Besluit van 15 december 2022, nr. 2022002771 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Barendrecht krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan, Doorsteek Binnenlandse Baan).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

De gemeenteraad van Barendrecht (hierna verzoeker) heeft Ons bij besluit van 22 februari 2022, zaaknummer 447367 verzocht, om in die gemeente over te gaan tot het aanwijzen van onroerende zaken ter onteigening, begrepen in het onteigeningsplan, Doorsteek Binnenlandse Baan. De onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben bij brief van 21 maart 2022, kenmerk 298137 het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Planologische grondslag

De onroerende zaken die in het onteigeningsplan zijn begrepen, zijn gelegen in het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 27 juni 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Barendrecht en is vanaf 13 juni 2018 onherroepelijk.

Aan de onroerende zaken zijn de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3 toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 2 augustus 2022 tot en met 12 september 2022 in de gemeente Barendrecht en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Barendrecht van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 1 augustus 2022 openbaar kennis gegeven in het Gemeenteblad.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

De gemeenteraad van Barendrecht heeft voor het herinrichten van het centrumgebied van de gemeente, in het bijzonder het gebied ’t Vlak, meerdere visies vastgesteld. De belangrijkste zijn de Ruimtelijke kansenverkenning en het Beeldkwaliteitsplan centrum Barendrecht. Het bestemmingsplan is een uitvloeisel van deze visies en voorziet in het autoluw maken van ’t Vlak en het realiseren van een nieuwe doorsteek ter hoogte van de Binnenlandse Baan 28. Dit moet ertoe leiden dat ’t Vlak een levendig verblijfsplein wordt dat beter te herkennen is als entree van het winkelcentrumgebied. De doorsteek wordt daarmee de nieuwe toegangsweg naar het centrum.

Op de te onteigenen gronden zijn thans een weg en enkele opstallen aanwezig. De gronden worden gebruikt als in- en uitrit naar woningen, garageboxen, een expeditiestraat voor laden en lossen en als parkeerterrein. De weg is ook een verbindingsweg voor fietsers en voetgangers.

Voor het kunnen realiseren van het bestemmingsplan is het nodig dat opstallen (garageboxen en een pand) plaatsmaken voor de nieuwe doorsteek, 17 openbare parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Verzoeker heeft bij besluit van 26 januari 2021 (Scenariostudie ’t Vlak) een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. Uit dit budget worden de verwervings- en onteigeningskosten gefinancierd. Daarmee staat de economische uitvoerbaarheid vast.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de gemeente Barendrecht de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken.

De verzoeker heeft met de eigenaren overleg gevoerd om deze onroerende zaken minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, heeft de gemeenteraad van Barendrecht tot zijn onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat in het tweede kwartaal van 2023 gestart wordt met de aanbesteding van de sloop- en herstelwerkzaamheden. Daarna is de start van deze werkzaamheden voorzien in het tweede en derde kwartaal van 2023. In het derde kwartaal van 2023 worden de werken opgeleverd. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaken bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kunnen worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de gemeente Barendrecht de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van de gemeente Barendrecht tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 oktober 2022, nr. RWS-2022/30550, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het verzoek van de gemeenteraad van Barendrecht van 22 februari 2022, zaaknummer 447367;

gelezen de voordracht van burgemeester en wethouders van Barendrecht van 21 maart 2022, kenmerk 298137;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 30 november 2022, no.W04.22.0202/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 12 december 2022, nr. RWS-2022/36813, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Doorsteek Binnenlandse Baan 28 van de gemeente Barendrecht ten name van de gemeente Barendrecht ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Barendrecht en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die zijn vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 15 december 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN

ONTEIGENINGSPLAN: “Doorsteek Binnenlandse Baan”

VERZOEKENDE INSTANTIE: gemeente Barendrecht

 

Kadastraal bekend als gemeente Barendrecht

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

1

7

215

D 5087

Willem Jan Pot, Barendrecht

         

2

46

255

D 4622 overgegaan in:

Vereniging Van Eigenaars ’T Vlak 3 Te Barendrecht, Barendrecht

     

D 8515 A1

1/2 eigendom: Wing Yuen Mok, Hilversum

1/2 eigendom: Xue-Fen Chiang, Hilversum

     

D 8515 A2

Cornelia Maatje Bezemer, Barendrecht

         

3

47

259

D 5411 overgegaan in:

Vereniging van Eigenaars ’t Vlak 4/4a te Barendrecht, Barendrecht

     

D 10467 A1

Jiang Lai Vastgoed B.V., Hillegom

     

D 10467 A2

Jiang Lai Vastgoed B.V., Hillegom

         

4

Geheel

28

D 5072

1/3 eigendom: Maijuan Hu, Rotterdam

1/3 eigendom: Qiuli Chen, Barendrecht

1/3 eigendom: Xinyi Hu, Barendrecht

         

5

Geheel

74

D 5073

1/2 eigendom: Xiaowu Hu, gehuwd met Xuefen Hu, Barendrecht

1/2 eigendom: Xuefen Hu, gehuwd met Xiaowu Hu, Barendrecht

Naar boven