker Lagarde Groep B.V

 • h. Uw organisatie laat aan DUO weten of de gegevens, onder verantwoordelijkheid van uw organisatie, aan de derde (verwerker) dienen te worden verstrekt.

 • i. Uw organisatie is gehouden onverwijld aan mij melding te doen van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden waarvan u weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van invloed zijn op hetgeen is bepaald in dit besluit.

 • j. Uw organisatie werkt mee aan audits die zien op de naleving van dit besluit en stelt hiervoor alle benodigde informatie ter beschikking.

 • k. De aan uw organisatie verstrekte gegevens mogen na het moment van verstrekking tot maximaal 6 jaar worden bewaard en dienen daarna door uw organisatie te worden gewist. Uw organisatie wist ook eventuele kopieën.

4. Publicatie besluit en wijze van verstrekking

 • a. Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd en vermeld in het verwerkingenregister voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • b. De gegevensverstrekking van hetgeen in de bijlagen is benoemd vindt plaats na publicatie in de Staatscourant op de volgende momenten (behoudens bijzondere omstandigheden):

  • 1e verstrekking moment omstreeks 15 december 2022;

  • 2e verstrekking moment omstreeks 15 januari 2023;

  • 3e verstrekking moment omstreeks 15 augustus 2023;

  • het laatste verstrekking moment omstreeks 1 november 2023.

 • c. De gegevensverstrekking geschiedt kosteloos en op elektronische wijze.

 • d. Op deze verstrekking zijn de Algemene leveringsvoorwaarden Dienst Uitvoering Onderwijs, 28 november 2018 met kenmerk HD.018.115 van toepassing.

5. Gevolgen bij het niet naleven van de voorschriften en of beperkingen

Als uw organisatie tekortschiet in de nakoming van de voorschriften of beperkingen van dit besluit, of indien ik gegronde redenen heb te vrezen dat uw organisatie de voorschriften niet zal nakomen, stel ik uw organisatie op de hoogte van mijn voornemen tot intrekking van dit besluit. U krijgt vervolgens een redelijke termijn om alsnog aan de voorschriften en/of beperkingen te voldoen. Eventuele geplande verstrekkingen vinden gedurende deze periode niet plaats. Als u er vervolgens niet in slaagt de naleving te garanderen, zal ik tot intrekking van dit besluit overgaan en dient u de op grond van dit besluit aan u verstrekte gegevens en eventuele kopieën per ommegaande te wissen.

6. Overwegingen

Beoordeling aanvraag

In artikel 23, derde lid, onderdeel a van de Wet register onderwijsdeelnemers en 29a, onderdeel b van het Besluit register onderwijsdeelnemers conform artikel 23, eerste lid, onderdeel e, van de Wet register onderwijsdeelnemers is uw organisatie aangewezen om voor verstrekking van basisgegevens uit het register onderwijs-deelnemers in aanmerking te komen. Op grond van artikel 23 van de WRO kan uw organisatie een aanvraag indienen tot verstrekking van gegevens. Voor de aanvraag heeft u gebruik gemaakt van het in de RRO vastgestelde aanvraagformulier. Het formulier is volledig ingevuld en ondertekend. Bij dit aanvraagformulier heeft u een door uw organisatie uitgevoerde DPIA bijgevoegd. Uw aanvraag voldoet hiermee aan de vereisten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

U vraagt gegevens voor onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het voortgezet onderwijs, en voor de ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs. Deze doelen vallen onder de in artikel 23, eerste en derde lid, WRO genoemde doelen.

Uw aanvraag heb ik getoetst aan de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de WRO en het BRO. Allereerst is bepalend of de noodzaak voor de gevraagde gegevensverstrekking in voldoende mate is aangetoond en ten tweede of er genoeg maatregelen zijn getroffen voor beheer en bescherming van de gegevens aan de hand van de in de WRO en BRO gestelde eisen. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de onderwijsdeelnemer, over wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, in acht genomen.

Daarbij heb ik geconstateerd dat u in de DPIA van 3 oktober 2022 bij uw aanvraag ook het belang benoemt van de verstrekkingen van gegevens geaggregeerd naar onderwijsinstelling. Deze verstrekkingen zijn geen onderwerp van de onderhavige besluitvorming, aangezien het geen persoonsgebonden gegevens betreffen. Het betreft een geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare, gegevensverstrekking. Die geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar om als open data verstrekt te kunnen worden. Tevens heb ik er kennis van genomen dat u een aantal gegevens benoemt die u niet aanvraagt en niet meer verstrekt wenst te krijgen.

Naar aanleiding van mijn verzoek om nadere informatie over enkele aspecten van uw aanvraag heeft u een aangepaste DPIA aangereikt, gedateerd 4 november 2022. Ook in relatie tot deze DPIA ga ik er vanuit dat gevraagde verstrekkingen van gegevens geaggregeerd naar onderwijsinstelling geen onderwerp van deze besluitvorming uitmaken. Deze aangepaste DPIA is met het aanvraagformulier basis voor de besluitvorming op uw aanvraag. In uw mail van 11 november 2022 heeft u aanvullend aangegeven dat de gegevens in deze DPIA alle daadwerkelijk actueel worden benut voor de ondersteuning van de verantwoording, in lijn met het daarover afgesloten bestuursakkoord tussen het Ministerie van OCW en uw raad. Overigens is in december benoemd welke aanvullende gegevens ten opzichte van d DPIA nodig zijn voor de continuïteit van verantwoording.

In de aanvraag heeft u naar mijn oordeel voldoende gemotiveerd en onderbouwd waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk geacht worden voor het doel ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording omtrent de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van het onderwijs inzake de inschrijvingen en resultaten van het schooljaar 2022/2023.

U heeft bevestigd dat u de te verstrekken gegevens benut via de websites scholenopdekaart.nl, bechmarkpovo.nl, samenwerkingsverbandenopdekaart.nl en vensters.nl. Ik ga graag met uw organisatie in gesprek over de verdere ontwikkeling terzake en de mogelijkheden tot verdere dataminimalisatie te komen.

In dat verband acht ik het gerechtvaardigd dat u gegevens van deelnemers aan een specifieke onderwijsinstelling of samenwerkingsverband gepseudonimiseerd aan deze specifieke organisatie kenbaar maakt. Deze kunnen verrijkt zijn met gegevens inzake een doelgroep, die zodanig zijn geaggregeerd dat deze niet zelfstandig als persoonsgegevens te kwalificeren zijn. Voor verstrekking van gegevens op persoonsniveau van alle sectorale betrokkenen acht ik de grondslag in artikel 23 van de Wet Register onderwijsdeelnemers niet adequaat.

In de aanvraag heeft u naar mijn oordeel onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor het doel onderzoeksactiviteiten naar de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het voortgezet onderwijs. In uw onderbouwing noemt u enkele voorbeelden van mogelijke onderzoeksactiviteiten, maar ontbreekt vooralsnog een concrete noodzaaks-onderbouwing voor persoonsgegevensverwerkingen voor specifieke onderzoeks-activiteiten. Hier kan derhalve niet positief op besloten worden.

U hebt aangetoond dat u de persoonsgegevens onderbrengt bij verwerkers die voldoen aan ISO27001. Uw organisatie toont daarmee aan dat het passende technische en organisatorische maatregelen toepast, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. U heeft onderbouwd dat u voldoende maatregelen treft voor de beveiliging en bescherming van de gegevens. Ik stel hierbij het voorschrift dat uw organisatie DUO onmiddellijk in kennis stelt zodra sprake is van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, en/of bij een inbreuk in verband met de beveiliging van de persoongegevens, datalekken, of inbreuken op beveiligingsmaatregelen alsmede datakwaliteitsissues.

In uw aanvraag geeft u aan dat de gevraagde gegevens, onder uw verantwoordelijkheid, door subverwerker Stichting Kennisnet en verwerker Lagarde Groep B.V. worden verwerkt. Ik benadruk hierbij dat de in dit besluit genoemde voorschriften en beperkingen ook gelden voor deze door uw organisatie ingeschakelde derden. Verder stel ik hierbij het voorschrift dat uw organisatie met DUO contact opneemt als de gegevens, onder uw verantwoordelijkheid, rechtstreeks aan deze derde (verwerker) dienen te worden verstrekt.

Artikel 23 WRO biedt voor mij geen grondslag om goed te keuren dat de door uw organisatie gevraagde en ontvangen gegevens, onder uw verantwoordelijkheid, aan onderwijsinstellingen worden verstrekt. Het verstrekken van open data aan de onderwijsinstellingen is geen onderwerp van deze besluitvorming, aangezien het geen persoonsgegevens betreffen. Het betreft een geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare, gegevensverstrekking. Die geaggregeerde gegevens zijn beschikbaar om als open data verstrekt te kunnen worden.

De specificatie van te verstrekken gegevens sloot in de aanvraag niet aan bij de gegevens gedefinieerd in het BRO, maar grotendeels wel bij een in de uitvoeringspraktijk benutte codering. Dit gemis aan specificatie in de aanvraag geldt ook voor de duiding van de verstrekkingsmomenten. De WRO gaat overigens uit van verstrekking van basisgegevens uit ROD of afgeleide gegevens daarvan; het besluitvormingsproces op grond van artikel 23 WRO betreft enkel persoonsgegevens. In relatie tot wet- en regelgeving is in de bijlage gespecificeerd welke gegevens beschikbaar zijn om te verstrekken, gegeven de aanvraag en bijgevoegde DPIA.

Dit besluit ziet op meerdere verstrekkingsmomenten waarvoor ik voorschriften en beperkingen heb gesteld. In de periode waarin de verstrekkingen plaatsvinden en de voorschriften en beperkingen gelden kunnen zich ontwikkelingen voordoen die een gevolg kunnen hebben voor de verstrekkingen waarop dit besluit ziet. Ik stel daarom in dit besluit het voorschrift om mij onverwijld op de hoogte te brengen van feiten en/of veranderde omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op hetgeen in dit besluit is geregeld of op de uitvoering daarvan.

Als ik het nodig acht, kan ik audits (laten) uitvoeren. Uw organisatie dient daarvoor alle informatie ter beschikking te stellen en de benodigde medewerking te verlenen, zodat kan worden vastgesteld of uw organisatie aan de criteria en eisen voldoet die voorvloeien uit de regelgeving die van toepassing is op dit besluit.

U heeft aangegeven dat u de gegevens voor de duur van zes jaar wilt bewaren omdat u deze nodig heeft om uw leden informatie over bijv. de verblijfsduur of doorstroomsnelheid van de eigen leerlingen te kunnen volgen en daarbij overigens de instellingen in hun gesprek met de inspectie ondersteunt die toeziet op de onderwijskwaliteit o.a. door de onderbouwsnelheid en het boven-bouwsucces van middelbare scholen te meten op basis van een driejaars-gemiddelde. Om een trend te kunnen tonen van dit driejaargemiddelde gebruikt de VO-raad van de gegevens zes jaar historie. Deze onderbouwing kan ik volgen. Ik stel daarom het voorschrift op dat de gegevens na het moment van verstrekking maximaal 6 jaar mogen worden bewaard. Na het verstrijken van deze bewaartermijn bent u gehouden om de gegevens (of kopieën daarvan) te wissen. Ik ga graag met uw organisatie in gesprek over mogelijke verkorting van deze bewaartermijn en wat daarvoor nodig is.

Te verstrekken gegevens

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat uw aanvraag voor gegevensverstrekking in aanmerking komt voor het doel ondersteuning van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bij hun verantwoording. In bijlage 1 van dit besluit heb ik de gegevens opgenomen die ik aan u zal verstrekken.

De verstrekking betreft gegevens uit het Register onderwijsdeel-nemers (ROD) en de Registratie instellingen en opleidingen (RIO) alsmede daarvan afgeleide gegevens op specifieke peilmomenten en voor bepaalde peilperiodes. De verstrekte gegevens hebben betrekking op een periode van 1 jaar.

Vanwege de aansluiting bij de Wet Register onderwijsdeelnemers en onderliggende wet- en regelgeving betreft deze verstrekking vanaf 1 oktober 2022 zogenoemde beleidsbestanden ROD. De voorheen benutte terminologie onder de noemer 1- cijferbestanden krijgt daarmee een aangepaste invulling en sluit aan bij nu actuele wet- en regelgeving. De 1cijfergedachte krijgt vorm door betrokkenen uit ROD en RIO geconsolideerde en authentieke data te verstrekken met gedocumenteerde daarvan afgeleide gegevens.

Op basis van uw aanvraag stel ik vast dat de verstrekkingen de volgende soorten gegevens betreffen:

 • 1. het omnummer: artikel 29a, tweede lid, BRO geeft aan dat bij deze verstrekking het persoonsgebonden nummer wordt vervangen door een ander nummer of een code op een zodanige wijze dat de onderwijsdeelnemer niet geïdentificeerd is;

 • 2. de basisgegevens: dit betreffen de gevraagde en te verstrekken basisgegevens van de artikelen 4 tot en met 8 van het BRO, die zoals geregistreerd in ROD verstrekt worden

 • 3. de afgeleide gegevens: omwille van eenduidigheid, dataminimalisatie en doelmatigheid verstrek ik bij deze verstrekking enkele afgeleide gegevens die (in)direct zijn afgeleid van de in artikelen 4 tot en met 8 BRO genoemde basisgegevens.

De te verstrekken basisgegevens betreffen daarbij de volgende gegevens:

 • identificerende gegevens die deel uitmaken van de basisgegevens, zoals bijvoorbeeld het geslacht en in voorkomende gevallen de overlijdensdatum;

 • inschrijvingsgegevens, zoals bijvoorbeeld de instellingscode, en de datum van inschrijving en de beëindiging;

 • opleidingsgegevens, zoals bijvoorbeeld het leerjaar en de schoolsoort en profiel;

 • resultaatgegevens, zoals bijvoorbeeld de vakken waarin examen is afgelegd en de cijfers van het schoolexamen;

 • overige basisgegevens, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectief met bijbehorende begin- en einddatum.

Bij deze verstrekking verstrek ik op grond van artikel 23, vierde lid, WRO geen basisgegevens die direct herleidbaar zijn zoals de geslachtsnaam, de voornamen, het adres en de geboortedatum van onderwijsdeelnemers. Hierbij merk ik op dat ik omwille van dataminimalisatie desgevraagd wel de leeftijd op peildatum als afgeleide verstrek, omdat u in uw aanvraag heeft onderbouwd dat dit gegeven noodzakelijk voor de door u aangegeven doelen.

Omdat u in uw aanvraag heeft onderbouwd dat afgeleide gegevens noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van de verantwoording, verstrek ik omwille van dataminimalisatie, eenduidigheid en doelmatigheid ook desgevraagd:

 • gegevens afgeleid van identificerende gegevens, zoals bijvoorbeeld de leeftijd op 1 juli, 31 juli, 1 oktober en 31 december in peiljaar;

 • gegevens afgeleid van inschrijvingsgegevens, zoals bijvoorbeeld het verblijfsjaar praktijkonderwijs en het leerjaar;

 • gegevens afgeleid van opleidingsgegevens, zoals bijvoorbeeld het soort onderwijs en de sector (vmbo);

 • gegevens afgeleid van resultaatgegevens, zoals bijvoorbeeld het soort examen, het totaal aantal vakken en het aantal vakken op de cijferlijst

 • gegevens afgeleid van overige basisgegevens, zoals bijvoorbeeld denominatie, en inzake de nieuwkomer de categorie en ratio.

Ik wijs u op de op website van DUO (www.duo.nl) waarop een nadere toelichting (documentatie) inzake de definities van te verstrekken gegevens alsmede de definities en rekenregels behorend bij de afgeleide gegevens wordt gepubliceerd, uiterlijk voorjaar 2023.

Wijziging van te verstrekken gegevens

Indien sprake is van een nieuw basisgegeven dat in het BRO wordt opgenomen en uw organisatie dit gegeven ook noodzakelijk acht voor de doelen als genoemd in dit besluit, dan kunt u daartoe een nieuwe aanvraag indienen.

Indien echter de BRO wijzigt en daarbij sprake is van een (beperkte) herdefiniëring of afsplitsing van een basisgegeven, dat uw organisatie op grond van dit besluit ontvangt, dan valt dat aangepaste basisgegeven onder de werking van dit besluit en hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Bij een volgende verstrekking zal daar rekening mee worden gehouden.

Ik blijf graag met uw organisatie in gesprek over hoe ik bij (toekomstige) gegevens-verstrekkingen met afgeleide gegevens kan werken om zo tot een passende data-minimalisatie te komen. Als hieruit blijkt dat door herdefiniëring andere afgeleide gegevens voor de in dit besluit genoemde doelen nodig zijn, zal ik u op de hoogte stellen of deze afgeleide gegevens onder de werking van dit besluit vallen of komen tot een nieuw besluit.

Wijze van verstrekking

Na publicatie van dit besluit in de Staatscourant zal DUO de gegevens zoals beschreven en nader gespecificeerd in de bijlage aan uw organisatie verstrekken. Dat geschiedt kosteloos en elektronisch via PLEIO. DUO maakt hiertoe een bestand en zet dat in PLEIO. Uw organisatie krijgt de link naar het bestand toegestuurd. Separaat hiervan wordt ook een inlogcode verzonden. De Algemene leveringsvoor-waarden Dienst Uitvoering Onderwijs van 28 november 2018 met kenmerk HD.018.115 zijn bij deze verstrekking van toepassing.

De verstrekking zal, behoudens bijzondere omstandigheden, plaatsvinden op de hiervoor aangegeven momenten. Een voorbeeld van een bijzondere omstandigheid is een technische storing in PLEIO, bij DUO of bij uw organisatie.

Gelet op het voorgaande heb ik besloten uw aanvraag (gedeeltelijk) toe te wijzen. Op grond van artikel 23 WRO zal DUO uw organisatie de gegevens uit en vanwege het register onderwijsdeelnemers verstrekken zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit onder de in dit besluit genoemde voorschriften en beperkingen.

Ik wens u veel succes met uw ondersteuning bij de verantwoording.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, de directeur Kennis, A.J.J. Dingelstad

Als u belang hebt bij dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken, gerekend vanaf de verzenddatum bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen op www.bezwaarschriftenocw.nl

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN GEGEVENS VIA HET BELEIDSBESTAND ROD VOORTGEZET ONDERWIJS

De onderstaande gegevens zijn ontleend aan of afgeleid van basisgegevens zoals opgenomen in het Register onderwijsdeelnemers conform het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) zoals nader gespecificeerd in de Regeling register onderwijsdeelnemers (RRO). Het betreft daarmee de authentieke gegevens. Dit geldt ook voor de gegevens ontleend aan het Register Instellingen en Opleidingen (RIO).

In voorkomende gevallen wordt aanvullende gegevens verstrekt uit RIO.

De gegevens betreffen de data zoals die zijn geconsolideerd:

 • per 1 december voor de stand per peildatum 1 oktober of de betreffende peilperiode (1 tot en met 30 november), of

 • de peilperiode 1 tot en met 31 augustus inzake de (voorlopige) examengegevens.

Bij de consolidatie per 1 december is in voorkomende gevallen voorzien in correcties in ROD in de periode tussen 1 oktober en 30 november.

De gegevens worden deels verstrekt in deelverzamelingen te weten:

 • a. resultaatgegevens VO met gegevens over het school en centraal examen;

 • b. inschrijvingsgegevens VO met identificerende, inschrijvings-, en opleidingsgegevens VO;

 • c. monitoren doorstroom en passend onderwijs met gegevens over het aantal verblijfsjaren bij de onderwijssoort en instelling;

De hoofdverstrekking betreft het Beleidsbestand ROD voortgezet onderwijs.

In voorkomende gevallen kunnen partiële basisgegevens verstrekt worden. Dat betreft een deel van een basisgegeven in plaats van het gehele gegevens, zoals de maand van inschrijving in plaats van de dag én maand.

De gegevens betreffen onderwijsdeelnemers die zijn of waren ingeschreven bij een onderwijsinstelling bedoeld in de WPO, WEC en de WVO in een schooljaar, met uitzondering van de monitoren doorstroom waarin ook de vijf daaraan voorafgaande schooljaren zijn meegenomen.

De onderstaande rubricering is enkel bedoeld om de te verstrekken gegevens te kunnen identificeren en niet voor codering in de daadwerkelijke uitwisseling.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

ARTIKEL BRO

0

CODE TER VERVANGING PERSOONSGEBONDEN NUMMER

 

29.02.10

sectoraal omnummer

29a, 2

     

4

IDENTIFICERENDE GEGEVENS DIE DEEL UITMAKEN VAN DE BASISGEGEVENS conform artikel 4 BRO

 

04.01.30

het geslacht;

4, c

04.01.50

de postcode;

4, d

04.01.65

de overlijdensdatum;

4, e

04.01.90

datum aanvang verblijf in Nederland;

4, k

04.01.92

datum van het vertrek uit Nederland;

4, k

     

5

INSCHRIJVINGSGEGEVENS conform artikel 5 BRO

 

05.01.10

het registratienummer van de onderwijsinstelling of het onderdeel waar de onderwijsdeelnemer onderwijs volgt (WPO, WEC en WVO 2020);

5.1, a

05.01.12

het registratienummer van het onderdeel van de onderwijsinstelling (onderwijsaanbieder);

5.1, a

05.01.13

het registratienummer van het onderdeel van de onderwijsinstelling (onderwijslocatie);

5.1, a

05.01.14

het (verrijkte) vestigingsnummer van onderwijs- of exameninstelling;

5.1, a

05.01.20

de datum van inschrijving;

5.1, b

05.01.30

de datum van uitschrijving.

5.1, c

     

6

OPLEIDINGSGEGEVENS conform artikel 6 BRO

 
     

06.01.10

het leerjaar van de groep (WPO/WPO BES);

6.1, a

06.01.11

de groepsnaam;

6.1, a

     

06.03.10

Het (verrijkte) leerjaar (WVO 2020);

6.3, a

06.03.20

de (verrijkte) schoolsoort {elementcode};

6.3, b

06.03.21

de (verrijkte) schoolsoort {elementcode aanvullende opleiding};

6.3, b

06.03.30

de leerweg;

6.3, c

06.03.40

het profiel;

6.3, d

06.03.42

deelname doorlopende leerroute vmbo-mbo of geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding;

6.3, e

06.03.50

deelname aan aangewezen experiment;

6.3, i

     

7

RESULTAATGEGEVENS conform artikel 7 BRO

 
     

07.01.20

het schooladvies (WPO;

7.1, b

07.02.20

het schooladvies; (WEC)

7.2, a 2e

     

07.03.10

de (verrijkte) vakken waarin examen is afgelegd (WVO 2020);

7.3, a

07.03.20

de cijfers van het schoolexamen;

7.3, b

07.03.22

de cijfers van vak(ken) bij het profielwerkstuk vwo of havo;

7.3, b

07.03.24

beoordeling en thema van het profielwerkstuk vmbo;

7.3, b

07.03.30

de cijfers van het centraal examen, tijdvak 1;

7.3, c

07.03.31

de cijfers van het centraal examen tijdvak 2;

7.3, c

07.03.32

de cijfers van het centraal examen tijdvak 3;

7.3, c

07.03.33

het tijdvak centraal examen 1;

7.3, c

07.03.34

het tijdvak centraal examen 2;

7.3, c

07.03.35

het tijdvak centraal examen 3;

7.3, c

     

07.03.40

de eindcijfers;

7.3, e

07.03.50

de (verrijkte) uitslag van het eindexamen of deeleindexamen;

7.3, f

07.03.51

de (verrijkte) uitslag van het eindexamen (cum Laude);

7.3, f

07.03.52

de datum waarop deze uitslag van het eindexamen of deeleindexamen is bepaald;

7.3, f

07.03.53

indicatie teruggetrokken uit gestart examentraject;

7.3, f

07.03.54

indicatie examen voorlaatste leerjaar;

7.3, f

07.03.55

indicatie gespreid examen;

7.3, f

07.03.56

reden niet deelname aan examen(onderdeel);

7.3, f

07.03.57

het geldende examenregime;

7.3, f

     

8

OVERIGE BASISGEGEVENS conform artikel 8 BRO

 
     

08.05.20

het ontwikkelingsperspectief;

8.5, b

08.05.21

de einddatum van de periode ontwikkelingsperspectief;

8.5, b

08.05.21

de begindatum van de periode ontwikkelingsperspectief;

8.5, b

     

9

GEGEVENS AFGELEID VAN IDENTIFICERENDE GEGEVENS conform artikel 4 BRO

 

algemeen

   

29.40.01

Leeftijd op 1 oktober in het peiljaar

 

vo

   

29.42.01

Leeftijd op 1 juli peiljaar

 

29.42.02

Leeftijd op 31 juli peiljaar

 

29.42.03

Leeftijd op 31 december peiljaar

 

29.42.04

Indicatie APC-gebied leerling

 

29.42.05

Gemeentecode woongemeente leerling

 
     

10

GEGEVENS AFGELEID VAN INSCHRIJVINGSGEGEVENS conform artikel 5 BRO

 

allen

   

29.50.01

Indicatie of de inschrijving actief is op 1 oktober van het peiljaar.

 

29.50.02

Inschrijvingsjaar

 

po

   

29.51.02

Samenwerkingsverband primair onderwijs (bepaald)

 

29.51.26

Gemeentenaam

 

29.51.27

Gemeentenummer

 

29.51.29

Plaatsnaam

 

29.51.30

Provincie

 

29.51.32

Samenwerkingsverband dat betaalt

 

vo

   

29.52.01

Verblijfsjaar Praktijkonderwijs

 

29.52.02

Code verblijf andere instelling

 

29.52.03

Leerjaar gecombineerd (met verblijfsjaar PRO)

 

29.52.05

Soort inschrijving VO

 

29.52.10

Afdeling/profiel inschrijving

 

29.52.11

Leerweg VMBO of soort VWO inschrijving

 

29.52.12

Opleidingskenmerk(en) RIO

 

29.52.13

Type instelling

 

29.52.14

Nummer bevoegd gezag

 

29.52.15

Denominatie instelling

 

29.52.16

4-cijferige postcode vestiging

 

29.52.17

Gemeentecode vestiging

 

29.52.18

Codering beschikt onderwijs instelling

 

29.52.19

Codering beschikt onderwijs vestiging

 

29.52.20

Administratiecode samenwerkingsverband passend onderwijs

 
     

11

GEGEVENS AFGELEID VAN OPLEIDINGSGEGEVENS conform artikel 6 BRO

 

po

   

29.61.01

Soort primair onderwijs

 

29.61.02

Type primair onderwijs

 

vo

   

29.62.01

Soort onderwijs

 

29.62.02

Sector (VMBO)

 

29.62.03

het leerjaar (WVO 2020) {1e, 2e en 3eschooljaar oud leerling po};

 

29.62.04

de schoolsoort {1e, 2e en 3eschooljaar oud leerling po};

 

29.62.05

de leerweg {1e, 2e en 3eschooljaar oud leerling po};

 

29.62.06

het profiel {1e, 2e en 3eschooljaar oud leerling po};

 

29.62.07

afdeling/profiel inschrijving {1e, 2e en 3eschooljaar oud leerling po}

 

29.62.07

Indicatie LWOO opleiding

 
     

12

GEGEVENS AFGELEID VAN RESULTAATGEGEVENS conform artikel 7 BRO

 

vo

   

29.72.01

Soort examen

 

29.72.02

Indicatie extraneus

 

29.72.03

Totaal aantal vakken

 

29.72.04

Aantal vakken op cijferlijst

 

29.72.05

Gemiddeld cijfer schoolexamen

 

29.72.06

Gemiddeld cijfer na centraal examen 1

 

29.72.07

Gemiddeld cijfer na centraal examen 2

 

29.72.08

Gemiddeld cijfer na centraal examen 3

 

29.72.09

Gemiddeld cijfer cijferlijst

 

29.72.10

Examenjaar werkstuk

 

29.72.11

Toepassing resultaat vak

 

29.72.12

Eindcijfer centraal examen 1

 

29.72.13

Eindcijfer centraal examen 2

 

29.72.14

Eindcijfer centraal examen 3

 

29.72.15

Cijfer cijferlijst examenvak

 

29.72.16

Indicatie certificaat

 

29.72.17

Indicatie meetellend voor combinatiecijfer

 

29.72.19

Afdeling/profiel

 

29.72.20

Afdeling/profiel examen

 

29.72.22

Profiel examen

 

29.72.23

Indicatie LWOO examen

 

29.72.24

Indicatie LWOO

 

29.72.26

Elementcode examen

 

29.72.27

Vestigingsnummer instelling werkstuk

 

29.72.28

Elementcode werkstuk

 

29.72.29

Vestigingsnummer instelling examenvak

 

29.72.30

Elementcode examenvak

 

29.72.31

Sector examen

 

29.72.32

Vak- of toetscode

 

29.72.33

Vakcode hoger niveau

 

29.72.34

Afkorting vak of toets

 

29.72.35

Kalenderjaar examen

 

29.72.36

Soort onderwijs examen

 

29.72.37

Leerweg of type examen (vmbo/vwo)

 

29.72.38

Niveau waarop examen is gedaan

 

29.72.39

Gemiddelde verplichte vakken

 

29.72.40

Kalenderjaar examenvakken

 

29.72.41

Indicatie hoofd- of nevenvak

 

29.72.42

Niveau waarop vak binnen examen is afgelegd

 

29.72.43

Indicatie of vak deel van diploma

 

29.72.44

Indicatie welk vak(ken) werkstuk beslaat

 

29.72.45

Kwalitatieve beoordeling schoolexamen

 

29.72.46

Vestigingsnummer op datum uitslag examen

 

29.72.47

Elementcode op datum uitslag

 

29.72.48

Niveau waarop werkstuk binnen examen is afgelegd

 

29.72.49

Toepassing resultaat werkstuk

 
     

13

GEGEVENS AFGELEID VAN OVERIGE BASISGEGEVENS conform artikel 8 BRO

 

po

   

29.81.05

Denominatie

 

29.81.06

Bekostigingscategorie in combinatie met leeftijd

 

29.81.07

Aantal leerlingen ingestroomd per bekostigingscategorie

 

29.81.08

Bekostigingscategorie residentiele plaatsen in combinatie met leeftijd

 

29.81.09

Aantal leerlingen uitgestroomd per bekostigingscategorie

 

vo

   

29.82.02

Vestigingsnummer instelling verblijf andere instelling

 

29.82.03

Nieuwkomer categorie (inschrijving)

 

29.82.04

Nieuwkomer ratio (inschrijving)

 

29.82.05

Instellingscode verblijf andere instelling

 

29.82.06

Datum begin verblijf andere instelling

 

29.82.07

Datum einde verblijf andere instelling

 
Naar boven