Besluit van 26 april 2023, nr. 2023001067 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Wij Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 11 april 2023, nr. 4551358, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s, directie Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Mevrouw A.C.M.G. Schouten, burgemeester van Alkmaar, wordt benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2021.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s-Gravenhage, 26 april 2023

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven