Beëindiging en verduidelijking van overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België bij de verlengde Overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020

Op 30 april 2020 sloten Nederland en België een overeenkomst op basis van artikel 28, derde lid, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zoals gewijzigd door het Protocol ondertekend op 23 juni 2009 (‘het Verdrag’ en ‘de Overeenkomst’).

Overwegende dat de Overeenkomst achtereenvolgens op 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021, 23 september 2021 en 10 december 2021 is verlengd en overwegende dat de Overeenkomst daarna stilzwijgend is verlengd tot en met 30 juni 2022;

Zijn de bevoegde autoriteiten van Nederland en België het volgende overeengekomen:

  • 1. De toepassing van de Overeenkomst wordt niet verder verlengd na 30 juni 2022 en zal derhalve per 1 juli 2022 komen te vervallen.

  • 2. Onderdeel 2 van de Overeenkomst behandelt de toepassing van artikel 15, eerste lid, van het Verdrag op werkdagen waarvoor bezoldigingen zijn ontvangen en waarop de dienstbetrekking thuis werd uitgeoefend uitsluitend wegens de maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden. In het licht van het doel van de Overeenkomst moet de term ‘maatregelen’ breed worden uitgelegd. Deze term omvat ook aanbevelingen, richtlijnen en praktijken van werkgevers in verband met de COVID-19-pandemie.

Deze overeenkomst wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en in het Belgisch Staatsblad.

Overeengekomen door de ondergetekende bevoegde autoriteiten op 31 maart 2022

Voor de bevoegde autoriteit van België P. De Vos Adviseur-generaal Federale Overheidsdienst Financiën, België

Voor de bevoegde autoriteit van Nederland R. Janssen Directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden

Naar boven