Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen

Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2022/2025

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Maakt bekend:

  • 1. dat door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf een verzoek is ingediend tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

  • 2. dat bedenkingen tegen bedoeld verzoek digitaal via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl kunnen worden ingebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving tot 28 april 2022;

  • 3. dat tot bovengenoemde datum onder 2, dispensatieverzoeken kunnen worden gedaan uitsluitend aan de hand van het webformulier dispensatie van avv, dat te vinden is op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

  • 4. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken digitaal zijn te raadplegen op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070 – 333 5298.

’s-Gravenhage, 1 april 2022

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven